Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2183/2015 de stabilire a unui format comun pentru notificarea ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere [notificată cu numărul C(2015) 8087] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D2183

În vigoare de la 26.11.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, în special articolul 20 alineatul (13),

întrucât:

(1) Directiva 2014/40/UE prevede că producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere trebuie să transmită autorităţilor competente din statele membre în cauză o notificare privind orice produse de acest gen pe care intenţionează să le introducă pe piaţă sau care sunt deja introduse pe piaţă la 20 mai 2016. Informaţiile ar trebui să fie transmise cu şase luni înainte de data planificată a introducerii pe piaţă a produselor noi sau modificate în mod substanţial. Ar trebui să se stabilească formatul acestei notificări.

(2) La elaborarea formatului ar trebui să se ţină cont, acolo unde este relevant, de experienţa câştigată şi de cunoştinţele dobândite în ceea ce priveşte formatele existente pentru raportarea ingredientelor produselor din tutun.

(3) Un format electronic comun de notificare pentru transmiterea informaţiilor privind ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere ar trebui să permită statelor membre şi Comisiei să prelucreze, să compare şi să analizeze informaţiile primite, precum şi să tragă concluzii pe baza acestora. De asemenea, datele vor sta la baza evaluării efectelor asupra sănătăţii asociate cu aceste produse.

(4) Un punct de intrare electronic comun pentru transmiterea datelor este esenţial pentru a se asigura aplicarea uniformă a obligaţiilor de notificare prevăzute în Directiva 2014/40/UE. În special, punctul de intrare comun facilitează şi armonizează transmiterea datelor de la producător sau importator către statele membre. Raţionalizarea procesului de transmitere reduce, de asemenea, sarcina administrativă pentru producători, importatori şi organismele de reglementare naţionale şi facilitează compararea datelor. Pentru a se uşura încărcările multiple de date, ar putea fi stabilit un depozit de date la nivelul punctului de intrare comun, pentru a se permite trimiterile la documentele neconfidenţiale.

Punctul de intrare comun ar trebui să prevadă instrumente pentru transmiterea informaţiilor care să fie adecvate atât pentru întreprinderile care dispun de soluţii IT complete (transmiteri de la sistem la sistem), cât şi pentru întreprinderile care nu au astfel de soluţii, în special întreprinderile mici şi mijlocii. Întreprinderile vor primi un număr de identificare al furnizorului de date pe care respectiva întreprindere ar trebui să îl utilizeze de fiecare dată când transmite informaţii.

(5) Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a pune la dispoziţie instrumentele pentru transmiterea informaţiilor prevăzute în prezenta decizie în vederea transmiterii informaţiilor solicitate în temeiul articolului 20 alineatul (7) din Directiva 2014/40/UE. Instrumentele ar putea, de asemenea, facilita transmiterea altor informaţii privind ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere, în temeiul articolului 20. Producătorii şi importatorii ar trebui să fie încurajaţi să menţină actualizate datele furnizate statelor membre. Pentru a facilita comparaţia în Uniune, statele membre ar trebui să încurajeze producătorii şi importatorii să transmită date actualizate în cursul primei jumătăţi a anului calendaristic următor. Atunci când se raportează date privind vânzările folosind acest format, ele ar trebui să se refere la anul calendaristic.

(6) Atunci când datele sunt transmise din nou, inclusiv atunci când se corectează erori cu privire la date deja transmise, informaţiile ar trebui furnizate prin intermediul punctului de intrare comun.

(7) Pentru a asigura calitatea şi comparabilitatea datelor transmise, statele membre ar trebui să încurajeze, dacă este cazul, producătorii şi importatorii să folosească standardele sau metodele de testare acceptate. În absenţa unor standarde sau metode de testare acceptate la nivelul Uniunii sau la nivel internaţional, producătorii şi importatorii ar trebui să descrie în mod clar în notificările lor metodele de măsurare utilizate şi ar trebui să se asigure că acestea sunt reproductibile.

(8) Pentru a limita sarcina administrativă şi a asigura comparabilitatea datelor raportate, statele membre ar trebui să încurajeze producătorii şi importatorii să selecteze articole compatibile atunci când testează componentele ţigaretelor electronice şi ale flacoanelor de reumplere introduse pe piaţă ca articole separate.

(9) Responsabilitatea deplină pentru colectarea, verificarea, analizarea, după caz, stocarea şi diseminarea datelor colectate în conformitate cu prezenta decizie le revine statelor membre, însă acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a stoca la sediul şi folosind serviciile Comisiei datele care le sunt transmise. Serviciul furnizat de Comisie ar trebui să ofere statelor membre instrumentele tehnice care să le permită să-şi respecte obligaţiile care le revin în temeiul articolului 20 din Directiva 2014/40/UE. În acest scop, Comisia va elabora un acord standard privind nivelul serviciilor. Comisia ar trebui să păstreze o copie off-line a datelor transmise prin intermediul punctului de intrare comun în scopul aplicării Directivei 2014/40/UE.

(10) Atunci când transmit informaţii privind produse cu aceeaşi compoziţie şi cu acelaşi aspect, producătorii şi importatorii ar trebui să utilizeze, în măsura posibilului, acelaşi număr de identificare al produsului, indiferent de marcă şi de subtip sau de numărul de state membre în care sunt introduse pe piaţă produsele.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...