Back

Organizaţia Naţiunilor Unite - ONU

Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (Washington, 3 martie 1973)*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.08.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Statele contractante,

recunoscând că fauna şi flora sălbatice constituie, prin frumuseţea şi varietatea lor, un element de neînlocuit al sistemelor naturale, care trebuie să fie protejat de către generaţiile prezente şi viitoare,

conştiente de valoarea estetică, ştiinţifică, culturală, recreativă şi economică mereu crescândă a faunei şi florei sălbatice,

recunoscând că popoarele şi statele sunt şi ar trebui să fie cei mai buni protectori ai faunei şi florei lor sălbatice,

recunoscând, în plus, că cooperarea internaţională este esenţială pentru protecţia anumitor specii ale faunei şi florei sălbatice împotriva unei exploatări excesive, ca urmare a comerţului internaţional,

convinse că trebuie luate măsuri urgente în acest scop,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL I Definiţii Jurisprudență (1)

În termenii prezentei convenţii şi cu excepţia contextelor care presupun o altă accepţie, expresiile următoare înseamnă:

a) specie: orice specie, subspecie sau una dintre populaţiile lor izolate geografic;

b) individ:

(i) orice animal sau plantă, vii sau moarte;

(ii) în cazul unui animal: pentru speciile înscrise în anexele nr. I şi II, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, uşor de identificat, iar pentru speciile înscrise la anexa nr. III, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, uşor de identificat, atunci când sunt menţionate în respectiva anexă;

(iii) în cazul unei plante: pentru speciile înscrise în anexa nr. I, orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, uşor de identificat, iar pentru speciile înscrise în anexele nr. II şi III, orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, uşor de identificat, atunci când sunt menţionate în anexele respective;

c) comerţ: exportul, reexportul, importul şi introducerea de provenienţă marină;

d) reexportul: exportul oricărui individ importat în prealabil;

e) introducerea de provenienţă marină: transportul într-un stat de indivizi ai speciilor care au fost capturaţi în mediul marin care nu este sub jurisdicţia unui stat;

f) autoritate ştiinţifică: o autoritate ştiinţifică naţională, desemnată conform art. IX;

g) organ de gestiune: o autoritate administrativă naţională, desemnată conform art. IX;

h) parte: un stat pentru care a intrat în vigoare prezenta convenţie.

ARTICOLUL II Principii fundamentale

1. Anexa nr. I cuprinde toate speciile ameninţate de dispariţie, care sunt sau ar putea fi afectate de comerţ. Comerţul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementări foarte stricte în scopul de a nu le mai pune în pericol supravieţuirea şi nu trebuie autorizat decât în condiţii excepţionale.

2. Anexa nr. II cuprinde:

a) toate speciile care, cu toate că nu sunt încă neapărat ameninţate de dispariţie, ar putea deveni în cazul în care comerţul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementări stricte, având drept scop evitarea unei exploatări incompatibile cu supravieţuirea lor;

b) anumite specii care trebuie să facă obiectul unei reglementări, în scopul de a face eficient controlul comerţului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. II, prin aplicarea prevederilor alin. a).

3. Anexa nr. III cuprinde toate speciile pe care o parte le declară supuse, în limitele competenţei sale, unei reglementări având ca scop împiedicarea sau restrângerea lor şi necesitând cooperarea celorlalte părţi pentru controlul comerţului.

4. Părţile nu permit comerţul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexele nr. I, II şi III decât în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.

ARTICOLUL III Reglementarea comerţului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. I

1. Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. I trebuie să fie conform dispoziţiilor prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

a) o autoritate ştiinţifică a statului exportator va emite avizul că acest export nu dăunează supravieţuirii speciei în cauză;

b) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei, în vigoare în acest stat;

c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever;

d) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că s-a acordat un permis de import pentru individul respectiv.

3. Importul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de import şi fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport. Un permis de import trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

a) o autoritate ştiinţifică a statului importator va emite avizul că obiectivele importului nu dăunează supravieţuirii speciei respective;

b) o autoritate ştiinţifică a statului importator va deţine dovada că, în cazul unui individ viu, destinatarul are instalaţiile adecvate pentru a-l păstra şi a-l îngriji corespunzător;

c) un organ de gestiune al statului importator va deţine dovada că individul nu va fi utilizat în scopuri mai ales comerciale.

4. Reexportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui să satisfacă următoarele condiţii:

a) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii;

b) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever;

c) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că s-a acordat un permis de import pentru orice individ viu.

5. Introducerea de provenienţă marină a unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

a) o autoritate ştiinţifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul că introducerea nu dăunează supravieţuirii speciei respective;

b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deţine dovada că, în cazul unui individ viu, destinatarul are instalaţiile adecvate pentru a-l păstra şi îngriji corespunzător;

c) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deţine dovada că individul nu va fi folosit în scopuri în special comerciale.

ARTICOLUL IV Reglementarea comerţului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. II

1. Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. II trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

a) o autoritate ştiinţifică a statului exportator va emite avizul că acest export nu dăunează supravieţuirii speciei în cauză;

b) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei, în vigoare în acest stat;

c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

3. Pentru fiecare parte, o autoritate ştiinţifică va supraveghea continuu eliberarea, de către partea respectivă, a permiselor de export pentru indivizii speciilor înscrise în anexa nr. II, precum şi exporturile reale ale acestor indivizi. Atunci când o autoritate ştiinţifică constată că exportul uneia dintre specii ar trebui să fie limitat, pentru a o conserva în întreaga ei arie de distribuţie, la un nivel care să fie, în acelaşi timp, conform cu rolul său în ecosistemele în care ea este prezentă şi net superior celui care ar duce la înscrierea acestei specii în anexa nr. I, autoritatea va informa organul de gestiune competent în legătură cu măsurile corespunzătoare care trebuie să fie luate pentru limitarea eliberării permiselor de export pentru comerţul cu indivizi din specia respectivă.

4. Importul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită prezentarea, în prealabil, fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport.

5. Reexportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui să satisfacă următoarele condiţii:

a) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii;

b) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

6. Introducerea de provenienţă marină a unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

a) o autoritate ştiinţifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul că introducerea nu dăunează supravieţuirii speciei respective;

b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus va deţine dovada că orice individ viu va fi tratat în aşa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

7. Certificatele la care face referire paragraful 6 de mai sus pot fi eliberate cu avizul autorităţii ştiinţifice, luat după consultarea celorlalte autorităţi ştiinţifice naţionale şi, dacă este cazul, a autorităţilor ştiinţifice internaţionale pentru numărul total de indivizi a căror introducere este autorizată pentru perioade ce nu vor depăşi un an.

ARTICOLUL V Reglementarea comerţului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. III

1. Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. III trebuie să fie conform dispoziţiilor prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. III, de către orice stat care a înscris specia respectivă în anexa nr. III, necesită eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

a) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei, în vigoare în acest stat;

b) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada, că orice individ viu se află într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în aşa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

3. Cu excepţia cazurilor prevăzute în paragraful 4 al prezentului articol, importul oricărui individ al unei specii înscrise în anexa nr. III necesită prezentarea, în prealabil, a unui certificat privind originea şi, în cazul unui import care provine de la un stat care a înscris specia respectivă în anexa nr. III, a unui permis de export.

4. Atunci când este vorba de un reexport, un certificat eliberat de către organul de gestiune al statului reexportator, care să precizeze că individul a fost transformat în acest stat sau că va fi reexportat în aceeaşi stare, va face dovada pentru statul importator că dispoziţiile prezentei convenţii au fost respectate pentru indivizii respectivi.

ARTICOLUL VI Permise şi certificate

1. Permisele şi certificatele eliberate în baza dispoziţiilor din art. III, IV şi V trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.

2. Un permis de export trebuie să conţină informaţiile precizate în modelul reprodus în anexa nr. IV; el nu va fi valabil pentru export decât pentru o perioadă de 6 luni, cu începere de la data eliberării.

3. Orice permis sau certificat se referă la titlul prezentei convenţii; el conţine numele şi ştampila organului de gestiune care l-a eliberat şi un număr de control atribuit de către organul de gestiune.

4. Orice copie a unui permis sau a unui certificat, eliberată de către un organ de gestiune, trebuie să fie clar specificată ca atare şi nu poate fi folosită în locul originalului unui permis sau al unui certificat decât dacă se stipulează acest lucru pe copie.

5. Un permis sau un certificat distinct este necesar pentru fiecare expediere de indivizi.

6. Dacă este cazul, un organ de gestiune al statului importator de orice individ păstrează şi anulează permisul de export sau certificatul de reexport şi orice permis de import corespunzător, prezentat cu ocazia importului individului respectiv.

7. Atunci când se poate, un organ de gestiune poate aplica un marcaj pe un individ, pentru a permite identificarea acestuia. În acest scop, termenul marcaj desemnează orice amprentă de neşters, plumb sau alt mijloc corespunzător, care să permită identificarea unui individ şi care să fie concepută în aşa fel încât orice contrafacere să fie cât mai dificilă posibil.

ARTICOLUL VII Derogări şi alte dispoziţii speciale privind comerţul

1. Dispoziţiile art. III, IV şi V nu se aplică la tranzitul sau transbordarea indivizilor pe teritoriul unei părţi atunci când aceşti indivizi rămân sub controlul vamal.

2. Atunci când un organ de gestiune al statului exportator sau reexportator deţine dovada că individul a fost achiziţionat înainte ca dispoziţiile prezentei convenţii să se aplice individului respectiv, dispoziţiile art. III, IV şi V nu se aplică acestui individ, cu condiţia ca organul de gestiune respectiv să elibereze un certificat în acest scop.

3. Dispoziţiile art. III, IV şi V nu se aplică indivizilor care sunt obiecte personale sau cu folosinţă casnică. În consecinţă, aceste derogări nu se aplică:

a) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. I, atunci când ei au fost achiziţionaţi de către proprietarul lor în afara statului său de reşedinţă permanentă şi sunt importaţi în acest stat;

b) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. II,

(i) atunci când ei au fost achiziţionaţi de către proprietarul lor în timpul unui sejur în afara statului său de reşedinţă obişnuită, într-un stat cu mediu sălbatic, unde a avut loc capturarea sau recoltarea;

(ii) atunci când ei sunt importaţi în statul de reşedinţă obişnuită a proprietarului; şi

(iii) atunci când statul în care a avut loc capturarea sau recoltarea solicită eliberarea prealabilă a unui permis de export,

în afara cazului în care un organ de gestiune deţine dovada că aceşti indivizi au fost achiziţionaţi înainte ca dispoziţiile prezentei convenţii să se aplice indivizilor respectivi.

4. Indivizii unei specii animale înscrise în anexa nr. I, crescuţi în captivitate în scopuri comerciale, sau ai unei specii de plantă înscrisă în anexa nr. I, reprodusă în mod artificial în scopuri comerciale, vor fi consideraţi ca indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. II.

5. Atunci când un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada că un individ al unei specii animale a fost crescut în captivitate sau că un individ al unei specii de plantă a fost reprodus în mod artificial sau că este vorba de o parte a unui astfel de animal sau a unei astfel de plante sau de unul dintre produsele sale, un certificat eliberat de către organul de gestiune în acest scop va fi acceptat în locul permiselor şi certificatelor necesare, conform dispoziţiilor art. III, IV sau V.

6. Dispoziţiile art. III, IV şi V nu se aplică la împrumuturi, donaţii şi schimburi în scopuri necomerciale între oameni de ştiinţă şi instituţii ştiinţifice care sunt înregistrate de către un organ de gestiune al statului lor, de indivizi de ierbar şi de alţi indivizi de muzeu conservaţi, uscaţi etc. şi de plante vii, care poartă o etichetă eliberată sau aprobată de către un organ de gestiune.

7. Un organ de gestiune din orice stat poate acorda derogări de la obligaţiile prevăzute în art. III, IV şi V şi poate autoriza, fără permise sau certificate, mutarea indivizilor care fac parte dintr-o grădină zoologică, dintr-un circ, dintr-o menajerie, dintr-o expoziţie de animale sau de plante, care se deplasează, cu condiţia ca:

a) exportatorul sau importatorul să declare caracteristicile complete ale acestor indivizi organului de gestiune;

b) aceşti indivizi să intre într-una dintre categoriile specificate la paragraful 2 al prezentului articol;

c) organul de gestiune să deţină dovada că orice individ viu va fi transportat şi tratat în aşa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

ARTICOLUL VIII Măsuri ce vor fi luate de către părţi

1. Părţile vor lua măsurile corespunzătoare în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii, precum şi pentru interzicerea comerţului cu indivizi care încalcă aceste dispoziţii. Aceste măsuri includ:

a) sancţiuni penale privind fie comerţul, fie deţinerea unor astfel de indivizi sau amândouă;

b) confiscarea sau returnarea în statul exportator a unor astfel de indivizi.

2. În afara măsurilor luate în baza paragrafului 1 al prezentului articol, o parte poate, atunci când consideră necesar, să prevadă orice procedură de rambursare internă a cheltuielilor pe care le-a riscat şi care rezultă din confiscarea indivizilor care au făcut obiectul unui comerţ ce încalcă măsurile luate prin aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii.

3. În limitele posibilului, părţile vor proceda în aşa fel încât formalităţile necesare pentru comerţul cu indivizi să fie efectuate în termen cât mai scurt. În vederea facilitării acestor formalităţi, fiecare parte va putea desemna porturi de ieşire şi porturi de intrare, unde indivizii trebuie prezentaţi pentru a fi scoşi din vreme. Părţile vor proceda, de asemenea, în aşa fel încât orice individ viu, în timpul tranzitului, manipulării sau transportului, să fie tratat corespunzător, astfel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

4. În cazul confiscării unui individ viu, rezultând din aplicarea dispoziţiilor din paragraful 1 al prezentului articol, se aplică modalităţile următoare:

a) individul este încredinţat unui organ de gestiune al statului care a procedat la această confiscare;

b) organul de gestiune, după ce a consultat statul exportator, îi returnează individul, pe cheltuiala lui, sau îl trimite la un centru de ocrotire sau în orice loc pe care acest organ îl consideră adecvat şi compatibil cu obiectivele prezentei convenţii;

c) organul de gestiune poate lua avizul de la o autoritate ştiinţifică sau poate consulta Secretariatul de fiecare dată când consideră necesar, în scopul facilitării deciziei la care se referă alin. b) de mai sus, inclusiv alegerea unui centru de ocrotire.

5. Un centru de ocrotire, la care se face referire la paragraful 4 al prezentului articol, este o instituţie desemnată de către un organ de gestiune pentru a îngriji indivizii vii, în special pe cei care au fost confiscaţi.

6. În legătură cu comerţul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexele nr. I, II şi III, fiecare parte va deţine un registru care să conţină:

a) numele şi adresa importatorilor şi exportatorilor;

b) numărul şi natura permiselor şi certificatelor eliberate; statele cu care a avut loc comerţul; numărul sau cantităţile şi tipurile de indivizi, numele speciilor acelora înscrise în anexele nr. I, II şi III şi, dacă este cazul, dimensiunile şi sexul indivizilor respectivi.

7. Fiecare parte va întocmi rapoarte periodice privind punerea în aplicare de către această parte a convenţiei şi va transmite Secretariatului:

a) un raport anual care să conţină un rezumat al informărilor menţionate la alin. b) din paragraful 6 al prezentului articol;

b) un raport bianual asupra măsurilor legislative, regulamentare şi administrative luate pentru aplicarea prezentei convenţii.

8. Informaţiile la care se face referire la paragraful 7 al prezentului articol vor fi ţinute la dispoziţia publicului, în măsura în care acest lucru nu este incompatibil cu dispoziţiile legislative şi regulamentare ale părţii interesate.

se încarcă...