Back

Parlamentul României

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

PARTEA I Regimul de supraveghere Solvabilitate II

TITLUL I Asigurători şi reasigurători

CAPITOLUL I Obiectul şi domeniul de aplicare

Art. 1. Dispoziţii generale

(1) Prezenta lege reglementează:

a) autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare societăţi;

b) supravegherea desfăşurării activităţii societăţilor prevăzute la lit. a) în România, pe teritoriul celorlalte state membre şi pe teritoriul statelor terţe;

c) autorizarea, funcţionarea şi supravegherea sucursalelor societăţilor din state terţe;

d) supravegherea grupurilor de asigurare şi de reasigurare;

e) atribuţiile Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în calitate de autoritate competentă cu reglementarea, autorizarea şi supravegherea societăţilor, relaţia acesteia cu supraveghetorii din state membre sau din state terţe, cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, denumită în continuare EIOPA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu Comisia Europeană şi cu alte autorităţi, instituţii sau organisme.
Referințe (1)

(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
Jurisprudență (1)

1. acţionar semnificativ - orice persoană care, nemijlocit şi singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, deţine o participaţie calificată;

2. asigurare - activitatea exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată;
Jurisprudență (1)

3. asigurător - societate de asigurări directe de viaţă sau de asigurări directe generale, care este autorizată să funcţioneze în conformitate cu dispoziţiile prezentei părţi sau cele ale părţii a II-a, după caz;

4. asigurător compozit - asigurător care, la 1 ianuarie 2007, precum şi la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţinea autorizaţie de a subscrie simultan asigurări directe generale şi asigurări directe de viaţă;

5. asigurător captiv - asigurător deţinut fie de o societate financiară, alta decât un asigurător, un reasigurător sau un grup de societăţi definit la pct. 20, fie de o societate nefinanciară, al cărui obiect de activitate este asigurarea în mod exclusiv a riscurilor entităţii de care aparţine sau ale uneia ori mai multor entităţi ale grupului din care face parte;

6. asigurător mixt - asigurător care subscrie simultan asigurări şi reasigurări, autorizat să funcţioneze în conformitate cu dispoziţiile prezentei părţi sau cele ale părţii a II-a, după caz;

7. beneficiar - persoană fizică sau juridică asigurată ori desemnată de contractant care primeşte indemnizaţia sau beneficiile prevăzute în contractul de asigurare;

8. birou naţional auto - asociaţie profesională, independentă şi autonomă care, în baza Convenţiei internaţionale Carte Verde, are rol de reglementare a activităţii asigurătorilor emitenţi de documente internaţionale de asigurare, în România fiind denumit Biroul Asigurătorilor Auto din România, denumit în continuare BAAR;
Modificări (1)

9. colegiul supraveghetorilor - structură permanentă, dar flexibilă, pentru cooperare, coordonare şi facilitare a procesului decizional legat de supravegherea unui grup, alcătuită din supraveghetorul coordonator, supraveghetorii tuturor filialelor cu sediul central în statele membre, reprezentantul EIOPA şi, dacă este cazul, supraveghetorii din statele membre în care activează sucursale şi entităţi afiliate semnificative;

10. conducere - organul de conducere, de administrare sau de control al societăţilor, cu particularităţile sistemului unitar sau dualist, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11. contractant - persoană fizică sau juridică ce are un contract de asigurare încheiat cu un asigurător;

12. contraparte centrală calificată - contraparte autorizată sau recunoscută în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii;

13. efecte ale diversificării - diminuare a expunerii la risc a societăţii sau a grupului, în cazul unei activităţi diversificate, prin compensarea unui efect nefavorabil al unui risc de către efectul mai puţin nefavorabil al altui risc, în condiţiile în care riscurile nu sunt integral corelate;

14. externalizare - un acord scris, indiferent de forma în care este încheiat, între societate şi un furnizor de servicii în vederea efectuării unui serviciu, unei activităţi sau a unui proces, direct sau prin subcontractare, în beneficiul societăţii, care altfel ar fi fost realizat de societate potrivit obiectului de activitate;

15. filială - societate controlată de o societate-mamă, inclusiv societăţile controlate de societatea- mamă de cel mai înalt rang;

16. fond naţional de protecţie - asociaţie, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile legale referitoare la asociaţii şi fundaţii, constituită din toate societăţile autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în România fiind denumit Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, denumit în continuare FPVS;

17. funcţie - capacitate internă a societăţii de a efectua sarcini concrete în cadrul sistemului de guvernanţă instituit;

18. funcţii critice - funcţii identificate de societate pe baza politicilor şi a procedurilor adoptate şi ţinând cont de natura, amploarea şi complexitatea activităţii şi de structura organizatorică;

19. granularitate - gradul de detaliere care caracterizează un set de date;

20. grup - asociere de entităţi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) este formată dintr-o societate participativă, filialele acesteia şi entităţile în care acestea deţin participaţii sau entităţi legate printr-o relaţie de control dată de un contract de management, de prevederi din actele constitutive sau de prezenţa majoritară a aceloraşi persoane în conducere;

b) se bazează pe relaţii financiare puternice şi durabile, stabilite contractual sau nu, şi poate include şi societăţi mutuale sau de tip mutual, cu condiţia ca una dintre entităţi să coordoneze centralizat celelalte entităţi şi să exercite o influenţă efectivă şi dominantă asupra procesului decizional al acestora, inclusiv asupra deciziilor financiare, iar constituirea şi încetarea relaţiilor respective să fie aprobate de supraveghetorul coordonator, dacă entitatea coordonatoare este considerată societate-mamă, iar celelalte entităţi sunt considerate filialele acesteia;

21. holding de asigurare - societate-mamă care nu este holding financiar mixt, care achiziţionează şi deţine participaţii, majoritar sau exclusiv, în filiale care reprezintă asigurători ori reasigurători din state membre sau din state terţe, cel puţin una fiind asigurător ori reasigurător dintr-un stat membru;

22. holding financiar mixt - societate financiară holding mixtă în sensul art. 2 alin. (1) pct. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

23. holding mixt de asigurare - societate-mamă, alta decât un asigurător sau un reasigurător din state membre ori din state terţe, care nu este holding de asigurare sau holding financiar mixt, cel puţin una dintre filialele sale fiind un asigurător sau reasigurător;

24. instituţie de evaluare externă a creditului - agenţie de rating de credit înregistrată sau certificată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit sau o bancă centrală care acordă ratinguri de credit exceptate de la aplicarea regulamentului menţionat;

25. legături strânse - situaţia în care două sau mai multe persoane, fizice sau juridice, au legături sub formă de participaţie sau control ori situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent printr-o relaţie de control de una şi aceeaşi persoană;

26. mandatar - persoana din statul membru în care societăţile îşi stabilesc o sucursală, care are competenţa de a le reprezenta şi angaja în relaţiile cu terţii, cu autorităţile competente şi cu alte instituţii din statul membru respectiv;

27. măsură de risc - funcţie matematică ce atribuie o valoare monetară unei prognoze a distribuţiei probabilităţilor date, monoton crescătoare cu nivelul expunerii la riscul care stă la baza prognozei respective;

28. metoda nr. 1 - metoda consolidării contabile prin care se calculează solvabilitatea la nivel de grup, considerată metoda implicită;

29. metoda nr. 2 - metoda deducerii şi agregării prin care se calculează solvabilitatea la nivel de grup, considerată metoda alternativă;

30. participaţie - deţinere directă sau prin control a cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul unei societăţi;

31. participaţie calificată - deţinere directă sau indirectă din drepturile de vot sau din capitalul unei societăţi, care reprezintă cel puţin 10% din acestea sau care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării societăţii respective;

32. persoane care acţionează concertat - potenţiali achizitori care prezintă A.S.F. un proiect de achiziţie conform unui acord comun, implicit sau explicit, indiferent dacă acesta este încheiat în formă scrisă, verbală sau manifestă doar în fapt ori dacă persoanele sunt legate între ele în orice alt mod;

33. persoane care conduc efectiv societatea - membrii conducerii şi persoanele care au impact semnificativ asupra procesului decizional şi sunt responsabili pentru implementarea strategiilor şi a politicilor adoptate;

34. piaţă reglementată dintr-un stat membru - un sistem multilateral, administrat de către un operator de piaţă şi guvernat de reguli nediscreţionare, în care se reunesc terţe părţi care au interes de a achiziţiona sau vinde instrumente financiare admise la tranzacţionare; sistemul respectiv este autorizat să funcţioneze pe o bază regulată de către autoritatea competentă dintr-un stat membru, conform reglementărilor emise de către acesta;

35. piaţă reglementată dintr-un stat terţ - piaţă financiară recunoscută de statul membru de origine al asigurătorului, care îndeplineşte cerinţele pct. 31 şi unde instrumentele financiare tranzacţionate sunt de o calitate comparabilă cu cea a instrumentelor tranzacţionate în cadrul pieţelor reglementate din statul membru respectiv;

36. potenţial achizitor - persoană fizică sau juridică ce acţionează singură sau concertat şi îşi propune:

a) să achiziţioneze, direct sau indirect, o participaţie calificată într-o societate;

b) să îşi majoreze, direct sau indirect, drepturile de vot sau capitalul deţinut într-o societate, astfel încât:

(i) participaţia să atingă sau să depăşească 20%, 33% sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social;

(ii) societatea să devină filiala sa;

37. prevederi legale:

a) prezenta lege şi reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia;

b) actele delegate, standardele tehnice de reglementare şi cele de aplicare emise de Comisia Europeană;

38. principiul documentării - principiu conform căruia procesele desfăşurate de societăţi, inclusiv cel decizional, şi procesul de supraveghere realizat de A.S.F. sunt fundamentate prin documente justificative;

39. principiul proporţionalităţii - principiu care are în vedere natura, amploarea şi complexitatea riscurilor inerente activităţii desfăşurate de societăţi;

40. principiul raţionamentului calificat - principiu conform căruia se formează opinii şi se adoptă decizii pe baza unor seturi de criterii şi a experienţei proprii în ceea ce priveşte activitatea societăţilor, cum ar fi politicile aplicate, cultura riscului, prudenţialitatea;

41. proiect de achiziţie - documentaţia transmisă A.S.F. de către un potenţial achizitor privind achiziţionarea sau majorarea, directă ori indirectă, a drepturilor de vot într-o societate sau majorarea contribuţiei la capitalul social al acesteia;

42. prognoza distribuţiei probabilităţilor - funcţie matematică ce atribuie o probabilitate de realizare unei mulţimi integrale de evenimente viitoare care se exclud reciproc;

43. proces de supraveghere - proces continuu, flexibil şi iterativ, în care supravegherea prospectivă a societăţilor se bazează pe:

a) riscuri;

b) cel puţin următoarele principii:

(i) proporţionalităţii;

(ii) raţionamentului calificat;

(iii) documentării;

44. reasigurare - operaţiune care constă în preluarea riscurilor cedate de un asigurător sau reasigurător din statele membre sau din state terţe;

45. reasigurător - societate de reasigurări care este autorizată să funcţioneze în conformitate cu titlul I cap. III;

46. reasigurător captiv - reasigurător deţinut fie de o societate financiară, alta decât un asigurător, un reasigurător sau un grup de societăţi în înţelesul pct. 20, fie de o societate nefinanciară, al cărui obiect de activitate este reasigurarea care acoperă exclusiv riscurile entităţii de care aparţine sau ale entităţilor grupului din care face parte;

47. reprezentant de despăgubiri - unitate desemnată în fiecare stat membru de către asigurătorii autorizaţi să subscrie riscuri din clasa 10, prevăzută în anexa nr. 1 secţiunea A, cu excepţia răspunderii transportatorului, având în sarcină administrarea şi soluţionarea cererilor de despăgubire survenite în urma unui accident de vehicul;

48. risc de concentrare - totalitatea expunerilor la risc care pot genera o pierdere care afectează solvabilitatea sau situaţia financiară a societăţii;

49. risc decizional - risc de înregistrare a unor pierderi sau de modificare nefavorabilă a situaţiei financiare din cauza deciziilor strategice adoptate de conducere;

50. risc de credit - risc de înregistrare a unor pierderi sau de modificare nefavorabilă a situaţiei financiare din cauza fluctuaţiei creditului emitenţilor de valori mobiliare, al altor contrapartide şi debitori la care sunt expuse societăţile; include riscul de contrapartidă, riscul de marjă de credit şi riscul de concentrare a riscurilor de piaţă;

51. risc de lichiditate - risc de nerealizare a investiţiilor şi a altor active în vederea decontării obligaţiilor financiare la scadenţă;

52. risc de piaţă - risc de înregistrare a unor pierderi sau de modificare nefavorabilă a situaţiei financiare, care rezultă, direct sau indirect, din fluctuaţiile nivelului şi ale volatilităţii preţurilor de piaţă ale activelor, ale obligaţiilor şi ale instrumentelor financiare;

53. risc de subscriere - risc de înregistrare a unor pierderi sau de modificare nefavorabilă a valorii obligaţiilor din cauza adoptării unor ipoteze inadecvate în procesul de tarifare sau de constituire a rezervelor;

54. risc operaţional - risc de înregistrare a unor pierderi din cauza unor procese interne inadecvate sau a unor disfuncţionalităţi, a personalului sau a sistemelor proprii ori a unor evenimente externe;

55. riscuri majore înseamnă:

a) riscurile clasificate în clasele 4, 5, 6, 7, 11 şi 12 din anexa nr. 1 secţiunea A;

b) riscurile clasificate în clasele 14 şi 15 din anexa nr. 1 secţiunea A, în cazul în care contractantul desfăşoară din punct de vedere profesional o activitate industrială, comercială sau liberală, iar riscul se referă la această activitate;

c) riscurile clasificate în clasele 3, 8, 9, 10, 13 şi 16 din anexa nr. 1 secţiunea A, în măsura în care contractantul depăşeşte cel puţin două dintre următoarele limite: un bilanţ total de echivalentul în lei al 6.200.000 euro, o cifră de afaceri netă de echivalentul în lei al 12.800.000 euro, aşa cum este definită în legislaţia naţională, sau un număr mediu de 250 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar; în cazul în care asiguratul face parte dintr-un grup care întocmeşte situaţii financiare consolidate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, limitele se consideră pe baza situaţiilor financiare consolidate;

d) riscurile clasificate în clasele 3, 8, 9, 10, 13 şi 16 din anexa nr. 1 secţiunea A, asigurate de către asociaţiile profesionale, societăţile cu capital mixt şi asociaţiile temporare;

56. societate - asigurător, reasigurător sau asigurător mixt, în cazul în care nu se specifică altfel, autorizat şi supravegheat conform prezentei legi, având una dintre următoarele forme juridice:

a) societăţi pe acţiuni - S.A., conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) societăţi mutuale;

c) societăţi europene, definite în Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE);

d) societăţi cooperative europene, definite în Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE);

57. societate afiliată - o filială sau o altă societate în care se deţine o participaţie ori o entitate aflată în legătură cu o altă entitate prin una dintre relaţiile definite la pct. 61;

58. societate din stat terţ - asigurător sau reasigurător care, dacă ar avea sediul central în România, ar avea nevoie de o autorizaţie de funcţionare emisă în condiţiile prevăzute la cap. III;

59. societate financiară - una dintre următoarele entităţi:

a) instituţie de credit, instituţie financiară sau societate de servicii bancare auxiliare, în înţelesul legislaţiei naţionale în vigoare;

b) asigurător, reasigurător sau holding de asigurare definit la pct. 21;

c) firmă de investiţii sau instituţie financiară în înţelesul legislaţiei naţionale în vigoare;

d) holding financiar mixt în înţelesul legislaţiei naţionale în vigoare;

60. societate-mamă - entitate care controlează una sau mai multe filiale;

61. societate participativă - entitate care este societate-mamă ori care deţine participaţii sau are cu altă entitate una dintre următoarele relaţii:

a) conducere unitară a entităţii în cauză şi a altor entităţi ca urmare a unui contract încheiat cu acele entităţi ori în temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutele entităţilor;

b) prezenţa majoritară a aceloraşi persoane în conducerea entităţii în cauză şi a entităţilor menţionate la lit. a) în cursul anului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate;

62. stat membru al angajamentului - statul membru în care se află reşedinţa obişnuită a contractantului persoană fizică sau unitatea operaţională a contractantului persoană juridică, care face obiectul contractului de asigurare;

63. stat membru de origine - statul membru în care se află sediul central al:

a) asigurătorului care acoperă riscul, în cazul asigurărilor generale;

b) asigurătorului care îşi asumă angajamentul, în cazul asigurărilor de viaţă;

c) reasigurătorului;

64. stat membru gazdă - statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate deţine o sucursală sau în care prestează servicii; în cazul asigurărilor generale este statul membru în care este situat riscul, iar în cazul asigurărilor de viaţă este statul membru al angajamentului, dacă riscul şi angajamentul sunt acoperite de o societate sau de o sucursală aflată în alt stat membru;

65. stat membru în care este situat riscul - statul membru în care:

a) este situată proprietatea, fie clădirile şi bunurile conţinute de acestea, dacă sunt acoperite de acelaşi contract de asigurare, fie doar clădirile;

b) a fost efectuată înregistrarea sau înmatricularea, în cazul asigurării vehiculelor de toate tipurile;

c) contractul de asigurare este încheiat pentru o perioadă de maximum 4 luni pentru riscuri legate de călătorii sau vacanţe, indiferent de clasa de asigurare;

d) se află reşedinţa obişnuită a contractantului persoană fizică sau o unitate operaţională a contractantului persoană juridică, în alte situaţii decât cele descrise la lit. a)-c);

66. sucursală - agenţie sau reprezentanţă a unei societăţi, fără personalitate juridică, localizată în alt stat membru decât cel de origine;

67. supraveghetor coordonator - autoritatea de supraveghere responsabilă de supravegherea grupului, desemnată în condiţiile menţionate la art. 16 alin. (1);

68. supraveghetori - autorităţile din statele membre abilitate prin acte cu putere de lege sau norme administrative să supravegheze societăţile din statele respective;

69. tehnici de minimizare a riscurilor - tehnici de transferare, integral sau parţial, a riscurilor către o terţă parte;

70. termen de evaluare - perioada de 60 de zile lucrătoare în care A.S.F. evaluează un proiect de achiziţie, începând cu data la care A.S.F. transmite potenţialului achizitor confirmarea de primire a documentaţiei complete;

71. tranzacţie intragrup - tranzacţie realizată de o societate dintr-un grup cu alte entităţi din cadrul grupului respectiv ori cu persoane fizice sau juridice care au legături strânse cu entităţile din grup, pe care societatea se bazează, direct sau indirect, în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale, indiferent de natura acestora;

72. unitate operaţională - sediul central al unei societăţi sau sucursalele acesteia;

73. vehicul investiţional - entitate înregistrată sau nu, alta decât o societate în sensul prezentei legi, care:

a) preia riscurile transferate de un asigurător sau de un reasigurător, în baza unui contract de reasigurare;

b) îşi finanţează integral expunerea la riscurile preluate, prin emisiunea unor instrumente financiare sau prin alte mecanisme de finanţare, drepturile de rambursare ale investitorilor în aceste instrumente sau mecanisme fiind plătite numai după îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul de reasigurare.

se încarcă...