Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1986/2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în domeniul achiziţiilor publice şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1986

În vigoare de la 02.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, în special articolul 3a,

având în vedere Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor, în special articolul 3a,

având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE, în special articolul 32 alineatul (1), articolul 52 alineatul (2) şi articolul 64,

având în vedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, în special articolul 33 alineatele (1) şi (2),

având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în special articolul 51 alineatele (1) şi (2), articolul 75 alineatul (3) şi articolul 79 alineatul (3),

având în vedere Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, în special articolul 71 alineatele (1) şi (2), articolul 92 alineatul (3) şi articolul 96 alineatul (2),

întrucât:

(1) Directivele 89/665/CEE şi 2014/24/UE prevăd că contractele publice de lucrări, de bunuri şi de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunţurile prevăzute pentru publicare trebuie să conţină toate informaţiile stipulate în directivele menţionate.

(2) Directivele 92/13/CEE şi 2014/25/UE prevăd că toate contractele de lucrări, de bunuri şi de servicii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunţurile prevăzute pentru publicare trebuie să conţină toate informaţiile stipulate în directivele menţionate.

(3) Directiva 2009/81/CE prevede că anumite contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii în domeniile apărării şi securităţii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunţurile prevăzute pentru publicare trebuie să conţină toate informaţiile stipulate în directiva menţionată.

(4) Directivele 89/665/CEE, 92/13/CEE şi 2014/23/UE prevăd că concesiunile de lucrări şi de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunţurile prevăzute pentru publicare trebuie să conţină toate informaţiile stipulate în directivele menţionate.

(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 al Comisiei stabileşte formularele standard prevăzute de Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE, 89/665/CEE şi 92/13/CEE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...