Back

Parlamentul României

Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

În vigoare de la 01.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Rezerviştii voluntari reprezintă personalul selecţionat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract, să încadreze funcţii în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Rezerviştii voluntari sunt cetăţeni români, bărbaţi şi femei, cu domiciliul în România, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru recrutare şi selecţie şi au încheiat contractul prevăzut la alin. (1).

(3) La instituirea stării de asediu, precum şi la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviştilor voluntari se suspendă, iar aceştia sunt concentraţi/mobilizaţi, în condiţiile legii, şi sunt încadraţi pe aceleaşi funcţii. La desconcentrare sau la declararea demobilizării, rezerviştii voluntari sunt desconcentraţi sau demobilizaţi, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora.

(4) Rezervistul voluntar este încadrat pe funcţia prevăzută în contract la semnarea acestuia.

Art. 2.

(1) Rezerviştii voluntari provin din:

a) rezervişti;

b) cetăţeni care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar care optează pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar.

(2) Rezerviştii voluntari pot fi:

a) cadre militare rezervişti voluntari;

b) soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari.

CAPITOLUL II Îndatoriri şi drepturi

SECŢIUNEA 1 Îndatoririle rezerviştilor voluntari

Art. 3.

Pe durata contractului, rezerviştii voluntari au următoarele îndatoriri:

a) să fie devotaţi statului român şi instituţiei cu care au încheiat contractul;

b) să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale;

c) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare şi să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor; rezerviştilor voluntari nu li se pot da ordine care contravin legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, iar neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea juridică a acestora;

d) să îndeplinească cu loialitate şi profesionalism îndatoririle specifice funcţiei în care sunt încadraţi;

e) să participe necondiţionat la instruire şi îndeplinirea misiunilor, pe teritoriul naţional, şi la misiuni în afara teritoriului naţional, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale, în funcţie de cerinţele Ministerului Apărării Naţionale, conform legii;

f) să îşi perfecţioneze pregătirea şi să se instruiască temeinic pentru îndeplinirea misiunilor primite;

g) să acţioneze pentru întrebuinţarea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi armamentului, precum şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

h) să înştiinţeze de îndată unitatea cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidenţă şi anunţare, precum şi despre părăsirea localităţii de domiciliu/reşedinţă pentru o perioadă mai mare de 48 de ore;

i) să preţuiască onoarea şi tradiţiile de luptă ale instituţiei cu care au încheiat contract şi ale armei de care aparţin, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei pe care o poartă;

j) să păstreze cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al activităţilor pe care le desfăşoară şi al informaţiilor pe care le deţin.

Art. 4.

Pentru fapte comise pe timpul instruirii iniţiale şi derulării contractului, rezerviştii voluntari răspund penal, contravenţional, material şi disciplinar, după caz, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege şi regulamentele militare pentru personalul în activitate.

SECŢIUNEA a 2-a Drepturile rezerviştilor voluntari

Art. 5.

(1) Rezerviştii voluntari sunt asiguraţi şi declaraţi în continuare în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj pentru perioadele în care participă la instruire şi la îndeplinirea misiunilor în structurile prevăzute la art. 1 alin. (1) în care sunt încadraţi, beneficiind de următoarele drepturi şi facilităţi:

a) drepturi salariale potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

b) primă de fidelitate, egală cu solda de funcţie şi de grad, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deţinut şi funcţia încadrată la data plăţii, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum 3 ani, încheiat în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2);

c) drepturi de echipare şi de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

d) măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

e) recuperare după participarea la misiuni militare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate;

f) pensii şi despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul şi din cauza activităţilor desfăşurate în perioadele pregătirii, concentrării şi mobilizării, conform prevederilor legale aplicabile personalului militar în activitate;

g) recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate;

h) cursuri gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în funcţie de nevoile unităţilor militare;

i) decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei de reşedinţă pe timpul chemării de către unităţile militare, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului apărării naţionale;

j) selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.

(2) În perioada pentru care se acordă drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), rezerviştii voluntari beneficiază, prin efectul legii, de drepturile corespunzătoare celor declaraţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj. Contribuţiile datorate de angajat şi de angajator se reţin şi se virează, pentru perioada respectivă, de către unităţile militare plătitoare de venituri salariale din Ministerul Apărării Naţionale, conform legii. În această perioadă, rezerviştii voluntari asiguraţi sunt declaraţi, în continuare, în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj şi datorează contribuţiile sociale potrivit legii.

(3) În caz de dispariţie, răpire sau cădere în captivitate pe timpul mobilizării sau în cazul stării de război, precum şi al executării misiunilor în cadrul structurii în care sunt încadraţi, rezerviştii voluntari îşi păstrează calitatea de militar şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, sunt declaraţi în sistemul public, fără plata contribuţiilor prevăzute de lege pentru angajat şi angajator în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj până la reapariţie sau eliberare, sau până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, respectiv a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii celui dispărut. La înapoierea în ţară a celor căzuţi în captivitate, în termen de cel mult 3 luni, comisiile de specialitate, stabilite prin dispoziţii ale şefului Statului Major General, vor cerceta condiţiile căderii în captivitate şi comportarea celor în cauză pe timpul acesteia. În funcţie de situaţie vor beneficia sau nu de drepturile stabilite, conform legilor în vigoare.

(4) Rezerviştii voluntari cărora le încetează contractul în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. o) şi p) sunt expertizaţi de către comisiile de expertiză medico-militară, care decid cu privire la aptitudinea sau inaptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar ca rezervist voluntar, pe baza aceloraşi criterii de expertizare ale personalului militar în activitate.

Art. 6.

Rezerviştii voluntari, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadraţi sunt, în continuare, declaraţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj, beneficiază lunar de o remuneraţie, în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcţie pe care sunt încadraţi, conform contractului încheiat şi solda gradului deţinut. În această perioadă, rezerviştii voluntari sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale, datorate potrivit legii.

Art. 7.

Pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, rezerviştilor voluntari li se pot acorda recompense similare personalului militar în activitate, inclusiv decoraţii şi distincţii militare onorifice.

Art. 8.

(1) Pe timpul derulării contractului ca rezervişti voluntari, aceştia sunt înaintaţi în gradul următor, în raport cu nevoile forţelor armate, după expirarea stagiului minim în grad, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru cadrele militare, respectiv pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate. Stagiul minim în grad se calculează prin însumarea perioadelor stabilite prin contractele încheiate în condiţiile prezentei legi.

(2) Promovarea în funcţie a rezerviştilor voluntari se efectuează în limita locurilor aprobate anual prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 9.

Rezerviştii voluntari beneficiază de asistenţă familială acordată de autorităţile militare şi civile, în condiţiile stabilite prin lege.

SECŢIUNEA a 3-a Interzicerea sau restrângerea unor drepturi şi libertăţi

Art. 10.

(1) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadraţi, le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:

a) să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi, în favoarea partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;

b) să declare sau să participe la grevă.

(2) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadraţi, le este restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:

a) exprimarea opiniilor politice;

b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate;

c) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical, cu excepţia activităţilor la care se participă în misiune;

d) deplasarea în străinătate fără informarea prealabilă, cu cel puţin două zile înainte de plecare, a comandantului/şefului structurii în care este încadrat ca rezervist voluntar.

(3) Condiţiile în care vor putea să prezinte public informaţii militare sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 11.

Rezerviştii voluntari pot rămâne membri ai partidelor, formaţiunilor sau organizaţiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisă desfăşurarea în unităţile militare a oricăror activităţi cu caracter politic sau de sindicat în interesul acestora, pe timpul participării la instruire sau la misiuni.

CAPITOLUL III Recrutarea, selecţia şi formarea rezerviştilor voluntari

SECŢIUNEA 1 Recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari

Art. 12.

(1) Cetăţenii români care urmează să devină rezervişti voluntari trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să îndeplinească criteriile generale şi specifice de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte;

b) să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi;

c) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

d) să nu aparţină unor culte, asociaţii religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare;

e) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani.

(2) Criteriile şi baremele prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 13.

Structurile şi numărul de funcţii pe categorii de rezervişti voluntari se stabilesc anual prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 14.

(1) Recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari se organizează şi se execută de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Cheltuielile necesare pentru recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. Cetăţenii care optează să devină rezervişti voluntari şi renunţă, din motive imputabile lor, la semnarea angajamentului prevăzut la alin. (5), pe timpul recrutării şi selecţiei, sunt obligaţi să restituie cheltuielile generate de acestea.

(3) Modul de executare a selecţiei rezerviştilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale. Selecţia este obligatorie pentru toţi cetăţenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.

(4) Dacă după efectuarea selecţiei cetăţenii declaraţi admişi nu mai doresc să devină rezervişti voluntari, sunt obligaţi să suporte cheltuielile generate de recrutare şi selecţie.

(5) După executarea selecţiei, cetăţenii care nu au îndeplinit serviciul militar activ, declaraţi admişi, semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire iniţială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

SECŢIUNEA a 2-a Formarea rezerviştilor voluntari

Art. 15.

(1) După semnarea angajamentului, cetăţenii prevăzuţi la art. 14 alin. (5) parcurg un program de instruire iniţială în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. Structurile specializate, modul de executare a instruirii iniţiale şi durata acesteia se stabilesc prin ordin al şefului Statului Major General.

(2) Pe durata programului de instruire iniţială, participanţii au aceleaşi drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate. Ei beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte. Suma primită pe durata programului de instruire iniţială constituie venit asimilat salariilor în înţelesul impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale.

(3) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul de instruire iniţială.

Art. 16.

(1) Nerespectarea de către participanţii la instruirea iniţială a angajamentului prevăzut la art. 14 alin. (5), precum şi întreruperea instruirii iniţiale din motive imputabile lor atrag plata cheltuielilor efectuate pentru recrutare, selecţie şi instruirea iniţială.

(2) Metodologia de determinare a cheltuielilor efectuate pe timpul recrutării, selecţiei şi instruirii iniţiale, precum şi modalitatea de restituire a cheltuielilor generate de acestea se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 17.

La finalul perioadei de instruire iniţială, cetăţenii care au participat la aceasta depun jurământul militar prevăzut de lege.

se încarcă...