Back

Parlamentul României

Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.12.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de ajutor voluntar, auxiliară a autorităţii publice.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu, ca singura societate de Cruce Roşie, atât în timp de pace, cât şi în timp de război, în baza legii şi a Convenţiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte.

(2) Principiile fundamentale, morale şi juridice după care se desfăşoară activitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sunt cele ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: umanitate, imparţialitate, neutralitate, independenţă, voluntariat, unitate şi universalitate.

Art. 3. -

(1) Activitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este deschisă tuturor, iar acţiunile sale umanitare se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării.

(2) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România participă la activităţi cu caracter internaţional, organizate în conformitate cu convenţiile încheiate în acest domeniu, la care România este parte, precum şi la alte acţiuni internaţionale cu caracter umanitar.

Art. 4. -

(1) Emblema Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, adoptată la fondarea acesteia, în data de 4 iulie 1876, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Emblema Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România reprezintă o cruce, alcătuită din cinci pătrate egale, de culoare roşu vermion, aşezată pe fond alb şi înconjurată de două cercuri concentrice de aceeaşi culoare. În spaţiul dintre cele două cercuri este înscrisă, cu litere majuscule de culoare roşu vermion, pe fond alb, inscripţia: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE ▪ROMÂNIA▪.

Art. 5. -

(1) Emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în timp de pace, de către:

a) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, în timpul manifestărilor sau al campaniilor pentru colectă de fonduri;

b) terţe persoane juridice asociate la acţiuni de natura celor prevăzute la lit. a);

c) mijloacele de transport;

d) posturile de prim-ajutor, dacă sunt destinate exclusiv îngrijirii gratuite.

(2) Autorizaţia pentru folosirea acestei embleme în cazurile prevăzute la lit. b)-d) se emite de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.

(3) În timp de conflict armat, emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în exclusivitate, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.

Art. 6. -

(1) Emblema, ca semn protector, poate fi folosită în timp de pace de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.

(2) În timp de conflict armat, emblema, ca semn protector, se foloseşte de către:

a) serviciile sanitare ale forţelor armate;

b) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, numai pentru personalul propriu şi pentru materialele prin care îşi dă concursul serviciului sanitar oficial, supunându-se regulamentelor militare;

c) spitalele civile, recunoscute ca atare de stat şi autorizate să utilizeze emblema în scop de protecţie;

d) alte societăţi de ajutor voluntar autorizate în acest sens, numai pentru personalul şi materialele afectate în exclusivitate serviciilor sanitare, supuse regulamentelor militare.

(3) Autorizarea folosirii emblemei ca semn protector, în caz de conflict armat, se face de către Guvernul României.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România funcţionează în spaţiile proprii şi în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum şi în alte spaţii locative care se pun la dispoziţie de către consiliile locale, judeţene sau al municipiului Bucureşti, după caz, în vederea desfăşurării activităţii, şi beneficiază de aceleaşi măsuri de protecţie pe care legea le stabileşte în favoarea instituţiilor publice.

Art. 8. - Modificări (1)

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, fiind o instituţie de utilitate publică, are, în această calitate, dreptul de a cere concursul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda.

Art. 9. - Modificări (1)

Sediul central al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este în municipiul Bucureşti.

CAPITOLUL II Scopul şi principalele atribuţii ale Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România

Art. 10. -

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România acţionează, în orice împrejurare, în scopul prevenirii şi alinării suferinţelor oamenilor, fără nici o deosebire în ceea ce priveşte naţionalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenenţa militară, socială sau politică.

Art. 11. -

Principalele atribuţii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sunt:

a) să acţioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregătească şi să acţioneze, ca auxiliară a autorităţilor publice, în toate domeniile prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor aflaţi în suferinţă, atât persoane civile, cât şi militare;

b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor şi la alinarea suferinţelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivităţii;

c) să organizeze, la nivel naţional sau local, după caz, servicii de ajutoare de urgenţă în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele şi natura acestora;

d) să recruteze, să instruiască şi să pună la dispoziţie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;

e) să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice;

f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;

g) să organizeze şi să participe la acţiuni internaţionale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor;

h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor şi tineretului, acţiunile sale, cât şi pe cele ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, precum şi Principiile fundamentale ale Crucii Roşii, idealurile păcii, respectului şi înţelegerii între toţi oamenii şi toate popoarele;

i) să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;
Modificări (1)

j) să participe, pe baza programelor iniţiate de Ministerul Sănătăţii, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii şi la alte acţiuni.

Art. 12. -

Presa, radioul şi televiziunea asigură, în mod gratuit, popularizarea acţiunilor umanitare organizate de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.

CAPITOLUL III Componenţă, organizare şi patrimoniu

Art. 13. -

(1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este deschisă tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, religie, profesiune, apartenenţă socială sau politică.

(2) Calitatea de membru al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, drepturile şi obligaţiile corespunzătoare se reglementează conform statutului şi regulamentului, adoptate de adunarea generală.

Art. 14. - Modificări (1)

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este organizată pe principiul teritorialităţii, conform statutului şi regulamentului propriu.

Art. 15. -

Patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este format din bunuri mobile şi imobile, provenind din:

a) cotizaţii;
Modificări (1)

b) donaţii şi legate testamentare;

c) sponsorizări, contribuţii în numerar şi bunuri din partea oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine;

d) venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri şi alte asemenea acţiuni, precum şi din activităţi productive specifice, compatibile cu obiectivele sale;
Modificări (1)

e) editarea şi vânzarea de periodice proprii, publicaţii şi cărţi privind domeniul său de activitate.

Art. 16. - Modificări (1)

Anual se vor stabili, prin legea bugetului de stat, cheltuieli pentru cotizaţia de membru al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi a contribuţiei la finanţarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, precum şi pentru asigurarea realizării atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-d), e), g) şi h).

Art. 17. -

(1) Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi materialele pe care aceasta le primeşte sau le expediază, în ţară sau în străinătate, în vederea realizării misiunii sale umanitare, sunt scutite de orice fel de impozite sau taxe.

(2) Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor sale de orice natură sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 18. -

În caz de catastrofe, calamităţi naturale, precum şi în timp de conflict armat, transportul personalului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, aflat în misiune, în baza legitimaţiei de serviciu, este gratuit pe orice mijloc de transport care aparţine regiilor autonome sau societăţilor comerciale.

Art. 19. -

Anual, în cursul lunilor mai şi septembrie, se organizează "Luna Crucii Roşii din România".

Art. 20. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) În cursul lunilor mai şi septembrie, toate instituţiile de cultură şi organizaţiile sportive vor percepe un tarif suplimentar de 200 de lei, cu ocazia manifestărilor culturale şi sportive organizate în aceste luni.
Modificări (1)

(2) Perceperea tarifului suplimentar se va face pe baza unui timbru care poartă emblema Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, emis de aceasta şi care se aplică pe bilete.

(3) Sumele realizate din vânzarea timbrelor vor fi depuse în contul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Decretul nr. 561/1973 privind organizarea şi funcţionarea formaţiunilor sanitare voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialistă România; Decretul nr. 281/1981 privind organizarea "Săptămânii Crucii Roşii" din Republica Socialistă România, precum şi alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureşti, 29 decembrie 1995.

Nr. 139.

ANEXĂ

EMBLEMA
SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA

se încarcă...