Back

Parlamentul României

Legea calului nr. 389/2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.01.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează activitatea din domeniul creşterii cabalinelor.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, prin creştere a cabalinelor se înţelege toate aspectele implicate de această activitate, şi anume: reproducţie, creştere, îngrijire, calificare, clasare, activitate sportivă, valorificare, desfăşurată individual sau organizat, cu scopul menţinerii ori ameliorării calităţilor şi performanţelor cabalinelor.

Art. 3. -

Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de cabaline de rasă ori cu origine necunoscută, care dezvoltă sau nu activităţi de creştere, comercializare, import ori export de cabaline, material seminal, răspund pentru aplicarea şi respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare în vederea asigurării şi garantării sănătăţii cabalinelor, protecţiei animalelor şi a mediului înconjurător.

Art. 4. -

Creşterea cabalinelor poate fi desfăşurată de:

a) crescători individuali, persoane fizice;

b) asociaţii de crescători de cabaline pe rase, persoane juridice;

c) herghelii de stat sau private, persoane juridice.

Art. 5. -

(1) Pentru identificarea, înregistrarea şi monitorizarea cabalinelor de rasă, precum şi pentru implementarea programului naţional de ameliorare a cabalinelor din marea creştere se reorganizează Autoritatea Hipică Naţională.

(2) Autoritatea Hipică Naţională este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu sediul în municipiul Bucureşti, denumită în continuare Autoritatea.

Art. 6. -

În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută şi recunoscută oficial, înscrişi în registrele genealogice;

b) cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenţi sunt parţial sau în totalitate necunoscuţi;

c) herghelie - unitate specializată în creşterea, calificarea, reproducţia şi valorificarea cabalinelor;

d) carnet de identitate - documentul în care sunt înscrise date privind apartenenţa de rasă, semnalmentele, proprietarul şi starea de sănătate;

e) armăsar autorizat - mascul stabilit de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproducţie;

f) staţiune de montă/punct de montă - locaţie special amenajată pentru cazarea armăsarilor şi desfăşurarea activităţii de reproducţie în sezonul de montă;

g) depozit de armăsari - unitate de elită specializată pentru întreţinerea armăsarilor de montă publică în extrasezon;

h) Cartea Crescătoriei Naţionale - documentul oficial în care se înregistrează datele privind originea, produşii şi performanţele cabalinelor de rasă în vederea publicării;

i) Herghelia Naţională - totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului şi cabalinele din sectorul privat subvenţionate de stat prin alocaţie zilnică de întreţinere;

j) armăsar pepinier - mascul de rasă, evaluat de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor ca purtător de progres genetic, autorizat pentru reproducţie şi la efectivul de iepe din categoria Herghelia Naţională;

k) dangale - însemne folosite la individualizarea cailor;

l) paşaportul calului - document oficial eliberat de Autoritate pentru atestarea identităţii, sănătăţii şi apartenenţei la o rasă şi la un proprietar;

m) bonitare - activitatea de apreciere a calităţilor fenotipice şi genetice ale unui individ;

n) armăsar de montă publică - mascul de rasă utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone;

o) timbru hipic - sumă fixă plătită anual de fiecare proprietar de cabaline şi destinată susţinerii Autorităţii.

CAPITOLUL II Organizarea creşterii cabalinelor

Art. 7. -

Crescătorii individuali, conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia folosirii la reproducţie numai a armăsarilor autorizaţi sau a materialului seminal certificat, în herghelii particulare, puncte ori staţiuni de montă sau însămânţări artificiale.

Art. 8. -

Crescătorii individuali de cai de rasă se pot înscrie în asociaţii de crescători de cabaline pe rase.

Art. 9. -

Coordonarea întregii activităţi de creştere a cabalinelor, desfăşurată de crescători individuali organizaţi în asociaţii şi herghelii de stat sau private, se realizează prin Autoritate.

Art. 10. -

Autoritatea se organizează şi funcţionează ca sistem unic, în baza unui regulament propriu prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. -

Autoritatea asigură ordinea şi controlul în domeniul evidenţei cailor de rasă atât pentru sectorul de stat, cât şi pentru cel privat.

CAPITOLUL III Atribuţii şi competenţe ale Autorităţii Hipice Naţionale

Art. 12. -

Autoritatea se organizează după o concepţie unitară în sistem piramidal, pe principiul teritorial, ca entitate distinctă şi autonomă, având următoarea structură:

a) Consiliul director, care este constituit din specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor statului şi organizaţiilor, asociaţiilor implicate în activitatea de creştere, ameliorare şi calificare a cabalinelor;

b) Departamentul central, care coordonează tehnic şi administrativ cele 10 centre regionale; Departamentul central realizează zonarea teritoriului României în centre regionale, conform anexei nr. 3;

c) centrele regionale, fără personalitate juridică, care se constituie, de preferinţă, pe lângă herghelii sau depozite de armăsari şi sunt susţinute financiar şi subordonate ierarhic Departamentului central al Autorităţii, având ca personal un inspector zonal, un medic veterinar şi personal auxiliar.

Art. 13. -

Autoritatea va prelua întreaga bază de date cu privire la genealogiile cabalinelor de rasă existente atât în sectorul de stat, cât şi în cel privat.

Art. 14. -

Domeniile de competenţă ale Autorităţii sunt:

a) elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare pe rase, în urma analizei sugestiilor din teritoriu şi a intereselor naţionale, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;

b) stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline de rasă;

c) stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor centrelor regionale din subordine;

d) stabilirea componenţei Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;

e) organizarea unui sistem informaţional naţional;

f) controlarea şi evaluarea hergheliilor şi asociaţiilor de crescători de cai de rasă din punct de vedere al existenţei evidenţelor genealogice şi zootehnice;

g) controlul legalităţii şi avizarea oportunităţii înfiinţării şi funcţionării asociaţiilor.

Art. 15. -

Atribuţiile Autorităţii sunt următoarele:

1. organizează activităţile specifice pe întreg teritoriul ţării, după o concepţie unitară;

2. elaborează strategia şi politica în domeniu, în funcţie de necesităţi, cu avizul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;

3. organizează şi coordonează înregistrarea şi identificarea tuturor cabalinelor;

4. elaborează norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, pentru domenii de competenţă, care sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice;

5. controlează aplicarea normelor emise şi a legislaţiei în vigoare;

6. stabileşte drepturile şi obligaţiile personalului din Departamentul central, precum şi din centrele regionale;

7. atestă originea şi apartenenţa de rasă a cabalinelor din sectorul de stat şi proprietate privată;

8. promovează la reproducţie cele mai valoroase exemplare, pe rase, indiferent de sectorul din care provin;

9. stabileşte şi propune spre avizare Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale numărul de cabaline de rasă cu finanţare de la bugetul statului, ce constituie Herghelia Naţională;

10. eliberează, pentru crescător şi pentru cumpărător, documentele care atestă originea recunoscută intern şi internaţional;

11. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniu;

12. înregistrează, atestă şi omologhează performanţele cailor de rasă;

13. colaborează cu asociaţiile de crescători de cai, cu federaţiile şi alte forme de organizare, în scopul dezvoltării activităţii hipice;

14. publică, anual sau ori de câte ori este nevoie, Cartea Crescătoriei Naţionale;

15. publică anual catalogul armăsarilor pepinieri pentru rasele existente în ţară;

16. furnizează, la cerere, materiale informative de specialitate;

17. centralizează datele genealogice şi de reproducţie;

18. stabileşte şi autorizează, la propunerea scrisă a proprietarilor de cai, forma pentru însemnele dangalelor şi denumirile de crescătorie;

19. asigură individualizarea cabalinelor de rasă prin dangalizare, implantare de microcipuri, tatuare sau alte mijloace de individualizare permanentă;

20. colaborează cu organismele hipice internaţionale în vederea schimbului de informaţii şi organizării de acţiuni comune;

21. avizează organizarea şi sprijină schimburile şi achiziţionarea de genitori de valoare deosebită, asigurând astfel progresul genetic al populaţiilor indigene de cabaline de rasă;

22. avizează necesitatea şi oportunitatea importului de material seminal de la armăsari de mare valoare, potrivit legislaţiei în vigoare;

23. întocmeşte graficul de susţinere a probelor de calificare şi a lucrărilor de clasare, la propunerea scrisă a hergheliilor şi asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase;

24. monitorizează, prin inspectorii zonali, toate datele privind monta, gestaţia şi produşii obţinuţi;

25. eliberează, prin inspectorii zonali, carnetul de identitate pentru fiecare produs până la vârsta de maximum 6 luni obligatoriu;

26. eliberează paşaportul calului, la cererea scrisă a proprietarului;

27. prin Departamentul central, soluţionează eventualele contestaţii legate de activitatea Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă sau privind eliberarea documentelor de origine, emiţând hotărâri în acest sens;

28. organizează cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru crescătorii de cai de rasă;

29. repartizează subvenţiile aprobate prin bugetul de stat în baza lucrărilor de clasare, pentru cabalinele care constituie Herghelia Naţională;

30. elaborează criteriile de bonitare şi clasare specifice pentru fiecare rasă;

31. asigură desfăşurarea lucrărilor de clasare a cabalinelor de rasă o dată sau de două ori pe an, cu recomandarea celor mai bune împerecheri posibile, la solicitarea proprietarilor;

32. atestă şi omologhează rezultatele lucrărilor de clasare şi calificare;

33. îndrumă şi acordă asistenţă asociaţiilor de crescători de cai de rasă, pentru afilierea la asociaţiile internaţionale de profil.

CAPITOLUL IV Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline

Art. 16. -

Crescătorii de cai de rasă constituiţi în herghelii, asociaţiile de crescători de cabaline pe rase şi deţinătorii de cabaline, altele decât cele de rasă, au următoarele obligaţii:

a) să informeze în scris Autoritatea, în termen de 45 de zile, asupra dispariţiei sau înstrăinării cabalinelor de rasă deţinute sau înregistrate;

b) pentru cabalinele din marea creştere, indiferent de proprietar, consiliile locale vor raporta lunar dispariţia sau înstrăinarea;

c) să permită individualizarea prin dangalizare şi/sau implantarea de microcipuri ori alte metode, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

d) să-şi însuşească şi să respecte toate actele normative care fac referire la activitatea de creştere şi calificare a cabalinelor de rasă.

se încarcă...