Back

Parlamentul României

Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22.12.2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2016.

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Art. 2.

(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 52.257,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 52.257,4 milioane lei.
Modificări (2)

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 341,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112,3 milioane lei, cu un excedent de 228,9 milioane lei.
Modificări (2)

(4) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 2/03.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016

Art. 3.

(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.592,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.363,4 milioane lei, cu un excedent de 229,2 milioane lei.
Modificări (2)

(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 301,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 22 milioane lei, cu un excedent de 279,2 milioane lei.
Modificări (2)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013 şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 şi 4/04.

(6) Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj este prevăzută în anexa nr. 5/04.

CAPITOLUL II
Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

SECŢIUNEA 1 Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

Art. 4.

(1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 5.

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 6.

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 7.

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Art. 8.

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului bugetar aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 9.

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" şi al capitolului 80.04 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2016

Art. 10.

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
Derogări (1),

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.

(3) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

(4) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget.

(5) Pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", pentru asigurarea finalizării proiectelor, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(6) Se interzice instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetul asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

(7) Virările de credite bugetare şi credite de angajament prevăzute la alin. (4) şi (5) se efectuează de ordonatorul principal de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la buget, modificate în mod corespunzător.

(8) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

Art. 11.

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora în termenele prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la încheierea programelor operaţionale.

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 12.

(1) În anul 2016, ordonatorul principal de credite poate introduce în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, pe baza contractului de finanţare încheiat cu autorităţile de management, pe parcursul întregului an, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu asigurarea sumelor necesare prin virări de credite bugetare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(3) Ordonatorii de credite finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.

(4) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.

(5) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se pot cuprinde şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.

(6) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la buget cu proiecte noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.

(7) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13.

(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor.

Art. 14.

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:

a) titlul 56 "Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor;

b) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(2) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite ca în situaţia în care identifică pe parcursul exerciţiului bugetar anual proiecte noi să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu articolul şi alineatul corespunzător.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite ca pe parcursul anului 2016 să introducă în anexă la bugetul asigurărilor pentru şomaj fişele proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare cu încadrarea în sumele cuprinse la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" şi să le transmită Ministerului Finanţelor Publice.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.

(5) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.

CAPITOLUL III Dispoziţii finale

Art. 15. Jurisprudență (7)

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

Art. 16.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.

Art. 17.

În anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.

Art. 18.

În anul 2016 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,09.

Art. 19.

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 138 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 5,1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20.

În anul 2016 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 861 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21.

(1) În anul 2016, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

(2) În anul 2016, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

Art. 22.

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2016, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 23.

În anul 2016 creditele bugetare estimate pentru 2017-2019 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.

Art. 24.

Anexele nr. 1/03-2/03 şi 1/04-5/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

Bucureşti, 18 decembrie 2015.

Nr. 340.

ANEXA Nr. 1/03

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

se încarcă...