Back

Parlamentul României

Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22.11.2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta lege reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Art. 2.

În sensul prezentei legi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) alegător - cetăţeanul român cu drept de vot, având domiciliul sau reşedinţa în străinătate, conform legii;

b) exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă - alternativă echivalentă la exercitarea dreptului de vot prin prezenţa la secţia de votare, în care se utilizează serviciile poştale.

Art. 3.

(1) Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondenţă numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct şi liber exprimat al votului, conform legii.

(2) Alegătorul îşi poate exercita dreptul de vot prin corespondenţă o singură dată, la fiecare scrutin, sub sancţiunea legii penale.

(3) Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, prevăzute la art. 10 alin. (1), nu îşi poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secţiei de votare.

(4) Dacă alegătorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondenţă constată că cererea nu fost înregistrată în Registrul electoral, poate transmite o altă cerere în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4).

(5) Alegătorul are obligaţia, sub sancţiunea legii penale, de a respecta caracterul secret al votului, divulgarea opţiunii de vot exprimate prin corespondenţă către alte persoane fiind interzisă.

(6) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă este personală. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă în numele sau în locul altui alegător este interzisă, sub sancţiunea legii penale.

(7) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă se face numai în baza liberului consimţământ al alegătorului.

(8) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă este gratuită, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II Înregistrarea alegătorilor care votează prin corespondenţă

Art. 4.

(1) Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă, la care anexează o copie a paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine, conform art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în cazul cetăţenilor români cu reşedinţa în străinătate.
Modificări (1)

(2) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) este stabilit prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) conţine următoarele elemente obligatorii:

a) numele şi prenumele, precum şi numele anterior căsătoriei;

b) codul numeric personal;

c) toate elementele de identificare a adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;

d) codul poştal al adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;

e) adresa de e-mail;

f) data;

g) semnătura olografă a solicitantului.

(4) Perioada de înscriere în Registrul electoral al alegătorului cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor este cea prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.

(5) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile, conform legii.

(6) Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă nu este condiţionată de înscrierea anterioară în Registrul electoral, prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.

Art. 5.

(1) În cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin. (4), misiunile diplomatice şi oficiile consulare, prin persoanele autorizate conform legii, asigură verificarea datelor furnizate de către alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, conform art. 4 alin. (1), precum şi înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.

(2) Verificarea datelor furnizate de către alegător conform art. 4 se realizează prin compararea acestora cu datele existente deja în Registrul electoral.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), alegătorul are dreptul să verifice on-line înscrierea sa în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.

(4) Prevederile privind Registrul electoral din Legea nr. 208/2015 se aplică în mod corespunzător.

(5) Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă este valabilă numai pentru scrutinul pentru care s-a solicitat înscrierea.

(6) În cazul în care datele furnizate conform art. 4 alin. (1) sunt eronate sau incomplete, alegătorul nu este înscris în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.

Art. 6.

(1) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte şi tipăreşte listele electorale pentru votul prin corespondenţă, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral. Acestea cuprind alegătorii, ordonaţi alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votării la adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale din străinătate pentru votul prin corespondenţă la dispoziţia biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în termen de 3 zile de la data constituirii acestuia.

(3) În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale pentru votul prin corespondenţă la dispoziţia Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

(4) Alegătorul pentru care Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. a transmis către Autoritatea Electorală Permanentă dovada primirii documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, prevăzute de art. 10 alin. (1), nu va figura în listele electorale permanente întocmite pentru scrutinul respectiv.

Art. 7.

Lista electorală pentru votul prin corespondenţă cuprinde tipul scrutinului, numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, după caz, seria şi numărul actului de identitate, codul poştal al domiciliului sau al reşedinţei, precum şi rubrici pentru data înregistrării plicului exterior şi data introducerii plicului interior în urna de vot care vor fi completate de către biroul electoral pentru votul prin corespondenţă competent, conform prezentei legi.

CAPITOLUL III Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă

Art. 8.

(1) Constituirea şi completarea birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015.

(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă au sediul în România şi funcţionează pe lângă şi în subordinea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.

(3) Se înfiinţează câte un birou electoral pentru votul prin corespondenţă pentru fiecare 10.000 de alegători. În situaţia în care în străinătate au optat să voteze prin corespondenţă mai puţin de 10.000 de alegători se înfiinţează un singur birou electoral pentru votul prin corespondenţă.

(4) Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă sunt constituite, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute de prezenta lege, cu 15 zile înaintea datei votării.

(5) Arondarea alegătorilor la birourile electorale pentru votul prin corespondenţă se face în ordine alfabetică, cu asigurarea unei repartiţii proporţionale, de către biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.

(6) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, precum şi candidaţii independenţi pot contesta modul de formare şi componenţa birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri.

(7) Contestaţiile se depun la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi se soluţionează de acesta, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 208/2015, în termen de cel mult două zile de la data înregistrării.

Art. 9.

(1) Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură înregistrarea plicurilor exterioare transmise de către alegători;

b) asigură desigilarea plicurilor exterioare transmise sau depuse de către alegători şi verificarea existenţei documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c);

c) asigură introducerea în urna de vot a plicurilor interioare, până la sfârşitul zilei anterioare alegerilor;

d) asigură, în ziua votării, după închiderea urnelor, respectiv după ora 21,00, desigilarea plicurilor interioare, numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă în procesele-verbale prevăzute de prezenta lege;

e) înaintează procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă biroului electoral ierarhic superior;

f) soluţionează, prin decizie, întâmpinările referitoare la propria activitate;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin potrivit prezentei legi.

(2) Programul şi sediul birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă sunt aduse la cunoştinţa publică, prin orice mijloc de publicitate, prin grija Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Externe.

(3) În ziua de joi, din săptămâna în care este stabilită ziua votării, biroul electoral pentru votul prin corespondenţă îşi desfăşoară activitatea între ora 7,00 şi ora 24,00.

CAPITOLUL IV Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondenţă

SECŢIUNEA 1 Confecţionarea şi transmiterea plicurilor exterioare către alegători

Art. 10.

(1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:

a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;
Puneri în aplicare (1)

b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea "VOTAT", prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite prin hotărâre a Guvernului. Alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţă;
Puneri în aplicare (1)

c) certificatul de alegător;
Puneri în aplicare (1)

d) instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege;

e) buletinul de vot prin corespondenţă.

(2) Plicul exterior este autoadresat şi este prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia.

(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele şi prenumele alegătorului, adresa de corespondenţă a alegătorului, adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, conform prezentei legi, precum şi un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.

(4) Confecţionarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi transmiterea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători sunt asigurate de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă sunt introduse într-un alt plic şi transmise la adresa de domiciliu sau reşedinţă a alegătorului indicată în lista electorală pentru votul prin corespondenţă, pusă la dispoziţie de către Autoritatea Electorală Permanentă.
Puneri în aplicare (1)

(6) Transmiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători se poate realiza în sistem de viteză prioritar sau expres, pentru care se va solicita dovada primirii.

(7) Confecţionarea tuturor documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi transmiterea acestora se desfăşoară sub supravegherea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.

Art. 11.

(1) Certificatul de alegător este un document prevăzut cu elemente de siguranţă, care atestă faptul că persoana care îl deţine este cea care şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă.

(2) Certificatul de alegător cuprinde numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf. În conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului.

(3) Certificatul de alegător se semnează olograf de către alegător şi poate fi utilizat o singură dată, la scrutinul pentru care a fost emis.

(4) Alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorităţii Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) -c) şi e), din motive neimputabile acestuia, precum şi situaţiile în care aceste documente nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării.

(5) Alegătorul aflat în situaţia de la alin. (4) îşi va putea exercita dreptul de vot la secţia de votare, conform legii.

Art. 12.

Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către alegători până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor.

SECŢIUNEA a 2-a Votarea

Art. 13.

Buletinele de vot prin corespondenţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea acelaşi format cu buletinele de vot utilizate în cadrul secţiilor de votare organizate în străinătate şi vor avea imprimat pe prima pagină menţiunea "Buletin de vot prin corespondenţă". Imprimarea buletinelor de vot prin corespondenţă este asigurată prin grija prefectului municipiului Bucureşti, de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în termen de 3 zile de data stabilirii machetelor buletinelor de vot.

Art. 14.

(1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conţine opţiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează.

(2) Alegătorul completează, datează şi semnează olograf certificatul de alegător.

(3) Alegătorul introduce plicul interior sigilat conform alin. (1) şi certificatul de alegător completat conform alin. (2) în plicul exterior, pe care îl sigilează.

(4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat pe cheltuiala sa.

(5) Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.

(6) Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. asigură predarea plicurilor exterioare sigilate conform alin. (3), pe bază de borderou de predare-primire, biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.

(7) Plicurile exterioare sigilate livrate după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) sunt anulate fără a mai fi desigilate.

se încarcă...