Back

Act Internaţional

Convenţia privind eliberarea brevetelor europene din 05.10.1973*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22.11.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Preambul

Partea I - DISPOZIŢII GENERALE ŞI INSTITUŢIONALE

Cap. I - Dispoziţii generale

Art. 1 - Dreptul european de eliberare a brevetelor

Art. 2 - Brevetul european

Art. 3 - Întinderea teritorială

Art. 4 - Organizaţia Europeană de Brevete

Cap. II - Organizaţia Europeană de Brevete

Art. 5 - Statut juridic

Art. 6 - Sediu

Art. 7 - Agenţii ale Oficiului European de Brevete

Art. 8 - Privilegii şi imunităţi

Art. 9 - Răspundere

Cap. III - Oficiul European de Brevete

Art. 10 - Conducerea

Art. 11 - Numirea personalului superior

Art. 12 - Obligaţiile angajaţilor

Art. 13 - Litigii între Organizaţie şi angajaţii Oficiului European de Brevete

Art. 14 - Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete

Art. 15 - Departamentele împuternicite cu aplicarea procedurilor

Art. 16 - Secţia de depozit

Art. 17 - Divizia de cercetare documentară

Art. 18 - Diviziile de examinare

Art. 19 - Divizia de opunere

Art. 20 - Divizia juridică

Art. 21 - Camerele de apel

Art. 22 - Marea Cameră de Apel

Art. 23 - Independenţa membrilor Camerelor

Art. 24 - Excluderea şi recuzarea

Art. 25 - Aviz tehnic

Cap. IV - Consiliul de administraţie

Art. 26 - Componenţa

Art. 27 - Preşedinţia

Art. 28 - Biroul

Art. 29 - Sesiuni

Art. 30 - Participarea observatorilor

Art. 31 - Limbile de lucru ale Consiliului de administraţie

Art. 32 - Personal, sedii şi dotare

Art. 33 - Competenţa Consiliului de administraţie în anumite cazuri

Art. 34 - Drept de vot

Art. 35 - Reguli de votare

Art. 36 - Ponderea voturilor

Cap. V - Dispoziţii financiare

Art. 37 - Acoperirea cheltuielilor

Art. 38 - Resursele proprii ale Organizaţiei

Art. 39 - Plăţi ale statelor contractante provenite din taxele de menţinere în vigoare a brevetelor europene

Art. 40 - Nivelul de taxe şi plăţi. Contribuţii financiare speciale

Art. 41 - Plăţi anticipate

Art. 42 - Bugetul

Art. 43 - Autorizarea cheltuielilor

Art. 44 - Credite pentru cheltuieli neprevăzute

Art. 45 - Exerciţiul bugetar

Art. 46 - Pregătirea şi adoptarea bugetului

Art. 47 - Bugetul provizoriu

Art. 48 - Execuţia bugetară

Art. 49 - Verificarea conturilor

Art. 50 - Regulament financiar

Art. 51 - Regulament privind taxele

Partea a II-a - DREPTUL MATERIAL AL BREVETELOR

Cap. I - Brevetabilitatea

Art. 52 - Invenţii brevetabile

Art. 53 - Excepţii de la brevetabilitate

Art. 54 - Noutate

Art. 55 - Divulgări neopozabile

Art. 56 - Activitate inventivă

Art. 57 - Aplicare industrială

Cap. II - Persoane îndreptăţite să solicite şi să obţină un brevet european. Menţionarea inventatorului

Art. 58 - Dreptul de a depune o cerere de brevet european

Art. 59 - Mai mulţi solicitanţi

Art. 60 - Dreptul la brevet european

Art. 61 - Cerere de brevet european depusă de o persoană neîndreptăţită

Art. 62 - Dreptul inventatorului de a fi menţionat

Cap. III - Efectele brevetului european şi ale cererii de brevet european

Art. 63 - Durata brevetului european

Art. 64 - Drepturile conferite de brevetul european

Art. 65 - Traducerea fasciculului brevetului european

Art. 66 - Valoarea de depozit naţional a depozitului european

Art. 67 - Drepturi conferite de cererea de brevet european după publicarea acesteia

Art. 68 - Efectele revocării brevetului european

Art. 69 - Întinderea protecţiei

Art. 70 - Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european

Cap. IV - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

Art. 71 - Transmiterea şi constituirea drepturilor

Art. 72 - Cesiunea

Art. 73 - Licenţa contractuală

Art. 74 - Drept aplicabil

Partea a III-a - CEREREA DE BREVET EUROPEAN

Cap. I - Depunerea cererii de brevet european şi condiţiile pe care ea trebuie să le îndeplinească

Art. 75 - Depunerea cererii de brevet european

Art. 76 - Cererile de brevet european divizionare

Art. 77 - Transmiterea cererilor de brevet european

Art. 78 - Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european

Art. 79 - Desemnarea statelor contractante

Art. 80 - Data de depozit

Art. 81 - Menţionarea inventatorului

Art. 82 - Unitatea invenţiei

Art. 83 - Dezvăluirea invenţiei

Art. 84 - Revendicări

Art. 85 - Rezumat

Art. 86 - Taxele anuale pentru cererea de brevet european

Cap. II - Prioritatea

Art. 87 - Drept de prioritate

Art. 88 - Revendicarea priorităţii

Art. 89 - Efectul dreptului de prioritate

Partea a IV-a - PROCEDURA PÂNĂ LA ACORDARE

Art. 90 - Examinarea depozitului

Art. 91 - Examinarea condiţiilor de formă

Art. 92 - Întocmirea raportului de cercetare documentară europeană

Art. 93 - Publicarea cererii de brevet european

Art. 94 - Cererea de examinare

Art. 95 - Prelungirea termenului de depunere a cererii de examinare

Art. 96 - Examinarea cererii de brevet european

Art. 97 - Respingerea cererii sau eliberarea brevetului

Art. 98 - Publicarea fasciculului de brevet european

Partea a V-a - PROCEDURA DE OPUNERE

Art. 99 - Opunerea

Art. 100 - Motive de opunere

Art. 101 - Examinarea opunerii

Art. 102 - Revocarea sau menţinerea brevetului european

Art. 103 - Publicarea unui nou fascicul de brevet european

Art. 104 - Cheltuieli

Art. 105 - Intervenţia autorului prezumat al contrafacerii

Partea a VI-a - PROCEDURA DE APEL

Art. 106 - Hotărâri susceptibile de apel

Art. 107 - Persoane îndreptăţite să facă apel şi să fie părţi în procedura de apel

Art. 108 - Termenul şi forma apelului

Art. 109 - Revizuirea prejudicială

Art. 110 - Examinarea apelului

Art. 111 - Hotărârea privind apelul

Art. 112 - Hotărâri sau avize ale Marii Camere de Apel

Partea a VII-a - DISPOZIŢII COMUNE

Cap. I - Dispoziţii generale de procedură

Art. 113 - Motivarea hotărârilor

Art. 114 - Analiza din oficiu

Art. 115 - Observaţiile terţilor

Art. 116 - Procedura orală

Art. 117 - Instrumentarea

Art. 118 - Unicitatea cererii de brevet european

Art. 119 - Notificarea

Art. 120 - Termene

Art. 121 - Continuarea procedurii cererii de brevet european

Art. 122 - Restitutio in integrum (Repunerea în drepturi)

Art. 123 - Modificări

Art. 124 - Indicaţii referitoare la cererile de brevet naţional

Art. 125 - Referire la principii generale

Art. 126 - Terminarea obligaţiilor financiare

Cap. II - Informarea publicului şi a instanţelor oficiale

Art. 127 - Registrul european de brevete

Art. 128 - Inspecţia publică

Art. 129 - Publicaţii periodice

Art. 130 - Schimbul de informaţii

Art. 131 - Cooperarea administrativă şi juridică

Art. 132 - Schimb de publicaţii

Cap. III - Reprezentarea

Art. 133 - Principii generale referitoare la reprezentare

Art. 134 - Mandatari autorizaţi

Partea a VIII-a - INCIDENŢA ASUPRA DREPTULUI NAŢIONAL

Cap. I - Transformarea în cerere de brevet naţional

Art. 135 - Cererea de începere a procedurii naţionale

Art. 136 - Depunerea şi transmiterea cererii

Art. 137 - Condiţii formale privind transformarea

Cap. II - Nulitatea şi drepturi anterioare

Art. 138 - Motive de nulitate

Art. 139 - Drepturi anterioare şi drepturi care au luat naştere la aceeaşi dată

Cap. III - Alte incidenţe asupra dreptului naţional

Art. 140 - Modele de utilitate şi certificate naţionale de utilitate

Art. 141 - Taxe anuale pentru brevetul european

Partea a IX-a - ACORDURI SPECIALE

Art. 142 - Brevet unic

Art. 143 - Instanţe speciale ale Oficiului European de Brevete

Art. 144 - Reprezentarea în faţa instanţelor speciale

Art. 145 - Comitetul restrâns al Consiliului de administraţie

Art. 146 - Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea sarcinilor speciale

Art. 147 - Plăţi din taxe de menţinere în vigoare a brevetului unic

Art. 148 - Cererea de brevet european ca obiect de proprietate

Art. 149 - Desemnarea comună

Partea a X-a - CEREREA INTERNAŢIONALĂ ÎN SENSUL TRATATULUI DE COOPERARE ÎN DOMENIUL BREVETELOR (PCT)

Art. 150 - Aplicarea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor

Art. 151 - Oficiul European de Brevete - oficiu receptor

Art. 152 - Depunerea şi transmiterea cererii internaţionale

Art. 153 - Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat

Art. 154 - Oficiul European de Brevete - administraţie însărcinată cu cercetarea documentară internaţională

Art. 155 - Oficiul European de Brevete - administraţie însărcinată cu examinarea preliminară internaţională

Art. 156 - Oficiul European de Brevete - oficiu ales

Art. 157 - Raportul de cercetare documentară internaţională

Art. 158 - Publicarea cererii internaţionale şi transmiterea sa la Oficiul European de Brevete

Partea a XI-a - DISPOZIŢII TRANZITORII

Art. 159 - Consiliul de administraţie în perioada tranzitorie

Art. 160 - Numirea angajaţilor în perioada tranzitorie

Art. 161 - Primul exerciţiu bugetar

Art. 162 - Extinderea progresivă a domeniului de activitate al Oficiului European de Brevete

Art. 163 - Mandatari autorizaţi în perioada tranzitorie

Partea a XII-a - DISPOZIŢII FINALE

Art. 164 - Regulamentul de aplicare şi protocoale

Art. 165 - Semnare - Ratificare

Art. 166 - Aderare

Art. 167 - Rezerve

Art. 168 - Domeniul teritorial de aplicare

Art. 169 - Intrarea în vigoare

Art. 170 - Cotizaţie iniţială

Art. 171 - Durata Convenţiei

Art. 172 - Revizuire

Art. 173 - Diferende între statele contractante

Art. 174 - Denunţare

Art. 175 - Menţinerea drepturilor dobândite

Art. 176 - Drepturi şi obligaţii financiare ale unui stat contractant care a încetat să fie parte la Convenţie

Art. 177 - Limbile de redactare a Convenţiei

Art. 178 - Transmiteri şi notificări

se încarcă...