Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2436/2015 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015L2436

În vigoare de la 12.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 42.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 25 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 10 noiembrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 15 decembrie 2015.

întrucât:

(1) Ar trebui aduse o serie de modificări Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Din motive de claritate, ar trebui să se reformeze directiva respectivă.

(2) Directiva 2008/95/CE a armonizat dispoziţiile fundamentale ale aspectelor de drept material ale legislaţiei privind mărcile care la momentul adoptării erau considerate ca influenţând în modul cel mai direct funcţionarea pieţei interne prin împiedicarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a liberei prestări a serviciilor în Uniune.

(3) Protecţia mărcilor în statele membre coexistă alături de protecţia disponibilă la nivelul Uniunii prin mărci ale Uniunii Europene ("mărci UE") care au caracter unitar şi valabil în întreaga Uniune, astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului. Coexistenţa şi echilibrul sistemelor mărcilor la nivel naţional şi la nivelul Uniunii reprezintă de fapt o piatră de temelie a abordării Uniunii referitoare la protecţia proprietăţii intelectuale.

(4) Ca urmare a Comunicării Comisiei din 16 iulie 2008 privind o strategie a drepturilor de proprietate industrială pentru Europa, Comisia a efectuat o evaluare cuprinzătoare a funcţionării globale a sistemului mărcilor în întreaga Europă, atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivel naţional, ţinând totodată seama de relaţiile dintre aceste două niveluri.

(5) În concluziile sale din 25 mai 2010 cu privire la viitoarea revizuire a sistemului mărcilor din Uniunea Europeană, Consiliul a invitat Comisia să prezinte propuneri de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 şi a Directivei 2008/95/CE. Revizuirea directivei menţionate ar trebui să conţină măsuri menite să sporească coerenţa acesteia cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009, ceea ce ar reduce astfel elementele de divergenţă din cadrul sistemului mărcilor din Europa în ansamblu, menţinând totodată protecţia mărcilor naţionale ca o opţiune atractivă pentru solicitanţi. În acest context, ar trebui să se garanteze o relaţie de complementaritate între sistemul de mărci UE şi sistemele de mărci naţionale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...