Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1843/2015 privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerţului internaţional, în special de cele instituite sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului (text codificat) Număr celex: 32015R1843

În vigoare de la 05.11.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 7 iulie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 18 septembrie 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice respectivul regulament.

(3) A se vedea anexa I.

(2) Este necesar ca politica comercială comună să fie fondată pe principii unitare, în special în ceea ce priveşte protecţia comercială.

(3) Este necesar să se prevadă proceduri la nivelul Uniunii pentru a asigura exercitarea efectivă a drepturilor Uniunii conferite de normele comerţului internaţional.

(4) Normele comerţului internaţional sunt, în principal, cele stabilite sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi prevăzute în anexele la Acordul privind OMC, dar pot fi şi norme stabilite prin orice alt acord la care Uniunea este parte şi care sunt aplicabile comerţului între Uniune şi ţările terţe. Este adecvat a se face precizări clare cu privire la tipurile de acorduri la care termenul "normele comerţului internaţional" se referă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...