Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2186/2015 de stabilire a unui format pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind produsele din tutun [notificată cu numărul C(2015) 8162] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R2186

În vigoare de la 27.11.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1) Directiva 2014/40/UE prevede că producătorii şi importatorii de produse din tutun trebuie să transmită autorităţilor competente din statele membre în cauză informaţii privind ingredientele şi emisiile produselor din tutun, precum şi privind volumele lor de vânzări. Informaţiile ar trebui să fie transmise înainte de introducerea pe piaţă a produselor noi sau modificate. Ar trebui să se stabilească formatul pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor respective.

(2) La elaborarea noului format ar trebui să se ţină cont, acolo unde este relevant, de experienţa câştigată şi de cunoştinţele dobândite în ceea ce priveşte formatele existente pentru raportarea ingredientelor produselor din tutun.

(3) Un format electronic comun de raportare pentru transmiterea informaţiilor privind ingredientele şi emisiile produselor din tutun ar trebui să permită statelor membre şi Comisiei să prelucreze, să compare şi să analizeze informaţiile primite, precum şi să tragă concluzii pe baza acestora. Datele vor contribui, de asemenea, la identificarea aditivilor care urmează să fie incluşi în actualizările listei prioritare menţionate la articolul 6 din Directiva 2014/40/UE, vor sta la baza deciziei dacă nivelurile maxime ale conţinutului ar trebui stabilite în conformitate cu articolul 7 alineatele (5) şi (11) din respectiva directivă şi vor facilita aplicarea coerentă a interdicţiei privind produsele cu o aromă caracteristică, astfel cum este prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din directiva respectivă.

(4) Un punct de intrare electronic comun pentru transmiterea datelor este esenţial pentru a se asigura aplicarea uniformă a obligaţiilor de raportare prevăzute în Directiva 2014/40/UE. În special, punctul de intrare comun facilitează şi armonizează transmiterea datelor de la producător sau importator către statele membre. Raţionalizarea procesului de transmitere reduce, de asemenea, sarcina administrativă pentru producători, importatori şi organismele de reglementare naţionale şi facilitează compararea datelor. Pentru a se uşura încărcările multiple de date, ar putea fi stabilit un depozit de date la nivelul punctului de intrare comun, pentru a se permite trimiterile la documentele neconfidenţiale. Punctul de intrare comun ar trebui să prevadă instrumente pentru transmiterea informaţiilor care să fie adecvate atât pentru întreprinderile care dispun de soluţii IT complete (transmiteri de la sistem la sistem), cât şi pentru întreprinderile care nu au astfel de soluţii, în special întreprinderile mici şi mijlocii. Întreprinderile vor primi un număr de identificare al furnizorului de date pe care respectiva întreprindere ar trebui să îl utilizeze de fiecare dată când transmite informaţii.

(5) Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a pune la dispoziţie instrumentele prevăzute în prezenta decizie care sunt necesare pentru transmiterea de informaţii privind ingredientele şi emisiile, în vederea notificării produselor din tutun înainte de introducerea lor pe piaţă, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2014/40/UE. Instrumentele ar putea facilita, de asemenea, transmiterea informaţiilor cu privire la produsele din plante pentru fumat în temeiul articolului 22 din Directiva 2014/40/UE, precum şi transmiterea altor informaţii relevante privind produsele din tutun.

(6) Atunci când datele sunt transmise din nou, inclusiv atunci când se corectează erori cu privire la date deja transmise, informaţiile ar trebui furnizate prin intermediul punctului de intrare comun.

(7) Responsabilitatea deplină pentru colectarea, verificarea, analizarea (după caz), stocarea şi diseminarea datelor colectate în conformitate cu prezenta decizie le revine statelor membre, însă acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a stoca la sediul şi folosind serviciile Comisiei datele care le sunt transmise. Serviciul furnizat de Comisie ar trebui să ofere statelor membre instrumentele tehnice care să le permită să-şi respecte obligaţiile care le revin în temeiul articolului 5 din Directiva 2014/40/UE. În acest scop, Comisia va elabora un acord standard privind nivelul serviciilor. Comisia ar trebui să păstreze o copie offline a datelor transmise prin intermediul porţii de intrare comune în scopul aplicării Directivei 2014/40/UE.

(8) Producătorii şi importatorii ar trebui să fie încurajaţi să menţină actualizate datele furnizate statelor membre. Pentru a facilita comparaţia în Uniune, statele membre ar trebui să încurajeze producătorii şi importatorii să transmită actualizări, cum ar fi datele anuale privind vânzările, în cursul primei jumătăţi a anului calendaristic următor. În cazul în care există fluctuaţii minore între diferitele loturi de produse, statele membre ar trebui să încurajeze producătorii şi importatorii să prezinte anual informaţii privind cantităţile reale de ingrediente din produsele din tutun şi să actualizeze informaţiile respective.

(9) Atunci când transmit informaţii privind produse cu aceeaşi compoziţie şi proiectare, producătorii şi importatorii ar trebui să utilizeze, în măsura posibilului, acelaşi număr de identificare al produsului, indiferent de marcă şi de subtip sau de faptul dacă acestea sunt introduse pe piaţă într-unul sau mai multe state membre.

(10) Este necesar să se stabilească norme cu privire la tratamentul datelor confidenţiale de către Comisie, astfel încât să se asigure cel mai înalt grad de transparenţă posibil a informaţiilor referitoare la produse destinate publicului larg şi, în acelaşi timp, să se ţină seama în mod corespunzător de secretele comerciale. Aşteptările legitime ale consumatorilor de a avea acces la informaţii adecvate cu privire la conţinutul produselor pe care intenţionează să le consume trebuie să fie puse în balanţă cu interesele producătorilor de a-şi proteja reţetele produselor. Având în vedere aceste interese divergente, în special datele care ar putea dezvălui aromele folosite în cantităţi mici în anumite produse ar trebui să rămână confidenţiale.

(11) Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în conformitate cu normele şi garanţiile stabilite în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...