Back

Parlamentul României

Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă

În vigoare de la 10.12.2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.

Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile privind conţinutul de substanţe radioactive naturale şi artificiale, stabileşte valorile pentru parametrii de calitate, precum şi frecvenţele şi metodele de monitorizare şi control al substanţelor radioactive din apa potabilă, în scopul protejării sănătăţii populaţiei de riscul indus de prezenţa substanţelor radioactive din apa potabilă.

Art. 2.

Pentru aplicarea prezentei legi, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) apă potabilă - apa destinată consumului uman, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată;

b) substanţă radioactivă - orice substanţă care conţine unul sau mai mulţi radionuclizi a căror activitate sau concentraţie nu poate fi neglijată din punctul de vedere al radioprotecţiei;

c) activitate beta reziduală - diferenţa dintre concentraţia de activitate beta globală şi concentraţia de activitate a radionuclidului 40K;

d) doza efectivă totală de referinţă DETR - doza efectivă angajată rezultată din ingestia apei potabile în decursul unui an datorată tuturor radionuclizilor a căror prezenţă a fost detectată într-o rezervă de apă destinată consumului uman, de origine naturală sau artificială, cu excepţia tritiului, a potasiului-40, a radonului şi a produşilor de viaţă scurtă rezultaţi din dezintegrarea radonului;

e) valoarea parametrului de calitate - valoarea concentraţiei substanţelor radioactive din apa potabilă, a cărei depăşire implică analizarea de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti dacă prezenţa substanţelor radioactive în apa potabilă prezintă un risc pentru sănătatea umană care necesită măsuri şi, după caz, luarea măsurilor de remediere necesare pentru a îmbunătăţi calitatea apei până la un nivel care să respecte cerinţele de protecţie a sănătăţii populaţiei din punctul de vedere al radioprotecţiei;

f) monitorizarea de audit - monitorizarea ce oferă informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.

Art. 3.

(1) Prezenta lege se aplică apei destinate consumului uman.

(2) Prezenta lege nu se aplică:

a) apelor minerale naturale recunoscute ca atare de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) apelor care sunt medicamente, în sensul titlului XVIII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

c) apei destinate exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii constată că are calitate corespunzătoare, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;

d) apelor destinate consumului uman, care provin de la producători de apă individuali ce furnizează în medie sub 10 m3 pe zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazurilor în care apa este furnizată în cadrul unei activităţi comerciale sau publice.

(3) Pentru categoria prevăzută la alin. (2) lit. d), direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigură că:

a) populaţia vizată este informată în această privinţă, precum şi cu privire la orice măsură care poate fi luată pentru protejarea sănătăţii împotriva efectelor adverse/secundare rezultate din orice contaminare a apei destinate consumului uman;

b) în situaţia în care apare un potenţial pericol pentru sănătatea umană generat de calitatea acestor ape, populaţia vizată este informată de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu promptitudine, şi sfătuită în mod corespunzător asupra măsurilor de protecţie ce pot fi luate în vederea protejării sănătăţii.

Art. 4.

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la art. 16 din Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare, producătorii, distribuitorii sau utilizatorii care folosesc apă în scopuri comerciale din sursă proprie, producătorii de apă potabilă îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente vor asigura un program adecvat de monitorizare pentru apa potabilă, potrivit prevederilor anexei nr. 2, care să garanteze că, în eventualitatea nerespectării parametrilor valorici stabiliţi în conformitate cu prezenta lege:

a) se analizează dacă prezintă un risc pentru sănătatea umană care necesită măsuri;

b) se iau măsurile de remediere necesare, după caz, pentru a îmbunătăţi calitatea apei până la un nivel care respectă cerinţele de protecţie a sănătăţii umane din punctul de vedere al radioprotecţiei.

(2) Programul de monitorizare prevăzut la alin. (1) va asigura:

a) întocmirea unui program adecvat de monitorizare de audit pentru apa destinată consumului uman;

b) informarea imediată a direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la neconformităţile depistate, în eventualitatea nerespectării valorilor parametrilor stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi;

c) conformarea la măsurile de remediere impuse potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).

(3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti analizează dacă situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) prezintă un risc pentru sănătatea publică şi dispune măsurile de remediere necesare, după caz, pentru a îmbunătăţi calitatea apei până la un nivel care respectă cerinţele de protecţie a sănătăţii umane.

Art. 5.

(1) Valorile parametrilor pentru controlul substanţelor radioactive din apa destinată consumului uman sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Punctul de conformitate pentru controlul calităţii apei potabile, stabilite potrivit cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2, este:

a) la nivelul punctului de curgere din robinetele de unde este utilizată în mod normal, în cazul apei furnizate printr-o reţea de distribuţie;

b) la nivelul punctului de curgere din cisternă, în cazul apei furnizate dintr-o cisternă;

c) la nivelul punctului de îmbuteliere în sticle sau recipiente, în cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie, în cazul apei utilizate în industria alimentară.

(3) Definirea punctelor de conformitate prevăzute la alin. (2) lit. a) nu aduce atingere alegerii unui punct de prelevare care poate fi orice punct din interiorul zonei de distribuţie sau de la staţiile de tratare, cu condiţia să nu intervină nicio modificare adversă care ar influenţa valoarea concentraţiei între punctul de prelevare şi punctul de conformitate.

Art. 6.

(1) Producătorii, distribuitorii de apă potabilă sau utilizatorii care folosesc apă în scopuri comerciale din sursă proprie, Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că monitorizarea substanţelor radioactive din apa potabilă se realizează în conformitate cu dispoziţiile şi frecvenţele prevăzute în anexa nr. 2, pentru a verifica dacă valorile substanţelor radioactive respectă valorile parametrice prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Programul de monitorizare trebuie astfel întocmit încât să garanteze că valorile măsurate obţinute sunt reprezentative pentru calitatea apei consumate pe parcursul unui an. Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau recipiente, destinată comercializării, programul de monitorizare nu va aduce atingere principiilor HACCP prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare şi principiilor controalelor oficiale stabilite în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor.

(3) Monitorizarea dozei efective totale de referinţă şi caracteristicile de performanţă analitică sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Monitorizarea de audit a parametrilor privind radioactivitatea apei potabile se realizează de către laboratoarele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau în orice alt laborator care dispune de un sistem de control analitic al calităţii şi este înregistrat în acest scop la Ministerul Sănătăţii.

Art. 7.

(1) Orice nerespectare a valorii stabilite pentru parametrii privind radioactivitatea apei, stabiliţi în anexa nr. 1, este investigată imediat în vederea identificării cauzei.

(2) În cazul nerespectării valorii unui parametru, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti analizează dacă aceasta reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei, care necesită acţiuni de remediere.

(3) În cazul în care este identificat un risc potrivit alin. (2):

a) direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti stabilesc măsurile de remediere necesare în vederea protecţiei sănătăţii populaţiei din punctul de vedere al radioprotecţiei, iar producătorii de apă vor pune în aplicare măsurile respective;

b) populaţia vizată este informată de către direcţiile de sănătate publică cu privire la risc şi la acţiunile de remediere întreprinse de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

c) populaţia vizată este notificată de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în legătură cu orice alte măsuri suplimentare de precauţie care pot fi necesare pentru protecţia sănătăţii cu privire la substanţele radioactive.

Art. 8.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 9.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) ultimele patru poziţii din tabelul nr. 3 şi notele 8), 9), 10) şi 11) din subsolul tabelului nr. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 2011;

b) art. 23 din Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pct. 36, 37 şi 38 din tabelul nr. 8 din anexa la Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerinţe de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 296 din 7 noiembrie 2013.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 27 noiembrie 2015.

Nr. 301.

ANEXA Nr. 1

Valorile parametrilor pentru radon, tritiu şi doza indicator în apa destinată consumului uman

Tabelul 1.1

Parametru Valoarea parametrului Unitate
Radon1), 2) 100 Bq/l
Tritiu3) 100 Bq/l
Doza efectivă totală de referinţă 0,1 mSv/an

NOTE:

1) Când concentraţia de radon depăşeşte 1.000 Bq/l se intervine cu măsuri de corecţie pentru asigurarea radioprotecţiei, fără a necesita analize
suplimentare.

2) Prin radon se înţelege Rn-222.

3) Concentraţii crescute ale tritiului pot indica prezenţa altor radionuclizi artificiali; în cazul în care concentraţia tritiului depăşeşte valoarea admisă a parametrului, este necesară o analiză a prezenţei altor radionuclizi artificiali.

ANEXA Nr. 2

Monitorizarea substanţelor radioactive

1. Principii generale şi frecvenţa monitorizării

(1) Monitorizarea este obligatorie pentru toţi parametrii pentru care nivelele valorice sunt stabilite în anexa nr. 1 la lege.

(2) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control privind radioactivitatea apei potabile.

(3) Ministerul Sănătăţii asigură resursele umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii de supraveghere şi control al monitorizării radioactivităţii apei potabile a direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(4) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asigură supravegherea şi controlul monitorizării radioactivităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.

(5) Programul de monitorizare întocmit de producătorii de apă trebuie să fie avizat de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(6) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot decide:

a) monitorizarea unui parametru pentru o perioadă de timp limitată;

b) reducerea frecvenţei de monitorizare faţă de cerinţele minime de prelevare stabilite la pct. 6, dacă timp de 5 ani consecutivi valorile măsurate nu indică riscuri la adresa sănătăţii populaţiei.

(7) Se poate renunţa pentru o perioadă limitată la monitorizarea radonului în apa potabilă în condiţiile stabilite la pct. 2. Tritiul se monitorizează în apa potabilă în condiţiile specificate la pct. 3, iar doza efectivă totală de referinţă (DETR) se monitorizează conform specificaţiilor de la pct. 4.

(8) În cazul reducerii frecvenţei de monitorizare, respectiv al renunţării pentru o perioadă limitată de timp la monitorizarea unui parametru, direcţiile de sănătate publică vor comunica Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) şi Ministerului Sănătăţii temeiul deciziei de reducere a frecvenţei de monitorizare însoţit de documentaţia care a stat la baza deciziei, iar Ministerul Sănătăţii va comunica Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare aceste date.

2. Radon

Concentraţia radonului în apa potabilă se monitorizează în cazurile în care există motive pentru a suspiciona, pe baza unor rezultate prealabile că este posibil ca valoarea parametrului stabilită în temeiul art. 5 alin. (1) din lege să fie depăşită.

Pentru a determina amploarea şi natura expunerilor probabile la radonul din apa potabilă provenită din diferite tipuri de surse de apă subterană şi puţuri din diferite zone geologice, conţinutul de radon se monitorizează în apa potabilă pentru toate zonele de aprovizionare cu apă pentru o perioadă de minimum 5 ani consecutivi.

Direcţiile de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu acordul INSP, pot aproba renunţarea la monitorizarea conţinutului de radon din apa potabilă dintr-o zonă de aprovizionare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) concentraţia de radon din apa potabilă este inferioară valorii specificate în anexa nr. 1 la lege timp de minimum 5 ani consecutivi;

b) variaţiile concentraţiei radonului în cei 5 ani consideraţi mai sus nu depăşesc 20% din valoarea mediei aritmetice pe cei 5 ani;

c) determinările ce demonstrează condiţiile de mai sus se vor realiza pe probe semnificative recoltate cu frecvenţele indicate în tabelul de la pct. 6.

În decizia de a renunţa temporar la controlul radonului, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor ţine cont de parametrii de bază, în special geologia şi hidrologia zonei, radioactivitatea rocilor şi a solului şi tipul puţului, astfel ca aceşti parametri, în zonele cu probabilitate mai ridicată de expunere, să poată fi identificaţi şi utilizaţi în deciziile privind modificarea frecvenţei de control.

Dacă, după o perioadă de 5 ani consecutivi, s-a aprobat renunţarea la monitorizarea conţinutului de radon din apa potabilă dintr-o zonă de aprovizionare, o dată la 5 ani se vor efectua determinări privind concentraţia de radon în apa potabilă pe probe semnificative recoltate cu frecvenţele indicate în tabelul de la pct. 6.

Dacă se constată o deviere de peste 20% faţă de valoarea medie a valorilor obţinute în anii anteriori, se va relua monitorizarea cu frecvenţele indicate în tabelul de la pct. 6 şi se continuă pe o perioadă de minimum 5 ani.

3. Tritiu

Monitorizarea tritiului în apa potabilă se face în cazul în care o sursă antropică de tritiu sau alt radionuclid artificial este prezentă în cadrul ariei bazinului hidrografic şi nu se poate demonstra pe baza altor programe de supraveghere sau investigaţii că nivelul tritiului este inferior valorii menţionate în anexa nr. 1 la lege.

Când este necesară monitorizarea tritiului, aceasta se realizează cu frecvenţele indicate în tabelul de la pct. 6. În cazul în care concentraţia tritiului depăşeşte valoarea stabilită a parametrului, este necesară investigarea prezenţei altor radionuclizi artificiali prevăzuţi în tabelul nr. 3.1 din anexa nr. 3 la lege. În funcţie de sursele antropice de elemente radioactive ce pot influenţa sursa de apă potabilă vor fi monitorizate şi alte substanţe radioactive stabilite, după caz, de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respective a municipiului Bucureşti.

4. Doza efectivă totală de referinţă (DETR)

Monitorizarea apei potabile privind DETR se realizează atunci când este prezentă o sursă de radioactivitate artificială sau naturală ridicată şi nu există date anterioare reprezentative care să demonstreze că nivelul DETR se situează sub valoarea din anexa nr. 1 la lege, respectiv se realizează pe baza determinării conţinutului de elemente radioactive naturale şi artificiale din tabelul nr. 3.1 din anexa nr. 3 la lege, cu excepţia tritiului.

În cazul în care în sursa de apă dintr-o zonă de aprovizionare apar şi alte elemente radioactive naturale sau artificiale se vor include şi acestea în determinarea DETR.

Dacă în bazinul hidrografic al unei zone de aprovizionare nu este prezentă o sursă antropică de tritiu sau de alţi radionuclizi artificiali, DETR se monitorizează pe baza elementelor radioactive naturale prezente în apa potabilă.

Frecvenţa de monitorizare este prevăzută la pct. 6 în tabelul nr. 2.1.

Direcţia judeţeană de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti poate autoriza modificarea frecvenţei de monitorizare privind DETR, astfel ca această monitorizare să fie realizată din 3 în 3 ani în următoarele condiţii:

a) timp de 5 ani consecutivi DETR este sub 50% din parametrul valoric;

b) variaţiile DETR în cei 5 ani consideraţi mai sus nu depăşesc 20% din valoarea mediei aritmetice pe perioada celor 5 ani;

c) paralel cu monitorizarea DETR se vor monitoriza şi activitatea alfa şi beta globală;

d) în anii în care nu se monitorizează DETR se va monitoriza doar activitatea alfa şi beta globală.

Dacă activitatea alfa globală sau beta reziduală depăşeşte valoarea de 0,1, respectiv 1 Bq/l se va relua monitorizarea DETR cu frecvenţele prevăzute la pct. 6 în tabelul nr. 2.1 şi se va continua monitorizarea cel puţin 5 ani.

se încarcă...