Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 7/2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziţie unic (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0007

În vigoare de la 06.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în special articolul 59 alineatul (2), şi Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, în special articolul 80 alineatul (3),

întrucât:

(1) Unul dintre principalele obiective ale Directivei 2014/24/UE şi ale Directivei 2014/25/UE este reducerea sarcinii administrative pentru autorităţile contractante, entităţile contractante şi operatorii economici, mai ales pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Un element-cheie al acestui efort este documentul european de achiziţie unic (DEAU). Prin urmare, formularul standard pentru DEAU ar trebui să fie elaborat în aşa fel încât să se evite necesitatea de a produce un număr semnificativ de certificate sau alte documente legate de criteriile de excludere şi de selecţie. Având în vedere acelaşi obiectiv, formularul standard ar trebui să furnizeze, totodată, informaţii relevante cu privire la entităţile pe ale căror capacităţi se bazează operatorul economic, astfel încât verificarea informaţiilor respective să poată fi efectuată în acelaşi timp cu verificarea referitoare la principalul operator economic şi în aceleaşi condiţii.

(2) DEAU ar trebui să poată fi utilizat, de asemenea, de către entităţile contractante care fac obiectul Directivei 2014/25/UE şi care, atunci când aplică criteriile de excludere şi de selecţie prevăzute de Directiva 2014/24/UE, trebuie să procedeze în acelaşi mod şi în aceleaşi condiţii ca şi autorităţi contractante.

(3) Pentru a se evita sarcinile administrative pentru autorităţile contractante şi entităţile contractante şi, eventual, indicaţiile contradictorii din diferitele documente ale achiziţiei, informaţiile pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în DEAU ar trebui să fie clar precizate în prealabil de către autorităţile contractante şi entităţile contractante în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau prin trimiteri la alte părţi ale documentelor achiziţiei, pe care operatorii economici trebuie, în orice caz, să le examineze cu atenţie în vederea participării acestora şi eventual a depunerii de oferte.

(4) DEAU ar trebui să contribuie, de asemenea, la o mai mare simplificare, atât pentru operatorii economici, cât şi pentru autorităţile contractante şi entităţile contractante, prin înlocuirea diferitelor declaraţii naţionale pe propria răspundere, divergente, cu un singur formular standard stabilit la nivel european. Acest lucru ar trebui să contribuie, de asemenea, la reducerea problemelor legate de redactarea precisă a declaraţiilor oficiale şi a declaraţiilor de acordare a consimţământului, precum şi de aspectele lingvistice, întrucât formularul standard va fi disponibil în toate limbile oficiale. Prin urmare, DEAU ar trebui să faciliteze creşterea participării transfrontaliere la procedurile de achiziţii publice.

(5) Orice prelucrare şi orice schimb de date care urmează să fie efectuate în legătură cu DEAU ar trebui să fie efectuate în conformitate cu reglementările naţionale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi, în special, cu normele naţionale care se aplică prelucrării datelor referitoare la infracţiuni, condamnări penale sau măsuri de securitate în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din directiva menţionată.

(6) Ar trebui reamintit faptul că Comisia revizuieşte aplicarea practică a DEAU, ţinând seama de dezvoltarea tehnică a bazelor de date în statele membre, şi prezintă un raport în acest sens Parlamentului European şi Consiliului până la 18 aprilie 2017. În acest demers, Comisia poate lua în considerare, de asemenea, eventualele sugestii de îmbunătăţire a funcţionării acestuia în vederea sporirii posibilităţilor de participare transfrontalieră la procedurile de achiziţii publice, nu în ultimul rând pentru IMM-uri, sau a eventualelor acţiuni de simplificare în cadrul stabilit de Directiva 2014/24/UE. Comisia poate lua în considerare, de asemenea, posibilele probleme legate de practicile de solicitare în mod sistematic a unor certificate sau a altor forme de documente justificative din partea tuturor participanţilor la o anumită procedură de achiziţii publice sau de practicile care constau în identificarea în mod discriminatoriu a operatorilor economici cărora li se solicită astfel de documente.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru achiziţiile publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Din momentul în care măsurile naţionale de punere în aplicare a Directivei 2014/24/UE vor intra în vigoare şi cel târziu de la 18 aprilie 2016, formularul standard prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament trebuie să fie utilizat în scopul întocmirii documentului european de achiziţie unic, menţionat la articolul 59 din Directiva 2014/24/UE. Instrucţiunile de utilizare a acestui formular sunt prezentate în anexa 1 la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...