Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2193/2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32015L2193

În vigoare de la 28.11.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 451, 16.12.2014, p. 134.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 415, 20.11.2014, p. 23.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 7 octombrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 10 noiembrie 2015.

întrucât:

(1) Prin Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului ("programul de acţiune") se recunoaşte că emisiile de poluanţi în atmosferă au fost reduse în mod semnificativ în ultimele decenii, dar că, în acelaşi timp, nivelurile de poluare atmosferică reprezintă în continuare o problemă în multe părţi ale Europei, iar cetăţenii Uniunii continuă să fie expuşi substanţelor poluante din atmosferă, ceea ce le poate afecta sănătatea şi bunăstarea. În conformitate cu programul de acţiune, ecosistemele sunt afectate în continuare de depunerile excesive de azot şi de sulf asociate emisiilor generate de transporturi, de practicile agricole nesustenabile şi de producerea de energie electrică. În multe regiuni ale Uniunii, nivelurile de poluare a aerului încă depăşesc limitele stabilite de Uniune şi standardele Uniunii de calitate a aerului continuă să nu îndeplinească obiectivele stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

(2) În vederea asigurării unui mediu sănătos pentru toţi, programul de acţiune îndeamnă la completarea măsurilor locale cu politici adecvate, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Uniunii. Programul solicită, în special, consolidarea eforturilor în scopul armonizării complete cu legislaţia Uniunii privind calitatea aerului şi definirea obiectivelor şi a acţiunilor strategice pentru perioada ulterioară anului 2020.

(3) Evaluările ştiinţifice arată că cetăţenii Uniunii pierd, în medie, opt luni din viaţă din cauza poluării atmosferice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...