Back

Parlamentul României

Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.07.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor spontane sau cultivate, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexă şi preparatele lor sunt supuse, atunci când sunt utilizate în scop medical, şi altor dispoziţii aplicabile substanţelor şi preparatelor de uz uman sau veterinar, în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi.

Art. 2. -

Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) convenţii internaţionale încheiate cu privire la substanţele stupefiante şi psihotrope - Convenţia unică asupra substanţelor stupefiante din 1961, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973, şi Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988;

b) prescripţie medicală - document scris, semnat şi parafat de un medic care recomandă un tratament medical unui pacient clar identificat şi care autorizează eliberarea de către farmacist a unei cantităţi determinate de medicamente aflate sub controlul legislaţiei naţionale în domeniu;

c) substanţă psihotropă - termen desemnând substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971;

d) substanţă stupefiantă - termen desemnând substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică din 1961 a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante, modificată prin Protocolul din 1972;

e) transport - operaţiune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc în altul sau, după caz, cantitatea de plante, substanţe şi preparate ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, autorizată pentru o singură operaţiune de transport;

f) transportator - persoana fizică sau juridică autorizată în scopul efectuării transportului;

g) uz medical - utilizarea pe bază de prescripţie medicală licită a medicamentelor aflate sub controlul legislaţiei naţionale;

h) plante - plantele care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, originare din România ori procurate din import;

i) preparat - o soluţie sau un amestec, oricare ar fi starea sa fizică, conţinând una ori mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen desemnează, de asemenea, una sau mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope divizate în unităţi de administrare;
Modificări (1)

j) abuz - consumul plantelor, substanţelor şi preparatelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope în afara unei prescripţii medicale;

k) fabricare - toate operaţiile, altele decât producţia, care permit obţinerea de substanţe stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea şi transformarea substanţelor stupefiante ori psihotrope în alte substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decât cele care sunt efectuate pe bază de prescripţie medicală într-o farmacie;
Modificări (1)

l) producere - operaţia care constă din culegerea opiului, a frunzei de coca, a canabisului şi a răşinii de canabis din plantele care le produc;

m) producător - persoana fizică sau juridică ce realizează operaţii de producţie ori fabricaţie;
Modificări (1)

n) canabis - vârful florifer sau fructifer al speciei Canabis indica, exceptând seminţele sau frunzele care nu sunt însoţite de vârfurile ramurilor, a cărui răşină nu a fost extrasă, oricare ar fi întrebuinţarea acestuia;

o) planta canabis - toate speciile din genul Canabis;

p) opiu brut - latexul îngroşat prin deshidratare parţială recoltat în urma incizării capsulelor verzi;

q) mac opiaceu - specia Papaver somniferum L;

r) pai sau tulpină de mac - toate părţile aeriene ale plantei, cu excepţia seminţelor macului opiaceu, după cosire;
Modificări (1)

s) concentrat de pai sau tulpină de mac - materie obţinută când tulpina de mac a suferit un tratament în vederea concentrării alcaloizilor care intră în compoziţia acesteia.

Art. 3. -

Toate plantele şi substanţele ce sunt prevăzute în convenţiile internaţionale, la care România este parte, ca stupefiante sau psihotrope, precum şi preparatele lor, ce pot fi periculoase pentru sănătatea populaţiei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă.

Art. 4. -

Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul I din anexă sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 5. -

Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul şi distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul şi tranzitul pe teritoriul naţional ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă sunt permise numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 6. -

(1) Preparatele ce conţin o substanţă prevăzută în tabelele II şi III din anexă, care nu prezintă un risc de abuz şi a căror substanţă nu poate fi recuperată într-o cantitate care să permită o utilizare ilegală, pot fi scutite de anumite măsuri de control, conform legislaţiei naţionale.

(2) Lista preparatelor prevăzute la alin. (1) şi măsurile de control de care sunt scutite sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

(1) Orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o operaţiune cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se află sub controlul şi supravegherea Ministerului Sănătăţii, prin inspecţii efectuate de inspectorii farmacişti.
Modificări (1)

(2) Sunt supuse controlului şi supravegherii prevăzute la alin. (1) şi trusele de prim ajutor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope aflate în mijloacele de transport aerian, naval şi în ambulanţe.

(3) În unităţile medico-farmaceutice de producţie ori în alte locuri autorizate unde se desfăşoară operaţiuni cu substanţe stupefiante sau psihotrope, atunci când există indicii de încălcare a activităţii legale cu acestea, specialişti din cadrul formaţiunii specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se adresează specialiştilor din cadrul Ministerului Sănătăţii care exercită astfel de atribuţii, potrivit legii, în vederea verificării situaţiilor sesizate.

(4) Verificările se fac în comun de către reprezentanţii celor două instituţii.

CAPITOLUL II Clasificarea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Art. 8. -

(1) Prin hotărâre a Guvernului, tabelele din anexa la prezenta lege pot fi modificate printr-o nouă înscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel în altul, în baza modificărilor transmise de Comisia pentru Stupefiante a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a organismelor europene competente, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
Modificări (1)

(2) În hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) nu se poate înscrie o substanţă aflată sub control naţional şi internaţional sub un regim mai puţin strict decât în condiţiile prezentei legi şi ale convenţiilor internaţionale.
Modificări (1)

Art. 9. -

Plantele şi substanţele sunt prevăzute în tabelele I, II sau III din anexă sub denumirea lor comună internaţională, iar în lipsa acesteia, sub denumirea ştiinţifică ori sub numele lor comun.

Art. 10. -

(1) Preparatele sunt supuse aceluiaşi regim ca şi substanţele pe care le conţin şi, dacă ele conţin două sau mai multe substanţe, sunt supuse regimului substanţei celei mai strict controlate.

(2) Lista preparatelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, odată cu publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
Modificări (1)

CAPITOLUL III Cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope
Puneri în aplicare (2)

Art. 11. -

Cultivarea fără drept a plantelor ce conţin substanţe aflate sub control naţional, prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, este interzisă.

Art. 12. -

(1) Este permisă cultivarea plantelor ce conţin substanţe aflate sub controlul legislaţiei naţionale numai dacă sunt prelucrate în scop tehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, sămânţă şi ulei, în scop medical şi ştiinţific şi numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza estimărilor anuale stabilite potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (1) lit. e) din prezenta lege şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Cultivarea în scop industrial şi/sau alimentar sau pentru producerea de sămânţă a plantelor ce conţin substanţe aflate sub control naţional sub limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se autorizează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti.
Modificări (1)

(3) Furnizorii de seminţe de canabis şi mac opiaceu au obligaţia de a livra asemenea seminţe numai către deţinătorii autorizaţiei de cultivare.

(4) Cultivatorii de canabis şi mac opiaceu autorizaţi au obligaţia de a însămânţa terenurile deţinute numai cu seminţe din soiurile înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de cultură din România sau în Cataloagele Comunităţilor Europene, produse de unităţile autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile teritoriale de control şi certificare a seminţelor.

Art. 13. -

(1) Proprietarul, posesorul ori deţinătorul cu orice titlu al unui teren cu destinaţie agricolă sau cu orice altă destinaţie are obligaţia să distrugă plantele prevăzute la art. 11 care ar putea creşte spontan pe terenul respectiv.

(2) Costurile distrugerii plantelor spontane şi a culturilor neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau deţinătorul terenului, după caz.

Art. 14. -

Modalităţile de aplicare a prevederilor prezentului capitol, modelul şi cererea de autorizaţie pentru cultivarea în scop licit a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV Producerea, fabricarea şi distribuţia plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Puneri în aplicare (2)

Art. 15. -

(1) Desfăşurarea activităţilor de producere, fabricare, depozitare, comerţ, deţinere şi distribuire a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope este interzisă fără autorizaţia eliberată de Ministerul Sănătăţii.
Modificări (1)

(2) Eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face după verificarea spaţiului, personalului şi mijloacelor tehnice destinate desfăşurării operaţiunilor solicitate, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Autorizaţiile pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) sunt eliberate dacă utilizarea plantelor, a substanţelor şi a preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă este limitată în scopul utilizării în industrie sau pentru producerea de sămânţă, precum şi pentru uz medical, ştiinţific sau tehnic.
Modificări (1)

(4) Încetarea activităţii, precum şi orice modificare a situaţiei care a justificat eliberarea autorizaţiei se notifică autorităţii emitente, înainte de a fi efectuată, în termenul şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Valabilitatea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi termenul autorizaţiei de funcţionare.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Ministerul Sănătăţii aprobă pentru fiecare an cantităţile estimate din diferite substanţe şi preparate pe care orice cultivator, producător, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul să le cultive, să le producă, să le fabrice, să le importe ori să le exporte. Aceste limite pot fi modificate, dacă este necesar, în cursul anului.

(2) Orice producător sau importator autorizat are dreptul să producă, să fabrice sau să importe numai cantităţile de substanţe şi preparate necesare operaţiunii aprobate.

Art. 17. - Modificări (1)

În vederea aprobării prevăzute la art. 16, producătorii şi importatorii transmit anual Ministerului Sănătăţii estimările cantităţilor diferitelor substanţe şi preparate pe care le produc, fabrică sau importă.

Art. 18. -

Modalităţile de aplicare a prezentului capitol, întocmirea dosarului ce însoţeşte cererea şi modelul de autorizaţie sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL V Import/export şi tranzit cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope
Puneri în aplicare (1)

Art. 19. -

Sunt interzise importurile şi exporturile în şi din România cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

Art. 20. - Modificări (1)

Operaţiunile de export sau de import cu plantele, substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se desfăşoară în baza unei autorizaţii de export sau import, eliberată pentru fiecare operaţiune de către Ministerul Sănătăţii prin serviciul specializat, conform modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. -

Operaţiunile de import/export cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă pot fi efectuate numai de persoanele titulare ale autorizaţiei prevăzute la art. 12, 15 şi 49, în limitele estimărilor anuale.

Art. 22. -

(1) Modelul cererii pentru obţinerea autorizaţiei de import sau export este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de export este necesar şi un exemplar original al autorizaţiei de import, emisă de autoritatea competentă din ţara importatorului.

Art. 23. -

(1) Autorizaţia de import sau de export indică autoritatea care a emis-o şi conţine aceleaşi informaţii ca şi cererea privind operaţiunea prevăzută la art. 22 alin. (1).

(2) Autorizaţia de export cuprinde în mod obligatoriu numărul şi data autorizaţiei de import care atestă că importul substanţei sau al preparatului este autorizat.

Art. 24. -

(1) Ministerul Sănătăţii eliberează importatorului două exemplare originale ale autorizaţiei de import, dintre care un exemplar se anexează documentelor de transport.

(2) Ministerul Sănătăţii eliberează exportatorului două exemplare originale ale autorizaţiei de export, dintre care un exemplar se anexează documentelor de transport.

Art. 25. -

În cazul în care cantitatea de plante, substanţe sau preparate efectiv exportată este mai mică decât cea indicată pe autorizaţia de export, Ministerul Sănătăţii precizează acest lucru pe autorizaţie şi pe toate copiile sale oficiale.

Art. 26. -

Atunci când transportul a ajuns pe teritoriul României, Ministerul Sănătăţii restituie autorităţii competente din ţara exportatoare autorizaţia de export emisă de aceasta, cu specificarea cantităţii efectiv importate din fiecare plantă, substanţă şi preparat.

Art. 27. -

Documentele comerciale, documentele de vamă sau de transport, precum şi alte documente de expediere trebuie să indice numele plantelor şi ale substanţelor aşa cum acestea figurează în tabelele convenţiilor internaţionale şi, după caz, denumirea comercială a preparatelor, cantităţilor exportate de pe teritoriul naţional sau care urmează a fi importate, numele şi adresele exportatorului, ale importatorului şi cele ale destinatarului.

Art. 28. -

(1) Este interzisă depozitarea în regim de antrepozitare şi în zonele libere a plantelor, substanţelor sau preparatelor ce conţin substanţe stupefiante ori psihotrope indigene sau de import.

(2) Sunt interzise importurile pe teritoriul României sub formă de transporturi adresate unui depozit de vamă.

(3) Sunt interzise exporturile de pe teritoriul României sub formă de transporturi adresate unui depozit de vamă, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă a ţării importatoare a precizat pe autorizaţia de import că aprobă o astfel de operaţiune.

se încarcă...