Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2251/2015 de confirmare sau de modificare a mediei emisiilor specifice de CO2 şi a obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme, pentru anul calendaristic 2014, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 8348] (Numai textele în limbile engleză, franceză, germană, italiană, neerlandeză şi suedeză sunt autentice) Număr celex: 32015D2251

În vigoare de la 04.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare, în special articolul 8 alineatul (5) al doilea paragraf şi articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, Comisia trebuie să confirme în fiecare an, pentru fiecare producător de autoturisme din Uniune şi pentru fiecare asociaţie de producători constituită în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul respectiv, media emisiilor specifice de CO2 şi obiectivul privind emisiile specifice. Pe baza acestei confirmări, Comisia trebuie să stabilească dacă producătorii şi asociaţiile de producători au respectat cerinţele prevăzute la articolul 4 din regulamentul menţionat.

(2) În temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, mediile emisiilor specifice ale producătorilor pentru anul 2014 se calculează conform celui de al doilea paragraf al articolului menţionat, luând în considerare un procent de 80% din autoturismele noi ale producătorului înmatriculate în anul respectiv.

(3) Datele detaliate care trebuie utilizate pentru calcularea mediei emisiilor specifice şi a obiectivelor privind emisiile specifice sunt stabilite în partea A punctul 1 şi în partea C din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi se bazează pe înmatriculările de autoturisme noi efectuate în statele membre în anul calendaristic precedent.

(4) Datele pentru 2014 au fost transmise Comisiei de către majoritatea statelor membre până la data-limită de 28 februarie 2015, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Atunci când, în urma verificării datelor de către Comisie, a devenit evident că anumite date lipseau sau erau greşite, Comisia a contactat statele membre în cauză şi, cu acordul acestora, a ajustat sau a completat datele în consecinţă. Dacă nu s-a putut ajunge la un acord cu statul membru, datele provizorii ale acestuia nu au fost ajustate.

(5) La 15 aprilie 2015, Comisia a publicat datele provizorii şi a notificat unui număr de 93 de producători calculele provizorii referitoare la media emisiilor lor specifice de CO2 din 2014 şi la obiectivele lor privind emisiile specifice, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Producătorii au fost invitaţi să verifice datele şi să comunice Comisiei eventualele erori în termen de trei luni de la primirea notificării, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) primul paragraf din regulamentul respectiv şi cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei. Doi producători au acceptat datele preliminare fără a aduce corecţii, iar 40 de producători au notificat erori în termenul-limită stabilit.

(6) În cazul celorlalţi 51 de producători care nu au notificat erori în seturile de date şi nici nu au dat un alt răspuns, datele provizorii şi calculele provizorii referitoare la media emisiilor specifice şi la obiectivele privind emisiile specifice trebuie confirmate fără ajustări. În cazul unui singur producător, toate vehiculele la care s-a referit setul de date provizorii s-au situat în afara domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 443/2009.

(7) Comisia a verificat corecţiile notificate de producători şi justificările aferente şi a ajustat în consecinţă seturile de date.

(8) În cazul înregistrărilor la care parametrii de identificare, cum ar fi codul tipului, al variantei ori al versiunii sau numărul de omologare de tip, lipsesc sau sunt incorecţi, trebuie să se ţină seama de faptul că producătorii nu pot verifica sau corecta înregistrările respective. În consecinţă, este oportun să se aplice o marjă de eroare la valoarea emisiilor de CO2 şi a masei din aceste înregistrări.

(9) Marja de eroare trebuie calculată ca diferenţa dintre ecarturile faţă de obiectivul privind emisiile specifice, obţinute prin scăderea obiectivului privind media emisiilor din media emisiilor specifice şi calculate prima oară incluzând şi a doua oară excluzând înmatriculările care nu pot fi verificate de producători. Indiferent dacă această diferenţă este pozitivă sau negativă, marja de eroare trebuie să îmbunătăţească întotdeauna poziţia producătorului în raport cu obiectivul său privind emisiile specifice.

(10) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, ar trebui să se considere că un producător şi-a îndeplinit obiectivul privind emisiile specifice prevăzut la articolul 4 din regulamentul respectiv, dacă media emisiilor indicată în prezenta decizie este mai scăzută decât obiectivul privind emisiile specifice, respectiv dacă ecartul faţă de obiectiv este negativ. Dacă media emisiilor depăşeşte obiectivul privind emisiile specifice, trebuie percepută o primă pentru emisiile suplimentare în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu excepţia cazului în care producătorul în cauză beneficiază de o derogare de la obiectivul respectiv în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) sau cu articolul 11 din regulamentul menţionat sau este membru al unei asociaţii în conformitate cu articolul 7 din acelaşi regulament, iar asociaţia îşi îndeplineşte obiectivul privind emisiile specifice. Pe baza celor de mai sus, ar trebui să se considere că un singur producător şi-a depăşit obiectivul privind emisiile specifice pentru 2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...