Back

Act Internaţional

Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare din 11.12.1953*)

În vigoare de la 21.01.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

considerând că unul dintre obiectivele Consiliului Europei este acela de a continua o politică de acţiune comună în domeniul cultural şi ştiinţific,

considerând că acest obiectiv va fi mai uşor de atins dacă tineretul european va avea acces liber la resursele intelectuale ale ţărilor membre,

considerând că universitatea constituie una dintre principalele surse ale activităţii intelectuale ale unei ţări,

considerând că celor care şi-au finalizat cu succes studiile secundare pe teritoriul unei ţări membre ar trebui să li se ofere toate facilităţile posibile pentru a avea acces într-o universitate, la alegerea acestora, situată pe teritoriul unei alte ţări membre,

considerând că asemenea facilităţi, care sunt în aceeaşi măsură de dorit în interesul liberei circulaţii dintr-o ţară în alta, reclamă recunoaşterea reciprocă (echivalarea) a diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

1. Fiecare parte contractantă recunoaşte, pentru admiterea în universităţile aflate pe teritoriul său, atunci când admiterea este supusă controlului statului, echivalarea diplomelor eliberate pe teritoriul fiecăreia dintre celelalte părţi contractante, diplomele conferind titularilor lor calificarea necesară pentru a fi admişi în instituţii similare cu ale ţării în care aceste diplome au fost eliberate.

2. Admiterea în universităţi se face în limitele locurilor disponibile.

3. Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a nu aplica dispoziţia prevăzută la paragraful 1 pentru propriii cetăţeni.

4. Dacă admiterea în universităţile situate pe teritoriul unei părţi contractante nu este supusă controlului statului, partea contractantă interesată trebuie să transmită acestor universităţi textul prezentei convenţii şi să facă toate eforturile pentru obţinerea adeziunii universităţilor respective la principiile exprimate în paragrafele precedente.

ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractantă trebuie să adreseze Secretariatului General al Consiliului Europei, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii, un raport scris privind măsurile luate pentru aplicarea dispoziţiilor protocolului precedent.

ARTICOLUL 3

Secretarul general al Consiliului Europei trebuie să comunice celorlalte părţi contractante informaţiile primite de la fiecare dintre acestea, în acord cu prevederile art. 2 de mai sus, şi să ţină la curent Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei cu progresele realizate în aplicarea prezentei convenţii.

ARTICOLUL 4

În scopul aplicării prezentei convenţii:

a) termenul diplomă desemnează orice diplomă, certificat sau altă calificare, sub orice formă ar fi fost ea acordată sau înregistrată, care conferă titularului sau celui interesat dreptul de a solicita admiterea sa într-o universitate;

b) termenul universităţi desemnează:

(i) universităţile;

(ii) instituţii considerate, de către partea contractantă pe teritoriul căreia ele sunt situate, ca având acelaşi caracter cu o universitate.

ARTICOLUL 5

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.

2. Prezenta convenţie va intra în vigoare după depunerea a trei instrumente de ratificare.

3. Pentru semnatarii care o vor ratifica ulterior, Convenţia va intra în vigoare la data depunerii instrumentelor lor de ratificare.

4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica tuturor ţărilor membre ale Consiliului Europei intrarea în vigoare a Convenţiei, denumirea părţilor contractante care au ratificat-o, precum şi depunerea oricărui instrument de ratificare apărut ulterior.

ARTICOLUL 6

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenţie. Orice stat care a primit această invitaţie va putea adera la prezenta convenţie depunându-şi instrumentul de adeziune Secretarului general al Consiliului Europei, care va comunica depunerea acestuia tuturor părţilor contractante. Pentru oricare stat care aderă, prezenta convenţie va intra în vigoare începând cu depunerea instrumentului de adeziune.

În cunoştinţă de cauză, subsemnaţii, deplin autorizaţi în acest sens, au semnat prezenta convenţie.

Elaborată la Paris, la 11 decembrie 1953, în limbile franceză şi engleză, ambele texte având valoare egală, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general le va transmite în copii certificate fiecărui semnatar.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei, Pentru Guvernul Regatului Ţărilor de Jos,
P. van Zeeland J.W. Beyen
Pentru Guvernul Republicii Cipru, Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,
Strasbourg, 30 noiembrie 1967, Halvard Lange
C. Pilavachi Pentru Guvernul Republicii Portugheze,
Pentru Guvernul Regatului Danemarcei, Strasbourg, 27 aprilie 1978,
E. Waerum V. Sa Machado
Pentru Guvernul Republicii Franceze, Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Bidault Osten Unden
Pentru Guvernul Pentru Guvernul Confederaţiei Elveţiene,
Republicii Federale a Germaniei,
Adenauer
Pentru Guvernul Regatului Greciei, Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Stephanopoulos F. Koprulu
Pentru Guvernul Republicii Islanda, Pentru Guvernul
Kristinn Gudmundsson Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
Pentru Guvernul Irlandei, Anthony Nutting
Proinsias Mac Aogain
Pentru Guvernul Republicii Italiene,
Lodovico Benvenuti *
Pentru Guvernul * *
Principatului Liechtenstein,
Pentru Guvernul Adeziuni făcute conform art. 6:
Marelui Ducat de Luxembourg, - Austria: 9 octombrie 1956;
Bech - Spania: 21 martie 1962;
Pentru Guvernul Maltei, - Israel: 7 octombrie 1971;
Strasbourg, 7 mai 1988, - Iugoslavia: 15 noiembrie 1977;
George Borg Olivier - Noua Zeelandă: 20 iulie 1978.

DECLARAŢII
Aplicare teritorială

Belgia

(Declaraţia Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei, la data de 21 mai 1995)

Depunând instrumentele de ratificare ale Majestăţii Sale Regele Belgiei asupra Convenţiei Europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universităţi, semnată la Paris la 1 decembrie 1953, declar că numitele instrumente de ratificare sunt valabile numai pentru teritoriile metropolitane, excluzând în mod expres teritoriul Congoului Belgian şi teritoriile aflate sub tutela Ruandei-Urundi.

Republica Federală a Germaniei

(Extras din procesul-verbal de depunere a instrumentului de ratificare la data de 3 martie 1995)

Guvernul federal declară că Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universităţi se aplică şi landului Berlin.

Noua Zeelandă

(Extras din instrumentul de adeziune depus la data de 20 iulie 1978)

Guvernul Noii Zeelande declară că aderarea sa la Convenţie se aplică şi arhipelagului Cook, Nieu şi Insulelor Tokelau.

se încarcă...