Back

Parlamentul României

Legea nr. 129/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural

În vigoare de la 01.07.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În scopul asigurării personalului calificat care urmează să desfăşoare activitatea pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, se instituie burse acordate de consiliul local.

Art. 2. -

(1) În localităţile din mediul rural în care există personal angajat necalificat sau cu vârsta de pensionare, consiliul local, în funcţie de resursele financiare existente, poate institui burse acordate de consiliul local unor persoane pentru susţinerea pregătirii de specialitate - educator, învăţător, asistent social, secretar al comunei, asistent medical, precum şi pentru orice alte profesii necesare bunei desfăşurări a vieţii economice şi sociale a comunei.

(2) Prin hotărâre a consiliului local pentru acordarea burselor prevăzute la alin. (1) se stabilesc, în cadrul proiectului de buget local pentru anul financiar următor:

a) specializările pentru care se acordă bursele;

b) categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă;

c) cuantumul bursei, diferenţiat în funcţie de localitatea şi de instituţia de învăţământ pe care o va urma bursierul;

d) fondurile disponibile acordării burselor.

(3) Bursierul trebuie să aibă domiciliul în comuna unde îşi va desfăşura activitatea după absolvirea studiilor.

(4) Bursa se acordă unei persoane o singură dată şi numai pentru una dintre formele de pregătire în specializările prevăzute la alin. (1).

Art. 3. -

(1) Fondurile necesare pentru plata burselor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor care sunt beneficiarele contractelor încheiate şi ale activităţilor desfăşurate de absolvenţi. Sursele de finanţare pot fi din:

a) impozite;

b) taxe;

c) alte venituri ale bugetului local, constituite potrivit legii.

(2) Consiliul judeţean poate aloca în completare fonduri din bugetul judeţului pentru plata burselor în localităţi aflate în raza teritorială a judeţului.

Art. 4. -

(1) Relaţia dintre consiliul local şi persoana care beneficiază de bursă se face pe bază de contract, încheiat atât pe durata studiilor, cât şi pe perioada următorilor 8 ani de la absolvire. Acesta va cuprinde obligaţiile părţilor: condiţiile materiale asigurate bursierului în timpul studiilor şi după absolvirea acestora, inclusiv asigurarea unui post corespunzător studiilor absolvite, obligaţiile bursierului în timpul, respectiv după terminarea studiilor, precum şi măsuri ce se pot lua în cazul nerespectării condiţiilor cuprinse în contract. Cuantumul minim al bursei se prevede în contract. Bursa este indexabilă.

(2) Bursa se acordă prin hotărâre a consiliului local, după promovarea examenului de admitere la specializările prevăzute la art. 2 alin. (1).

(3) Consiliul local va urmări în permanenţă evoluţia şcolară a bursierului, acesta fiind obligat să îşi finalizeze pregătirea în perioada de studii prevăzută în planul de învăţământ. În caz contrar, va restitui integral cheltuielile de şcolarizare în termenul prevăzut în contract, cu excepţia cazului în care nu este posibilă finalizarea studiilor din motive neimputabile bursierului.

Art. 5. -

(1) Persoanele care beneficiază de bursă au obligaţia ca timp de 8 ani de la absolvirea studiilor să lucreze în localitatea şi în profesia pentru care au fost pregătite profesional.

(2) Drepturile şi obligaţiile beneficiarului bursei sunt prevăzute în legislaţia în vigoare şi în contractul de acordare a bursei.

Art. 6. -

(1) Rezilierea contractului de către consiliul local se poate face doar din motive justificate, pentru incompetenţă profesională şi/sau din motive imputabile bursierului.

(2) Rezilierea contractului de către bursier se face în condiţiile în care consiliul local nu îşi respectă obligaţiile contractuale.

Art. 7. -

(1) Părăsirea postului înainte de expirarea contractului duce la restituirea cheltuielilor actualizate, precum şi a eventualelor penalizări suplimentare care se stabilesc prin contract, proporţional cu timpul lucrat.

(2) Cu un an înainte de data expirării contractului se va confirma consiliului local rămânerea pe post.

Art. 8. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 12 mai 2006.

Nr. 129.

se încarcă...