Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2120/2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis şi de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii şi a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii
(Text cu relevanţă pentru SEE)
Număr celex: 32015R2120

În vigoare de la 26.11.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 177, 11.6.2014, p. 64.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 126, 26.4.2014, p. 53.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 3 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 1 octombrie 2015 (JO C 365, 4.11.2015, p. 1). Poziţia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Prezentul regulament vizează stabilirea unor norme comune privind garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al traficului la furnizarea de servicii de acces la internet şi în ce priveşte drepturile conexe ale utilizatorilor finali. Regulamentul vizează să protejeze utilizatorii finali şi, în acelaşi timp, să garanteze funcţionarea continuă a ecosistemului de internet ca motor al inovării. Reformele din domeniul serviciilor de roaming ar trebui să ofere utilizatorilor finali încredere să rămână conectaţi atunci când călătoresc în cadrul Uniunii şi ar trebui să conducă, în timp, la convergenţa tarifelor şi a altor condiţii în cadrul Uniunii.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul regulament respectă principiul neutralităţii tehnologice, ceea ce înseamnă că nici nu impun, nici nu discriminează în favoarea utilizării unui anumit tip de tehnologie.

(3) În ultimele decenii, internetul s-a dezvoltat ca o platformă deschisă de inovare cu puţine obstacole în calea accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor de conţinut, de aplicaţii şi de servicii şi al furnizorilor de servicii de acces la internet. Cadrul de reglementare existent vizează să promoveze capacitatea utilizatorilor finali de a accesa şi a distribui informaţii sau de a utiliza aplicaţiile şi serviciile dorite. Cu toate acestea, un număr important de utilizatori finali sunt afectaţi de practici de gestionare a traficului care blochează sau încetinesc anumite aplicaţii sau servicii. Aceste tendinţe impun adoptarea unor norme comune la nivelul Uniunii pentru a asigura un internet deschis şi a evita fragmentarea pieţei interne care rezultă din măsurile adoptate în fiecare stat membru.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...