Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2288/2015 privind contribuţiile financiare ale statelor membre la finanţarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exerciţiul 2017, cuantumul pentru exerciţiul 2016, prima tranşă pentru exerciţiul 2016 şi previziuni cu caracter indicativ şi neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribuţiilor pentru exerciţiile 2018 şi 2019 Număr celex: 32015D2288

În vigoare de la 09.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de asistenţă financiară ţărilor şi teritoriilor de peste mări cărora li se aplică dispoziţiile părţii a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit în continuare "acordul intern"), în special articolul 7,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (denumit în continuare "Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED"), în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu procedura prevăzută la articolele 21-24 din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED, Comisia prezintă o propunere care precizează plafonul corespunzător valorii anuale a contribuţiilor statelor membre pentru exerciţiul 2017, valoarea contribuţiilor pentru exerciţiul 2016, valoarea primei tranşe a contribuţiilor pentru exerciţiul 2016 şi previziuni cu caracter indicativ şi neobligatoriu privind contribuţiile pentru exerciţiile 2018 şi 2019.

(2) În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED, Banca Europeană de Investiţii (BEI) a transmis Comisiei estimările sale actualizate cu privire la angajamentele şi plăţile corespunzătoare instrumentelor pe care le gestionează.

(3) La articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED se prevede că solicitările de contribuţii utilizează mai întâi sumele rămase din FED anterioare. Prin urmare, ar trebui să se facă o solicitare de fonduri din cel de al 10-lea FED.

(4) La 10 noiembrie 2014, Consiliul a adoptat o decizie prin care s-a stabilit plafonul corespunzător valorii anuale a contribuţiilor statelor membre la FED pentru exerciţiul 2016 la 3 350 000 000 EUR pentru Comisie şi la 250 000 000 EUR pentru BEI.

(5) În conformitate cu articolul 1 al doilea paragraf din Decizia 2013/759/UE a Consiliului, contribuţiile statelor membre, prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din acordurile interne privind cel de al 8-lea, cel de al 9-lea şi cel de al 10-lea FED, se reduc în mod proporţional după intrarea în vigoare a Acordului intern privind cel de al 11-lea FED. Reducerile vor avea un impact asupra contribuţiilor statelor membre corespunzătoare exerciţiilor 2015, 2016 şi 2017, în funcţie de opţiunea de ajustare aleasă de fiecare stat membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Plafonul corespunzător valorii anuale a contribuţiilor statelor membre la FED pentru exerciţiul 2017 este fixat la 3 850 000 000 EUR pentru Comisie şi la 150 000 000 EUR pentru BEI.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...