Back

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor

Convenţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din 22.12.1992 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25.11.1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

CAPITOLUL I Funcţionarea uniunii

SECŢIUNEA I

ARTICOLUL 1 Conferinţa plenipotenţiarilor

1.1.(1) Conferinţa plenipotenţiarilor se reuneşte conform dispoziţiilor corespunzătoare ale art. 8 Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (denumită în continuare Constituţia).

2.(2) Dacă este practic posibil, locul precis şi datele exacte ale unei conferinţe a plenipotenţiarilor sunt fixate de Conferinţa plenipotenţiarilor precedentă; în caz contrar, acest loc şi aceste date sunt determinate de Consiliu, cu acordul majorităţii membrilor uniunii.

3.2.(1) Locul precis şi datele exacte ale următoarei conferinţe a plenipotenţiarilor sau doar una dintre cele două pot fi schimbate:

4.a) la cererea a cel puţin unui sfert dintre membrii uniunii, adresată individual secretarului general;

5.b) la propunerea Consiliului.

6.(2) Aceste schimbări necesită acordul majorităţii membrilor uniunii.

ARTICOLUL 2 Alegerile şi problemele conexe

Consiliul

7.1. Cu excepţia cazurilor de vacanţe care se produc în condiţiile specificate la nr. 10-12 de mai jos, membrii uniunii aleşi în Consiliu îşi îndeplinesc mandatul lor până la data la care este ales un nou consiliu. Ei pot fi realeşi.

8.2.(1) Dacă, între două conferinţe ale plenipotenţiarilor, în cadrul Consiliului se produce o vacanţă, locul revine de drept membrului uniunii care a obţinut, la ultimul scrutin, cel mai mare număr de voturi dintre membrii care fac parte din aceeaşi regiune şi a cărui candidatură n-a fost reţinută.

9.(2) Când, dintr-un motiv oarecare, locul vacant nu poate fi ocupat respectând procedura indicată la nr. 8 de mai sus, preşedintele Consiliului invită ceilalţi membri ai regiunii să depună candidatura lor în termen de o lună socotită de la data solicitării candidaturii. La sfârşitul acestei perioade, preşedintele Consiliului invită membrii uniunii să aleagă noul membru. Alegerea are loc cu buletin secret, prin corespondenţă. Este cerută aceeaşi majoritate ca cea indicată mai sus. Noul membru îşi păstrează postul până la alegerea noului consiliu de către următoarea conferinţă a plenipotenţiarilor competentă.

10.3. Un loc în Consiliu este considerat ca fiind vacant atunci când:

11.a) un membru al Consiliului nu a luat parte la două sesiuni ordinare consecutive ale Consiliului;
Modificări (1)

12.b) un membru al uniunii se demite din funcţiile sale de membru al Consiliului.

Funcţionari aleşi

13.1. Secretarul general, vicesecretarul general şi directorii birourilor îşi preiau funcţiile la data fixată de Conferinţa plenipotenţiarilor în momentul alegerii lor. Ei rămân în mod normal în funcţie până la data fixată de către următoarea conferinţă a plenipotenţiarilor şi nu pot fi realeşi decât o dată.
Modificări (1)

14.2. Dacă postul de secretar general devine vacant, vicesecretarul general este cel ce succede la postul de secretar general, pe care îl păstrează până la data fixată de Conferinţa plenipotenţiarilor în cursul următoarei sale reuniuni. Când, în aceste condiţii, vicesecretarul general succede secretarului general în postul acestuia, postul de vicesecretar general este considerat că a devenit vacant la aceeaşi dată şi se aplică dispoziţiile de la nr. 15 de mai jos.

15.3. Dacă postul de vicesecretar general devine vacant la o dată anterioară cu mai mult de 180 de zile celei care a fost fixată pentru începerea următoarei conferinţe a plenipotenţiarilor, Consiliul numeşte un succesor pentru durata mandatului ce a mai rămas de parcurs.

16.4. Dacă posturile de secretar general şi vicesecretar general devin vacante simultan, directorul care a fost cel mai mult timp în serviciu exercită funcţia de secretar general pe o perioadă ce nu depăşeşte 90 de zile. Consiliul numeşte un secretar general şi, dacă posturile au devenit vacante la o dată anterioară cu mai mult de 180 de zile celei fixate pentru începerea următoarei conferinţe a plenipotenţiarilor, el numeşte, de asemenea, un vicesecretar general. Un funcţionar, astfel numit de Consiliu, rămâne în serviciu pentru perioada ce a rămas de parcurs din mandatul predecesorului său.

17.5. Dacă postul unui director devine în mod inopinat vacant, secretarul general ia măsurile necesare pentru ca funcţiile directorului să fie asigurate până când Consiliul desemnează un nou director la următoarea sa sesiune ordinară, ţinută după data la care vacanţa s-a produs. Un director astfel numit rămâne în funcţie până la data fixată de următoarea conferinţă a plenipotenţiarilor.

18.6. Consiliul procedează la desemnarea unui titular la postul de secretar general sau vicesecretar general devenit vacant, sub rezerva dispoziţiilor pertinente enunţate în art. 27 al Constituţiei, în situaţia vizată de dispoziţiile respective ale prezentului articol şi aceasta în cursul uneia dintre sesiunile sale ordinare, dacă vacanţa s-a produs în 90 de zile care preced această sesiune, sau chiar în cursul unei sesiuni convocate de preşedintele sau în perioadele prevăzute în aceste dispoziţii.

19.7. Perioada de serviciu a unui funcţionar care a fost numit într-un post de funcţionar ales, conform dispoziţiilor prescrise la nr. 14-18 de mai sus, nu împiedică pe acest funcţionar să-şi depună candidatura la alegerea sau realegerea pe acest post.

Comitetul Regulamentului radiocomunicaţiilor

20.1. Membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicaţiilor îşi preiau funcţiile lor la datele fixate de Conferinţa plenipotenţiarilor în momentul alegerii lor. Ei rămân în funcţie până la datele fixate de următoarea conferinţă a plenipotenţiarilor şi nu pot fi realeşi decât o dată.
Modificări (1)

21.2. Dacă, într-un interval de timp ce separă două conferinţe ale plenipotenţiarilor, un membru al Comitetului demisionează sau este împiedicat să-şi exercite funcţiile sale, secretarul general, după consultarea directorului Biroului radiocomunicaţiilor, invită membrii uniunii care fac parte din regiunea respectivă să propună candidaţi pentru alegerea unui înlocuitor în Consiliu la următoarea sa sesiune. Totuşi, dacă vacanţa postului se produce cu mai mult de 90 de zile înaintea unei sesiuni a Consiliului sau după sesiunea Consiliului care precede următoarea conferinţă a plenipotenţiarilor, respectivul membru al uniunii desemnează, cât mai repede posibil şi în termen de 90 de zile, un alt cetăţean ca înlocuitor, care va rămâne în funcţie, după caz, până la intrarea în funcţie a noului membru ales de Consiliu sau până la intrarea în funcţie a noilor membri ai comitetului ales de următoarea conferinţă a plenipotenţiarilor. înlocuitorul va putea fi prezentat drept candidat la alegerea de către Consiliu sau Conferinţa plenipotenţiarilor, după caz.
Modificări (1)

22.3. Un membru al Comitetului Regulamentului radiocomunicaţiilor este considerat că nu mai este în măsură să-şi exercite funcţiile sale atunci când a absentat de mai multe ori consecutiv de la reuniunile comitetului. Secretarul general, după consultarea preşedintelui comitetului, a membrului comitetului şi a membrului respectiv al uniunii, declară că un loc este vacant în comitet şi dă dispoziţiile prevăzute la nr. 21 de mai sus.
Modificări (1)

ARTICOLUL 3 Alte conferinţe

23.1. Conform dispoziţiilor pertinente ale Constituţiei, conferinţele mondiale ale uniunii, prevăzute mai jos, sunt în mod normal convocate în intervalul ce separă două conferinţe ale plenipotenţiarilor:

24.a) două conferinţe mondiale ale radiocomunicaţiilor;

25.b) o conferinţă mondială de standardizare a telecomunicaţiilor;

26.c) o conferinţă mondială de dezvoltare a telecomunicaţiilor;

27.d) două adunări ale radiocomunicaţiilor, asociate conferinţelor mondiale ale radiocomunicaţiilor, ca loc şi dată.

28.2. În mod excepţional, în perioada cuprinsă între două conferinţe ale plenipotenţiarilor:

29.- a doua conferinţă mondială a radiocomunicaţiilor şi adunarea radiocomunicaţiilor, care îi este asociată, pot fi anulate sau una dintre cele două poate fi anulată, chiar dacă cealaltă este convocată;

30.- o conferinţă de standardizare a telecomunicaţiilor adiţională poate fi convocată.

31.3. Aceste măsuri sunt luate:

32.a) prin decizia unei conferinţe a plenipotenţiarilor;

33.b) la recomandarea conferinţei mondiale precedente a sectorului interesat, sub rezerva aprobării de către Consiliu;

34.c) la cererea a cel puţin unui sfert dintre membrii uniunii, adresată individual secretarului general; sau

35.d) la propunerea Consiliului.

36.4. O Conferinţă regională a radiocomunicaţiilor este convocată:

37.a) prin decizia unei conferinţe a plenipotenţiarilor;

38.b) la recomandarea unei precedente conferinţe mondiale sau regionale a radiocomunicaţiilor, sub rezerva aprobării ei de Consiliu;

39.c) la cererea a cel puţin unui sfert dintre membrii uniunii ce aparţin regiunii respective, adresată individual secretarului general; sau

40.d) la propunerea Consiliului.

41.5.(1) Locul precis şi datele exacte ale unei conferinţe mondiale sau regionale sau ale unei adunări a radiocomunicaţiilor pot fi fixate de o conferinţă a plenipotenţiarilor.

42.(2) În absenţa unei decizii asupra acestui subiect, locul precis şi datele exacte sunt determinate de către Consiliu cu acordul majorităţii membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferinţe mondiale sau unei adunări a radiocomunicaţiilor, şi de majoritatea membrilor uniunii ce aparţin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferinţe regionale; în ambele cazuri se aplică dispoziţiile nr. 47 de mai jos.

43.6.(1) Locul precis şi datele exacte ale unei conferinţe sau ale unei adunări pot fi schimbate:

44.a) la cererea a cel puţin unui sfert dintre membrii uniunii, dacă este cazul unei conferinţe mondiale sau unei adunări sau a unui sfert dintre membrii uniunii ce aparţin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferinţe regionale. Cererile sunt adresate individual secretarului general, care sesizează Consiliul despre acestea, în scopul aprobării; sau

45.b) la propunerea Consiliului.

46.(2) În cazurile vizate la nr. 44 şi 45 de mai sus, modificările propuse nu sunt definitiv adoptate decât cu acordul majorităţii membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferinţe mondiale sau unei adunări, sau al majorităţii membrilor uniunii ce aparţin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferinţe regionale, sub rezerva dispoziţiilor nr. 47 de mai jos.

47.7. În consultările vizate la nr. 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 şi 312 ale prezentei convenţii, membrii uniunii care nu au răspuns în termenul fixat de Consiliu sunt consideraţi că nu au participat la aceste consultări şi, în consecinţă, nu sunt luaţi în considerare la calcularea majorităţii. Dacă numărul de răspunsuri primite nu a depăşit jumătate din numărul membrilor uniunii consultaţi, se procedează la o nouă consultare, al cărei rezultat va fi determinant indiferent de numărul de voturi exprimate.
Modificări (1)

48.8.(1) Conferinţele mondiale ale telecomunicaţiilor internaţionale sunt convocate prin decizia Conferinţei plenipotenţiarilor.

49.(2) Dispoziţiile referitoare la convocarea unei conferinţe mondiale a radiocomunicaţiilor, adoptarea ordinii sale de zi şi condiţiile de participare se aplică, de asemenea, după cum se cuvine, conferinţelor mondiale ale telecomunicaţiilor internaţionale.

SECŢIUNEA a II-a

ARTICOLUL 4 Consiliul

50.1.(1) Consiliul este compus din patruzeci şi trei de membri ai uniunii, aleşi de Conferinţa plenipotenţiarilor.
Modificări (1)

51.2.(1) Consiliul se reuneşte o dată pe an, în sesiune ordinară, la sediul uniunii.

52.(2) În cursul acestei sesiuni el poate decide să se ţină în mod excepţional o sesiune adiţională.

53.(3) În intervalul dintre sesiunile ordinare, el poate să fie convocat, în principiu la sediul uniunii, de către preşedintele său, la cererea majorităţii membrilor săi sau la iniţiativa preşedintelui său, în condiţiile prevăzute la nr. 18 al prezentei convenţii.

54.3. Consiliul nu ia decizii decât atunci când este în sesiune. În mod excepţional, Consiliul, reunit în sesiune, poate decide că o anumită problemă va fi reglementată prin corespondenţă.

55.4. La începutul fiecărei sesiuni ordinare, Consiliul alege dintre reprezentanţii membrilor săi şi ţinând seama de principiul rotaţiei între regiuni pe preşedinte şi vicepreşedintele său. Aceştia rămân în funcţie până la deschiderea sesiunii ordinare următoare şi nu sunt reeligibili. Vicepreşedintele înlocuieşte preşedintele în absenţa acestuia.

56.5. În măsura în care este posibil, persoana desemnată de către un membru al Consiliului pentru a participa la Consiliu este un funcţionar al administraţiei sale de telecomunicaţii sau este direct responsabil în faţa acestei administraţii sau în numele acesteia; această persoană trebuie să fie calificată, având în vedere experienţa sa în serviciile de telecomunicaţii.

57.6. Doar cheltuielile de călătorie, de subzistenţă şi de asigurări angajate de către reprezentantul fiecăruia dintre membrii Consiliului, pentru a-şi exercita funcţiile sale la sesiunile Consiliului, sunt în sarcina uniunii.
Modificări (1)

58.7. Reprezentantul fiecăruia dintre membrii Consiliului are dreptul de a asista, în calitate de observator, la toate reuniunile sectoarelor uniunii.

59.8. Secretarul general îşi asumă funcţiile secretarului Consiliului.

60.9. Secretarul general, vicesecretarul general şi directorii birourilor participă, cu drepturi depline, la deliberările Consiliului, dar fără să ia parte la vot. Totuşi, Consiliul poate să ţină şedinţe rezervate doar reprezentanţilor membrilor săi.

61.10. Consiliul examinează în fiecare an raportul întocmit de secretarul general asupra politicii şi planificării strategice, recomandate uniunii conform directivelor generale ale Conferinţei plenipotenţiarilor şi îi dă cursul pe care îl consideră potrivit.

62.11. Consiliul supervizează, în intervalul ce separă conferinţele plenipotenţiarilor, gestiunea şi administrarea globală ale uniunii, îndeosebi, Consiliul:

63.(1) aprobă şi revizuieşte Statutul personalului şi Regulamentul financiar al uniunii şi celelalte regulamente pe care le consideră necesare, ţinând cont de practica curentă a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a instituţiilor specializate care aplică regimul comun al salariilor, indemnizaţiilor şi pensiilor;

64.(2) ajustează, dacă este necesar:

65.a) treptele de bază ale salariilor personalului din categoriile profesională şi superioară, cu excepţia salariilor posturilor la care se prevăd alegeri, în scopul adaptării lor la treptele de bază ale salariilor fixate de Naţiunile Unite pentru categoriile corespondente ale regimului comun;

66.b) treptele de bază ale salariilor personalului din categoria servicii generale, în scopul adaptării lor la salariile aplicate de Naţiunile Unite şi instituţiile specializate la sediul uniunii;

67.c) indemnizaţiile de post ale categoriilor profesională şi superioară, precum şi cele ale posturilor la care se prevăd alegeri, conform deciziilor Naţiunilor Unite valabile pentru sediul uniunii;

68.d) indemnizaţiile de care beneficiază întreg personalul uniunii, în concordanţă cu toate modificările adoptate în regimul comun al Naţiunilor Unite;

69.(3) ia deciziile necesare pentru a asigura repartiţia geografică echitabilă a personalului uniunii şi controlează executarea acestor decizii;

70.(4) decide adoptarea propunerilor de reforme majore referitoare la organizarea Secretariatului general şi a birourilor sectoarelor uniunii, conforme cu Constituţia şi prezenta convenţie, care îi sunt supuse de către secretarul general după ce au fost examinate de către Comitetul de coordonare;

71.(5) examinează şi stabileşte planurile plurianuale referitoare la locurile de muncă şi la personal, precum şi la programele de dezvoltare a resurselor umane ale uniunii şi furnizează orientări în ceea ce priveşte efectivele uniunii, referitoare la nivelul sau la structura acestor efective, ţinând cont de directivele generale ale Conferinţei plenipotenţiarilor şi dispoziţiilor pertinente ale art. 27 al Constituţiei;

72.(6) ajustează, dacă este necesar, contribuţiile uniunii şi ale personalului la Casa comună a pensiilor personalului Naţiunilor Unite, conform statutului şi regulamentului acestei case, precum şi indemnizaţiile de scumpire a vieţii, care se acordă beneficiarilor Casei de asigurări a personalului uniunii, conform practicii acesteia;

73.(7) examinează şi stabileşte bugetul bienal al uniunii şi examinează bugetul previzibil pentru ciclul de 2 ani ce urmează, bugetului stabilit, ţinând seama de deciziile Conferinţei plenipotenţiarilor referitoare la nr. 49 al Constituţiei şi de limitele fixate pentru cheltuieli de această Conferinţă, conform dispoziţiilor nr. 50 al Constituţiei; realizează toate economiile posibile, însă are în vedere obligaţia pe care o are uniunea de a obţine rezultate satisfăcătoare cât mai rapid posibil. Făcând aceasta, Consiliul ţine seama de opiniile Comitetului de coordonare expuse în raportul secretarului general, despre care se menţionează la nr. 86 al prezentei convenţii, şi de raportul de gestiune financiară menţionat la nr. 101 al prezentei convenţii;
Modificări (2)

74.(8) face aranjamentele necesare în vederea verificării anuale a conturilor uniunii stabilite de către secretarul general şi aprobă aceste conturi, dacă este cazul, pentru a le supune următoarei conferinţe a plenipotenţiarilor;

75.(9) dă dispoziţiile necesare pentru convocarea conferinţelor uniunii şi furnizează Secretariatului general şi sectoarelor uniunii, cu acordul majorităţii membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferinţe mondiale sau al majorităţii membrilor uniunii ce aparţin regiunii interesate, dacă este cazul unei conferinţe regionale, directivele potrivite în ceea ce priveşte asistenţa lor tehnică şi de altă natură la pregătirea şi organizarea conferinţelor;

76.(10) ia deciziile necesare în ceea ce priveşte nr. 28 al prezentei convenţii;

77.(11) decide asupra punerii în aplicare a deciziilor care sunt luate de conferinţe şi care au repercusiuni financiare;

78.(12) în limitele prescrise de Constituţie, de prezenta convenţie şi de regulamentele administrative, ia toate celelalte măsuri considerate necesare pentru buna funcţionare a uniunii;

79.(13) dă toate dispoziţiile necesare, după acordul majorităţii membrilor uniunii, pentru a rezolva, cu titlu provizoriu, cazurile neprevăzute în Constituţie, în prezenta convenţie, în regulamentele administrative şi anexele lor, pentru soluţionarea cărora nu este posibil să se aştepte următoarea conferinţă competentă;
Modificări (1)

80.(14) este însărcinat să asigure coordonarea cu toate organizaţiile internaţionale vizate la art. 49 şi 50 ale Constituţiei. În acest scop, încheie în numele uniunii acorduri provizorii cu organizaţiile internaţionale vizate la art. 50 al Constituţiei şi cu Naţiunile Unite, în aplicarea Acordului dintre Organizaţia Naţiunilor Unite şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor; aceste acorduri provizorii trebuie să fie supuse următoarei conferinţe a plenipotenţiarilor în conformitate cu dispoziţiile pertinente ale art. 8 al Constituţiei;
Modificări (2)

81.(15) trimite membrilor uniunii, cât mai repede posibil, după fiecare dintre sesiunile sale, procese-verbale succinte ale lucrărilor sale, precum şi toate documentele pe care le consideră utile;
Modificări (1)

82.(16) supune Conferinţei plenipotenţiarilor un raport asupra activităţii uniunii de la ultima conferinţă a plenipotenţiarilor, precum şi recomandările pe care le consideră potrivite.

SECŢIUNEA a III-a

ARTICOLUL 5 Secretariatul general

83.1. Secretarul general:

84.a) este responsabil al gestiunii globale a resurselor uniunii; el poate delega gestiunea unei părţi din aceste resurse vicesecretarului general, precum şi directorilor birourilor, după consultarea, la nevoie, a Comitetului de coordonare;

85.b) coordonează activităţile Secretariatului general şi ale sectoarelor uniunii, ţinând seama de opiniile Comitetului de coordonare, în scopul de a asigura o utilizare cât mai eficientă şi mai economică posibil a resurselor uniunii;

86.c) după consultarea Comitetului de coordonare şi ţinând seama de opiniile acestuia, pregăteşte şi supune Consiliului un raport anual despre starea evoluţiei mediului telecomunicaţiilor şi care conţine recomandări referitoare la politica şi strategia viitoare ale uniunii, cum se stipulează la nr. 61 al prezentei convenţii, precum şi o evaluare a repercusiunilor lor financiare;

87.d) organizează activitatea Secretariatului general şi numeşte personalul acestuia, conformându-se directivelor date de Conferinţa plenipotenţiarilor şi regulamentelor stabilite de Consiliu;

88.e) ia măsurile administrative referitoare la birourile sectoarelor uniunii şi numeşte personalul acestor birouri pe baza alegerii şi propunerilor directorului biroului respectiv, decizia finală de numire sau de concediere aparţinând, totuşi, secretarului general;

89.f) aduce la cunoştinţa Consiliului orice decizie luată de Organizaţia Naţiunilor Unite şi instituţiile specializate, care afectează condiţiile de serviciu, indemnizaţiile şi pensiile regimului comun;

90.g) veghează la aplicarea oricărui regulament adoptat de Consiliu;

91.h) furnizează avize juridice uniunii;

92.i) supervizează, pentru cerinţele gestiunii administrative, personalul uniunii, în scopul de a asigura o folosire cât mai eficace posibilă a acestui personal şi de a-i aplica condiţiile de lucru ale regimului comun. Personalul desemnat pentru a asista direct pe directorii birourilor este plasat sub autoritatea administrativă a secretarului general şi lucrează sub ordinele directe ale directorilor respectivi, dar conform directivelor administrative generale ale Consiliului;

93.j) în interesul general al uniunii şi în consultare cu directorii birourilor interesate, repartizează temporar funcţionari pe alte posturi decât cele pe care au fost numiţi în funcţie de fluctuaţiile activităţii la sediul uniunii;

94.k) dă, de comun acord cu directorul biroului interesat, dispoziţiile administrative şi financiare necesare privind conferinţele şi reuniunile fiecărui sector;

95.l) asigură activitatea de secretariat, adecvată, care precede şi care urmează conferinţelor uniunii, ţinând seama de responsabilităţile fiecărui sector;

96.m) pregăteşte recomandări pentru prima reuniune a şefilor de delegaţie, menţionată la nr. 342 al prezentei convenţii, ţinând seama de rezultatul eventualelor consultări regionale;
Modificări (1)

97.n) asigură, dacă este cazul în cooperare cu guvernul care invită, secretariatul conferinţelor uniunii şi, dacă este necesar, în colaborare cu directorul interesat, furnizează serviciile necesare ţinerii reuniunilor uniunii, făcând apel, în măsura în care se apreciază ca necesar, la personalul uniunii în conformitate cu nr. 93 de mai sus. Secretarul general poate, de asemenea, la cerere şi pe baza unui contract, să asigure secretariatul oricărei alte reuniuni referitoare la telecomunicaţii;

98.o) dă dispoziţiile necesare pentru a asigura publicarea şi distribuirea în timp oportun a documentelor de serviciu, a buletinelor de informare, precum şi a altor documente şi dosare care au fost stabilite de Secretariatul general şi sectoare sau care au fost comunicate uniunii, sau a căror publicare este cerută de conferinţe sau de Consiliu. Consiliul ţine la zi lista documentelor de publicat, după ce a consultat conferinţa respectivă cu privire la documentele de serviciu şi la alte documente a căror publicare este cerută de conferinţe;

99.p) publică periodic, cu ajutorul informaţiilor centralizate sau puse la dispoziţia sa, inclusiv cele pe care le poate culege de la alte organizaţii internaţionale, un jurnal de informare şi de documentare generală despre telecomunicaţii;

100.q) după consultarea Comitetului de coordonare şi după ce a realizat toate economiile posibile, pregăteşte şi supune Consiliului un proiect de buget bienal ce acoperă cheltuielile uniunii în limitele fixate de Conferinţa plenipotenţiarilor. Acest proiect de buget se compune dintr-un buget global ce regrupează bugetele bazate pe costurile fiecăruia dintre cele trei sectoare, stabilite conform directivelor bugetare ce provin de la secretarul general şi care cuprinde două versiuni. O versiune corespunde unei creşteri zero pentru unitatea contributivă, cealaltă, unei creşteri inferioare sau egale oricărei limite fixate de Conferinţa plenipotenţiarilor, după prelevarea eventuală de fonduri din contul de provizie. Rezoluţia referitoare la buget, după aprobarea de către Consiliu, este transmisă cu titlu informativ tuturor membrilor uniunii;
Modificări (1)

101.r) cu ajutorul Comitetului de coordonare, stabileşte un raport anual de gestiune financiară, conform dispoziţiilor Regulamentului financiar şi îl prezintă Consiliului. Un raport de gestiune financiară şi un cont recapitulativ sunt stabilite şi supuse următoarei conferinţe a plenipotenţiarilor în scopul examinării şi aprobării definitive;

102.s) cu ajutorul Comitetului de coordonare, stabileşte un raport anual asupra activităţii uniunii, care este transmis, după aprobarea Consiliului, tuturor membrilor;

103.t) îndeplineşte toate celelalte funcţii de secretariat ale uniunii;

104.u) îndeplineşte orice altă funcţie pe care i-o încredinţează Consiliul.

105.2. Secretarul general sau vicesecretarul general poate asista, cu titlu consultativ, la conferinţele uniunii; secretarul general sau reprezentantul său poate participa, cu titlu consultativ, la toate celelalte reuniuni ale uniunii.
Modificări (1)

se încarcă...