Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1889/2015 privind dizolvarea fondului de pensii al Europol Număr celex: 32015D1889

În vigoare de la 09.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Actul Consiliului din 3 decembrie 1998 de stabilire a Statutului personalului aplicabil Europol (denumit în continuare "Statutul personalului Europol"), în special apendicele 6 articolul 37 alineatul (3),

având în vedere Actul Consiliului din 12 martie 1999 de adoptare a normelor privind fondul de pensii al Europol, în special articolul 13,

având în vedere propunerea prezentată de către Consiliul de administraţie al Europol după audierea consiliului de administraţie al fondului de pensii al Europol (denumit în continuare "fondul"),

întrucât:

(1) Decizia 2009/371/JAI a Consiliului (denumită în continuare "Decizia Europol") înlocuieşte de la data aplicării sale, şi anume de la 1 ianuarie 2010, Actul Consiliului din 26 iulie 1995 privind elaborarea Convenţiei în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (denumită în continuare "Convenţia Europol").

(2) Decizia Europol prevede abrogarea de la 1 ianuarie 2010 a tuturor măsurilor de punere în aplicare a Convenţiei Europol, cu excepţia cazurilor în care Decizia Europol prevede altfel.

(3) Articolul 57 alineatul (5) din Decizia Europol prevede că Statutul personalului Europol şi alte instrumente relevante continuă să se aplice membrilor personalului care nu sunt angajaţi în conformitate cu Statutul funcţionarilor Uniunii Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (denumit în continuare "Statutul funcţionarilor").

(4) De asemenea, Decizia Europol prevede că Statutul funcţionarilor se aplică directorului, directorilor adjuncţi şi personalului Europol angajat după 1 ianuarie 2010.

(5) De asemenea, Decizia Europol prevede că toate contractele de muncă încheiate de Europol, astfel cum a fost înfiinţat prin Convenţia Europol, aflate în vigoare la 1 ianuarie 2010, rămân valabile până la data la care expiră şi, ulterior datei de punere în aplicare a Deciziei Europol, nu pot fi reînnoite în baza Statutului personalului Europol.

(6) De asemenea, Decizia Europol prevede că membrilor personalului angajaţi printr-un contract în vigoare la 1 ianuarie 2010 li se oferă posibilitatea de a încheia contracte de agent temporar sau de agent contractual în temeiul Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene. Această opţiune a fost deja utilizată în cazul marii majorităţi a membrilor personalului.

(7) Prin urmare, numărul membrilor personalului care sunt angajaţi în continuare în temeiul Statutului personalului Europol şi, aşadar, contribuţiile acestora la fondul de pensii al Europol în temeiul articolului 37 alineatul (1) din apendicele 6 la Statutul personalului Europol s-au diminuat în mod constant începând din ianuarie 2010. Contribuţiile au fost în cele din urmă întrerupte la 31 decembrie 2014, când a expirat ultimul contract de muncă căruia i se aplică Statutul personalului Europol.

(8) Până în prezent, fondul a plătit deja marea majoritate a pensiilor şi a indemnizaţiilor de plecare acordate participanţilor în temeiul Statutului personalului Europol. Angajamentele cu titlu de pensii rămase sunt exclusiv limitate la plata lunară a prestaţiilor pentru o populaţie de pensionari şi foşti membri ai personalului extrem de limitată şi în continuă scădere sau la plata către aceştia a unei indemnizaţii de plecare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...