Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2414/2015 privind publicarea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinţei standardului armonizat EN 521:2006 "Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Aparate portabile alimentate la presiunea de vapori a gazelor petroliere lichefiate" în temeiul Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 9145] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D2414

În vigoare de la 08.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,

întrucât:

(1) Directiva 2009/142/CE prevede că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (denumite în continuare "aparatele") pot fi introduse pe piaţă şi date în folosinţă doar în cazul în care, în condiţii normale de utilizare, nu pun în pericol siguranţa persoanelor, a animalelor domestice şi a bunurilor.

(2) Aparatele trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale stabilite în anexa I la Directiva 2009/142/CE. Acestea sunt considerate a îndeplini cerinţele respective în cazul în care sunt conforme cu standardele naţionale relevante de punere în aplicare a standardelor armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) La 28 decembrie 2005, Comitetul European de Standardizare (CEN) a adoptat standardul armonizat EN 521:2006 "Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaze petroliere lichefiate. Aparate portabile alimentate la presiunea de vapori a gazelor petroliere lichefiate". Numărul de referinţă al standardului a fost publicat ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) La 30 iunie 2014, Ţările de Jos au înaintat o obiecţie oficială în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2009/142/CE în ceea ce priveşte standardul armonizat EN 521:2006. Obiecţia formală s-a bazat pe aprecierea că standardul nu îndeplinea în totalitate cerinţele esenţiale ale Directivei 2009/142/CE.

(5) Conform celor afirmate de Ţările de Jos, ca urmare a unei serii de accidente care au implicat aragazurile portabile plate (modelul orizontal) şi a supravegherii ulterioare a pieţei produselor în cauză, s-a constatat că respectivele produse, în condiţiile unei utilizări normale, prezintă un risc pentru utilizatori. Mai exact, atunci când aragazurile plate au fost utilizate cu un grătar sau cu un recipient având diametrul mai mare de 180 mm, temperatura cartuşului de gaz a atins o valoare mult mai mare decât limita de 50 °C prevăzută de standardul EN 521:2006, prezentând astfel un risc de incendiu sau de explozie a cartuşului. Ţările de Jos remarcă faptul că încercările prevăzute în standardul EN 521:2006 nu acoperă în mod corespunzător riscurile pe care le prezintă astfel de aragazuri portabile sau aparatele consumatoare de combustibili gazoşi similare, întrucât aceste aparate nu sunt sigure atunci când sunt utilizate cu recipiente cu diametre mari şi că, prin urmare, standardul EN 521:2006 nu respectă cerinţele esenţiale prevăzute la punctele 1.1 şi 3.1.1 din anexa I la Directiva 2009/142/CE.

(6) Aragazurile portabile plate sunt aparate de gătit cu gaz portabile şi sunt reglementate prin Directiva 2009/142/CE. Acestea reprezintă, împreună cu aragazurile verticale, cele două tipuri de modele de bază de aragazuri portabile conectate direct la cartuşele de gaz. În comparaţie cu aragazurile verticale, care sunt compuse dintr-un ansamblu de arzătoare montate în partea superioară a unui cartuş sau a unui compartiment destinat unui astfel de cartuş, aragazurile plate sunt formate dintr-un ansamblu de arzătoare fixate pe un element în care este integrat, lângă arzător, un compartiment pentru un cartuş de gaz. Aragazurile portabile par să reprezinte o proporţie din ce în ce mai mare pe piaţa de aragazuri portabile, care sunt produse de consum şi sunt utilizate de obicei pentru activităţile de agrement ale familiilor.

(7) În conformitate cu Directiva 2009/142/CE, aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să funcţioneze în siguranţă şi să nu prezinte niciun pericol în condiţii normale de utilizare. În plus, nu trebuie să apară niciun risc de instabilitate, deformare, rupere sau uzură care ar putea afecta siguranţa acestora. În fine, părţile aparatelor destinate amplasării în apropierea podelei sau a altor suprafeţe nu trebuie să atingă temperaturi care să prezinte un pericol pentru zona înconjurătoare.

(8) Standardul EN 521:2006 acoperă o gamă largă de aparate portabile care funcţionează cu gaze petroliere lichefiate la presiunea de vapori şi sunt proiectate pentru a fi utilizate cu cartuşe de unică folosinţă ca aparate de gătit, iluminat şi încălzit. Exemple de aparate de gătit reglementate de standard sunt plitele, grătarele şi anumite tipuri de grătare mari, cu excepţia grătarelor care pot fi utilizate în încăperi. Standardul EN 521:2006 oferă clauze detaliate şi desene referitoare la construcţia şi caracteristicile de performanţă legate de siguranţa şi utilizarea raţională a energiei aparatelor portabile care fac obiectul domeniului său de aplicare, inclusiv la metodele de încercare şi la cerinţele în materie de informare.

(9) Standardul EN 521:2006 prevede în diferite clauze că încercările de verificare a stabilităţii, temperaturii etc. ar trebui să se efectueze folosind un vas cu diametrul de 180 mm, deşi în anexa A la tabelul A.1 (Caracteristicile recipientelor necesare pentru încercări) se menţionează dimensiuni ale recipientelor cuprinse între 120 mm şi 340 mm. În plus, instrucţiunile şi etichetele de avertisment care trebuie furnizate împreună cu aparatul nu conţin niciun indiciu care să atragă atenţia utilizatorului asupra faptului că numai recipientele cu un diametru maxim de 180 mm pot fi utilizate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...