Back

Parlamentul României

Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri

În vigoare de la 12.12.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta lege stabileşte modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a burselor de mărfuri.

(2) La înfiinţare, bursele de mărfuri solicită avizul prealabil şi de oportunitate al Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare C.C.I.R.
Puneri în aplicare (1)

(3) Colegiul de conducere al C.C.I.R. este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze şi să sancţioneze bursele de mărfuri.
Jurisprudență (1)

(4) Bursele de mărfuri înfiinţate în temeiul prezentei legi administrează pieţe de interes public şi asigură membrilor şi clienţilor condiţii centralizate de negociere pentru operaţiuni de:
Jurisprudență (4)

a) vânzări şi cumpărări la vedere ori la termen pe piaţa la disponibil, având ca obiect bunuri fungibile şi mobile prin natura lor sau bunuri fungibile şi mobile prin anticipaţie, precum şi orice alte bunuri calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzacţionabile;

b) vânzări şi cumpărări la vedere ori la termen pe piaţa la disponibil, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului şi al altora asemenea, agreate şi calificate de bursa de mărfuri;

c) vânzări şi achiziţii de mărfuri, servicii sau lucrări pe piaţa licitaţiilor;

d) vânzări şi achiziţii de creanţe comerciale pe piaţa creanţelor;

e) vânzări şi achiziţii de mărfuri şi/sau produse pe o piaţă mixtă.

(5) Bursele de mărfuri pot deţine participări unice la un operator de piaţă, aşa cum este acesta definit în legislaţia aferentă, cu condiţia îndeplinirii de către bursa de mărfuri a condiţiilor de capital şi de structură a acestuia solicitate pentru autorizarea operatorului de piaţă.

(6) Bursele de mărfuri difuzează în România şi în alte ţări informaţii privind preţul de piaţă pentru mărfuri şi derivatele acestora.

(7) Difuzarea de informaţii de către bursa de mărfuri are ca scop informarea producătorilor, procesatorilor, comercianţilor şi consumatorilor de mărfuri, servicii sau lucrări.

Art. 2. -

(1) În baza prezentei legi:

a) bursele de mărfuri se înfiinţează ca societăţi pe acţiuni;

b) bursele de mărfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare.
Jurisprudență (1)

(2) În înţelesul prezentei legi, bursa de mărfuri, ca organism cu putere de autoreglementare, are dreptul să reglementeze, cu respectarea prevederilor prezentei legi, propriile activităţi în legătură cu pieţele pe care le administrează, activităţile desfăşurate de membri şi clienţi pe pieţele administrate de bursa de mărfuri şi să asigure respectarea propriilor reglementări.

Art. 3. -

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) agent de bursă - persoana fizică împuternicită de o persoană juridică sau de o persoană fizică să negocieze oferte, să efectueze tranzacţii şi să încheie contracte în numele şi pe contul persoanei juridice/fizice care l-a împuternicit;

b) broker - persoana fizică, atestată potrivit regulamentelor operaţionale ale bursei de mărfuri în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, care are în atribuţia sa exclusivă negocierea ofertelor, efectuarea tranzacţiilor şi încheierea contractelor în numele şi pe contul unei societăţi de brokeraj sau în numele societăţii de brokeraj şi pe contul clienţilor acesteia pe piaţa la disponibil, pe piaţa mixtă, respectiv în numele şi pe contul clienţilor pe piaţa creanţelor;

c) bursa de mărfuri - societatea comercială pe acţiuni, constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autonomă în raport cu participanţii la piaţă şi care prestează servicii de utilitate publică pentru membrii şi clienţii săi, precum şi pentru orice altă persoană juridică sau fizică a cărei activitate interferează cu pieţele administrate de bursa de mărfuri;
Jurisprudență (2)

d) bunuri fungibile - bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale;

e) bunuri mobile prin anticipaţie - bunurile care, prin natura lor, sunt imobile, dar părţile contractante le consideră ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare;

f) client al bursei - persoana juridică sau fizică a cărei activitate de bază este comerţul cu mărfurile care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa la disponibil sau al contractelor pe piaţa licitaţiilor ori pe o piaţă mixtă sau producătorul ori beneficiarul mărfurilor sau care utilizează respectivele mărfuri în desfăşurarea activităţii sale de bază;

g) comandă - ansamblul format din ofertă, procedura de vânzare sau de achiziţie ce va fi utilizată pentru stabilirea ofertelor răspuns câştigătoare, condiţii de calificare a persoanelor juridice şi fizice care răspund la ofertă, caietul de sarcini cuprinzând specificaţiile tehnice, condiţii de contractare sau contractul şi, dacă este cazul, alte documente cum ar fi: cuantumul garanţiei, preţul maxim sau minim acceptat de cel care înregistrează comanda. Comanda este valabilă pentru piaţa licitaţiilor sau pentru piaţa mixtă;

h) contract de bursă - un contract spot, un contract forward, un contract de vânzare ori furnizare de mărfuri, servicii sau lucrări, un contract de cesiune de creanţă încheiat în conformitate cu reglementările bursei de mărfuri ori un contract de vânzare-cumpărare pe piaţa mixtă;

i) contract spot - un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze prestabilite de bursa de mărfuri, cu executare imediată sau cu executare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data manifestării acordului ferm de voinţă al părţilor prin tranzacţia efectuată la bursa de mărfuri;

j) contract forward - un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, ale cărui clauze sunt prestabilite de bursa de mărfuri; termenul unui contract forward poate fi stabilit de partea ce iniţiază oferta până la 18 luni, dar nu mai puţin de 10 zile lucrătoare;

k) drept de tranzacţionare - dreptul acordat de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri membrului acţionar, membrului afiliat sau unui client al bursei de a negocia oferte şi de a efectua tranzacţii pe piaţa la disponibil, pe o piaţă mixtă şi/sau de a negocia oferte şi de a încheia contracte pe piaţa licitaţiilor şi/sau pe piaţa creanţelor;

l) manipularea pieţei - acţiunea sau inacţiunea unui membru acţionar, a unui membru afiliat, a unui client al bursei ori angajat, administrator, acţionar al acesteia de natură a induce în eroare, sub orice formă, volumul şi calitatea ofertei sau a unei comenzi, în măsura în care acestea influenţează elementele unui contract de bursă în scopul obţinerii directe ori indirecte de avantaje sau profituri;

m) membru acţionar - societatea comercială sau persoana juridică, având calitatea de acţionar al unei burse de mărfuri, care deţine dreptul de tranzacţionare la acea bursă de mărfuri;

n) membru afiliat - o terţă persoană juridică ce îndeplineşte condiţiile impuse de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri, dobândind astfel dreptul de tranzacţionare la acea bursă de mărfuri;

o) ofertă - manifestarea fermă de a contracta, materializată printr-o instrucţiune de vânzare sau de cumpărare în care sunt consemnate cel puţin marfa, preţul în formă determinată sau în formă determinabilă şi modalitatea de negociere a ofertei pe o piaţă administrată de o bursă de mărfuri;

p) piaţa la disponibil - piaţa în care se negociază oferte şi se efectuează tranzacţii pentru încheierea contractelor spot şi forward;

q) piaţa licitaţiilor - piaţa deschisă organizată pentru vânzarea/achiziţia de mărfuri, servicii sau lucrări ce necesită specificaţii tehnice pentru a fi identificabile şi vandabile;

r) piaţa creanţelor - piaţa deschisă organizată pentru vânzarea sau achiziţia creanţelor;

s) piaţa mixtă - o piaţă la disponibil incipientă; piaţa mixtă se organizează ori de câte ori se urmăreşte trecerea unei mărfi de pe piaţa licitaţiilor pe piaţa la disponibil. Piaţa mixtă prezintă atât caracteristici ale pieţei la disponibil, cât şi ale celei a licitaţiilor, administrată de bursa de mărfuri pentru o perioadă de timp;

t) servicii de brokeraj se referă la prestarea pe cont propriu şi pe contul clienţilor a următoarelor activităţi:

1. negocierea ofertelor şi efectuarea tranzacţiilor pe piaţa la disponibil şi/sau pe piaţa mixtă;

2. negocierea ofertelor şi încheierea contractelor pe piaţa creanţelor;

u) societate de brokeraj - societatea comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recunoscută ca intermediar profesionist în bursa de mărfuri, deţinând calitatea de membru acţionar al unei burse de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia, având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de brokeraj;

v) tranzacţie - acordul de voinţă cu privire la încheierea unuia sau mai multor contracte spot sau forward identice, inclusiv din punct de vedere al preţului; efectuarea unei tranzacţii pe piaţa la disponibil sau pe piaţa mixtă este echivalentă cu încheierea unui contract pe piaţa licitaţiilor sau creanţelor.

CAPITOLUL II Bursa de mărfuri. Membri

SECŢIUNEA 1 Bursa de mărfuri

Art. 4. -

(1) Bursa de mărfuri este societatea comercială pe acţiuni având ca obiect principal de activitate administrarea pieţelor organizate, potrivit prezentei legi.

(2) Bursele de mărfuri administrează pieţe la disponibil, pieţe mixte, pieţe ale licitaţiilor şi pieţe ale creanţelor, precum şi orice alte tipuri de pieţe, dacă bursa de mărfuri îndeplineşte condiţiile prevăzute în legislaţia specifică acestora.

(3) Bursa de mărfuri poate să desfăşoare şi activităţi secundare, fără a se limita la acestea, cum ar fi: realizarea, administrarea şi comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii şi cursuri în scopul pregătirii participanţilor în domeniul burselor de mărfuri.

Art. 5. -

(1) Pentru a se înfiinţa o bursă de mărfuri trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) să se constituie ca societate comercială pe acţiuni, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) obiectul principal de activitate să fie administrarea pieţelor dezvoltate de bursa de mărfuri;

c) să emită numai acţiuni nominative;

d) acţionarii să fie numai persoane juridice;

e) capitalul social minim să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 1.000.000 euro, stabilit pe baza cursului de referinţă al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din data subscrierii;

f) capitalul social să fie integral subscris şi vărsat în numerar la momentul înfiinţării;

g) actul constitutiv să nu permită unui acţionar să deţină direct sau prin persoane juridice interpuse mai mult de 5% din drepturile de vot;

h) actul constitutiv să nu permită nici unui membru al consiliului de administraţie al bursei de mărfuri să deţină participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;

i) actul constitutiv să prevadă obligativitatea elaborării regulamentelor şi procedurilor specifice activităţii bursei de mărfuri;

j) actul constitutiv să conţină obligativitatea avizării regulamentelor de către Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(2) Bursa de mărfuri trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) pe toată durata funcţionării sale.

SECŢIUNEA a 2-a Membri acţionari. Membri afiliaţi. Clienţii bursei

Art. 6. -

Persoanele care deţin calitatea de membru acţionar al bursei de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia au dreptul ca, în nume şi pe cont propriu, să negocieze şi să încheie tranzacţii pe piaţa la disponibil, pe piaţa mixtă şi/sau să negocieze şi să încheie contracte pe piaţa licitaţiilor şi/sau a creanţelor, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de regulamentele bursei de mărfuri, precum şi pe alte pieţe administrate de bursa de mărfuri, dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice pieţei respective.

Art. 7. -

(1) Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri poate hotărî ca terţe persoane juridice să devină membri afiliaţi ai bursei de mărfuri, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de regulamentele operaţionale ale acesteia.

(2) Membrii afiliaţi negociază şi încheie tranzacţii şi/sau contracte pe una sau mai multe pieţe administrate de bursa de mărfuri în aceleaşi condiţii ca şi membrii acţionari, începând cu data la care au dobândit acest drept de la consiliul de administraţie al bursei de mărfuri.

Art. 8. -

(1) Drepturile unui membru, astfel cum sunt prevăzute la art. 6, încetează la cererea membrului sau pe perioada suspendării dreptului de tranzacţionare al membrului acţionar, respectiv pe perioada sau prin excluderea membrului afiliat, cu titlu de sancţiune. Suspendarea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea unei persoane juridice de acţionar al bursei de mărfuri.

(2) Sancţiunea de suspendare sau de excludere se pronunţă motivat de către consiliul de administraţie al bursei de mărfuri, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute în prezenta lege, şi poate fi contestată la Colegiul de conducere al C.C.I.R.

(3) Suspendarea sau excluderea unui membru nu aduce atingere obligaţiilor în curs ale acestuia pe pieţele administrate de bursa de mărfuri.

Art. 9. -

Clienţii bursei au acces pe pieţele administrate de bursa de mărfuri în condiţiile instituite de regulamentele bursei respective.

SECŢIUNEA a 3-a Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri

Art. 10. -

(1) Activitatea curentă de administrare a bursei de mărfuri este asigurată de consiliul de administraţie al acesteia ales de adunarea generală a acţionarilor, membrii săi fiind reprezentanţii acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(2) Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri are, pe lângă atribuţiile stabilite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe lângă cele din actul constitutiv al bursei de mărfuri, următoarele atribuţii:

a) să aprobe regulamentele operaţionale ale pieţelor administrate de bursa de mărfuri şi să solicite validarea lor în proxima adunare generală a acţionarilor;

b) să stabilească cuantumul tarifelor şi comisioanelor cuvenite bursei de mărfuri pentru ofertele care se înregistrează şi pentru tranzacţiile care se efectuează, cuantumul tarifelor şi comisioanelor aferente pieţei licitaţiilor şi pieţei creanţelor;

c) să stabilească nivelul capitalului minim necesar pentru prestarea serviciilor de brokeraj;

d) să hotărască asupra cererilor adresate de terţe persoane juridice pentru dobândirea calităţii de membru afiliat, orice hotărâre de respingere fiind temeinic motivată;

e) să hotărască asupra cererilor adresate de membrii acţionari sau afiliaţi privind acceptarea ca societate de brokeraj la bursa de mărfuri;

f) să exercite, prin persoane împuternicite expres, supravegherea şi controlul activităţilor membrilor bursei de mărfuri, în temeiul atribuţiilor sale conferite de puterea de autoreglementare a bursei de mărfuri;

g) să suspende dreptul de tranzacţionare al unui membru acţionar;

h) să suspende dreptul de tranzacţionare sau să excludă un membru afiliat;

i) să suspende sau să retragă accesul unui client al bursei;

j) să suspende sau să excludă un broker de la tranzacţionare;

k) să suspende sau să retragă accesul în piaţă unui agent de bursă;

l) să stabilească atribuţiile pe care preşedintele consiliului de administraţie al bursei de mărfuri le poate delega;

m) să facă publice deciziile de suspendare a dreptului de tranzacţionare, deciziile de excludere sau de retragere a dreptului de acces în pieţe.

(3) Prevederile lit. g), h), i), j) şi k) ale alin. (2) se aplică numai dacă se constată săvârşirea unor abateri grave de la regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri şi de la normele emise de consiliul de administraţie al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acţionar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri.

Art. 11. -

(1) Preşedintele consiliului de administraţie al bursei de mărfuri este directorul general al bursei de mărfuri, care, pe lângă atribuţiile prevăzute în actul constitutiv, este învestit:

a) să fixeze programul şi orarul pentru şedinţele de bursă şi să asigure publicarea cursurilor/preţurilor după fiecare zi de tranzacţionare;

b) să desemneze o persoană care în mod obişnuit conduce şedinţele de tranzacţionare pe piaţa la disponibil, să coordoneze negocierea ofertelor şi efectuarea de tranzacţii pentru încheierea de contracte spot şi forward;

c) să întrerupă o şedinţă de tranzacţionare în cazul în care cotaţiile la o marfă înregistrează o fluctuaţie mai mare decât fluctuaţia permisă prin regulamentele bursei de mărfuri pentru piaţa la disponibil;

d) să desemneze o persoană care în mod obişnuit conduce şedinţele de bursă să coordoneze şedinţele de pe piaţa mixtă;

e) să întrerupă o şedinţă de bursă în cazul în care preţurile la o marfă/produs înregistrează fluctuaţii mai mari decât fluctuaţiile permise prin regulamentele bursei de mărfuri pentru piaţa mixtă;

f) să desemneze o persoană care în mod obişnuit conduce şedinţele de licitaţie să coordoneze vânzările/achiziţiile de mărfuri, servicii sau lucrări;

g) să desemneze o persoană care în mod obişnuit conduce şedinţele de licitaţii cu creanţe să coordoneze vânzările/achiziţiile de creanţe comerciale;

h) să decidă verificarea unei societăţi de brokeraj în situaţii temeinic motivate.

(2) Preşedintele consiliului de administraţie al bursei de mărfuri poate delega atribuţiile sale potrivit hotărârii consiliului de administraţie.

se încarcă...