Back

Parlamentul României

Legea nr. 201/2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private

În vigoare de la 23.06.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Obiectul de reglementare al prezentei legi îl constituie stimularea investitorilor în construirea căminelor studenţeşti private.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) student - persoana care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior recunoscute de lege;

b) cămin studenţesc - spaţiul locativ destinat cazării studenţilor;

c) investitor - persoana juridică română sau străină care alocă capital în numerar şi care beneficiază de scopul construcţiei de cămine studenţeşti;

d) investiţia - căminul studenţesc construit cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 3. -

Domeniul de aplicare a prezentei legi îl reprezintă acordarea unor facilităţi pentru construirea căminelor studenţeşti private în vederea acoperirii cererii de spaţii de cazare existente.

CAPITOLUL II Investitorii şi investiţia

Art. 4. -

Intră sub incidenţa prezentei legi persoanele juridice române sau străine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să prezinte dovada că nu au datorii către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;

b) să prezinte garanţii financiare sau imobiliare.

Art. 5. -

Investiţia trebuie realizată cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) să respecte prevederile legislaţiei referitoare la executarea lucrărilor de construcţii;

b) să respecte destinaţia de cămin studenţesc în integralitatea sa.

CAPITOLUL III Terenul

Art. 6. -

(1) Terenul pentru investiţii poate fi dobândit în orice mod, potrivit legii, inclusiv prin atribuire în folosinţă gratuită, prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Atribuirea terenului în folosinţă gratuită se face pe întreaga perioadă în care investiţia îşi păstrează destinaţia de cămin studenţesc.

CAPITOLUL IV Drepturile şi obligaţiile investitorului

Art. 7. -

Investitorii pot beneficia de credite cu dobândă subvenţionată de la bugetul de stat într-un procent de 25%.

Art. 8. -

(1) Investitorul poate beneficia de branşarea gratuită la utilităţile corespunzătoare în vederea realizării investiţiei.

(2) Costurile branşamentelor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul local.

Art. 9. -

Investitorul care beneficiază de prevederile prezentei legi are obligaţia să înceapă lucrările de construcţii în termen de 6 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire.

Art. 10. -

Investitorul este obligat să dea în folosinţă construcţia realizată în termen de 2 ani de la data începerii lucrărilor de construcţii.

Art. 11. -

Schimbarea destinaţiei de cămin studenţesc este permisă doar cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a consiliului local, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui rază teritorială se află investiţia şi exclusiv pentru o activitate legată de învăţământ.

CAPITOLUL V Prevederi privind acordarea ajutorului de stat

Art. 12. -

Ajutoarele de stat prevăzute de prezenta lege vor fi notificate Consiliului Concurenţei în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul ajutorului de stat regional şi se vor acorda numai după autorizarea Consiliului Concurenţei.

Art. 13. -

Criteriile de acordare a ajutorului de stat vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL VI Sancţiuni

Art. 14. -

(1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 9 şi 10 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

(2) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziţii finale

Art. 15. -

Studenţii cazaţi în căminele studenţeşti private beneficiază de dreptul de cazare prevăzut de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 22 mai 2006.

Nr. 201.

se încarcă...