Back

Parlamentul României

Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor

În vigoare de la 12.04.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege are drept scop stabilirea principiilor şi a cadrului general pentru utilizarea creanţelor, în vederea obţinerii de finanţare prin intermediul securitizării, precum şi reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor la o operaţiune de securitizare.

Art. 2. -

(1) Securitizarea este o operaţiune financiară de valorificare a creanţelor de către un vehicul investiţional care le achiziţionează, le grupează şi le afectează garantării unei emisiuni de valori mobiliare.

(2) Pot face obiectul securitizării, conform prevederilor prezentei legi, creanţe izvorâte din:

a) contracte de credit, inclusiv contracte de credit ipotecar, contracte de credit pentru achiziţia de autoturisme, contracte pentru emiterea de carduri de credit;

b) contracte de leasing;

c) contracte de vânzare-cumpărare cu plata preţului la termen, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate;

d) instrumente financiare de tip participativ sau obligatar, emise potrivit prevederilor prezentei legi;

e) orice titlu de creanţă, altele decât cele specificate la lit. a)-d), cu condiţia ca drepturile pe care le conferă să poată face obiectul unei cesiuni.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. agent - persoană juridică sau organizaţia fără personalitate juridică numită şi autorizată, în condiţiile cap. VII din prezenta lege, să reprezinte interesele deţinătorilor de instrumente financiare securitizate aparţinând aceleiaşi emisiuni;

2. arhivă - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;

3. autoritate competentă - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu atribuţii de reglementare, supraveghere şi control al emitenţilor şi al emisiunilor de instrumente financiare securitizate, potrivit prevederilor prezentei legi;

4. cedent - titularul dreptului de creanţă ce se transferă către un vehicul investiţional, în vederea securitizării;

5. creanţă - dreptul de a încasa o sumă de bani în temeiul unui titlu de creanţă de tipul celor prevăzute cu toate drepturile accesorii aferente;

6. debitor cedat - debitorul creanţei transmise către un vehicul investiţional;

7. drepturi accesorii - totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creanţelor, inclusiv drepturi de garanţie reală şi drepturi de creanţă decurgând din poliţele de asigurare încheiate de debitorul cedat;

8. emitent - vehicul investiţional autorizat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare să emită instrumente financiare securitizate, în condiţiile prezentei legi;

9. fond de securitizare - vehicul investiţional fără personalitate juridică, constituit pe baza unui contract de societate civilă, în condiţiile cap. III secţiunea a 2-a din prezenta lege;

10. instrumente financiare securitizate - valori mobiliare de tip obligatar sau de tip participativ, emise în formă dematerializată în cadrul unei operaţiuni de securitizare;

11. investitor - orice persoană care deţine instrumente financiare securitizate în cont propriu;

12. investitor calificat - entitate care are capacitatea de a evalua caracteristicile de risc şi randament ale instrumentelor financiare securitizate, definită conform art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;

13. obligaţiune securitizată - valoare mobiliară de tip obligatar garantată cu un portofoliu de creanţe, emisă de o societate de securitizare în condiţiile cap. VI din prezenta lege şi tranzacţionabilă pe piaţa de capital;

14. ofertă publică de instrumente financiare securitizate - comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre instrumentele financiare securitizate oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor instrumente financiare securitizate. Această definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de instrumente financiare securitizate prin intermediari financiari;

15. ofertă adresată investitorilor calificaţi - vânzarea în integralitate a unei emisiuni de instrumente financiare securitizate către investitori calificaţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a prezentei legi;

16. persoană afiliată - persoana fizică sau juridică ce, conform art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, este prezumată a acţiona concertat cu o altă persoană fizică sau juridică;

17. portofoliu de creanţe sau portofoliu - totalitatea creanţelor achiziţionate şi afectate de către un vehicul investiţional, în vederea garantării drepturilor deţinătorilor de obligaţiuni sau titluri de participare securitizate dintr-o singură emisiune;

18. prospect de emisiune sau prospect - prospectul de ofertă publică de vânzare de instrumente financiare securitizate, întocmit cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 şi ale normelor emise în aplicarea acestora;

19. societate de securitizare - vehicul investiţional constituit ca societate comercială pe acţiuni, în condiţiile cap. III secţiunea a 2-a din prezenta lege;

20. titlu de participare securitizat - titlu de credit reprezentând un drept de proprietate indiviză asupra unui portofoliu de creanţe emis de un fond de securitizare în condiţiile cap. VI din prezenta lege şi tranzacţionabil pe piaţa de capital;

21. valoare nominală - valoarea iniţială a creanţei ori, în cazul garanţiilor, suma maximă pentru care acestea au fost constituite;

22. valoarea creanţei - suma rămasă de rambursat din valoarea nominală a creanţei;

23. valoarea portofoliului - suma valorilor creanţelor din portofoliu;

24. valoare de referinţă - valoarea determinată potrivit regulilor prevăzute în prospectul de emisiune;

25. vehicul investiţional - entitate cu sau fără personalitate juridică, ce are drept obiect de activitate exclusiv emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanţe.

CAPITOLUL II Cesiunea creanţelor

Art. 4. -

(1) Titularii pot cesiona creanţe prezente sau viitoare către un vehicul investiţional, în scopul securitizării acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Pot face obiectul cesiunii în scopul securitizării numai creanţele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) actul juridic generator de creanţă să fie conform cu toate prevederile legale în vigoare la data încheierii;

b) asupra creanţei, în mod individual ori ca element al unei universalităţi, să nu fi fost constituit un drept de garanţie sau un alt drept real, altfel decât pentru scopul securitizării.

Art. 5. -

(1) Vehiculul investiţional achiziţionează creanţe individuale ori grupate în portofolii de la unul sau mai mulţi cedenţi şi le afectează garantării de obligaţiuni ori titluri de participare securitizate.

(2) Cesiunea de creanţe cu titlu gratuit către un vehicul investiţional este nulă.

Art. 6. -

(1) Achiziţionarea de creanţe de către un vehicul investiţional se face exclusiv în vederea emiterii de instrumente financiare securitizate.

(2) Utilizarea creanţelor achiziţionate în alt scop decât cel menţionat la alin. (1), precum şi constituirea de sarcini asupra acestora în favoarea unor terţi faţă de emisiunile de instrumente financiare securitizate pe care le garantează se sancţionează cu nulitatea absolută.

Art. 7. -

Calitatea de titlu executoriu recunoscută de lege unui titlu de creanţă în considerarea titularului originar al dreptului de creanţă profită şi cesionarilor acestuia, inclusiv vehiculului investiţional, investitorilor sau altor titulari de drepturi de proprietate ori de garanţie asupra creanţei.

Art. 8. -

(1) Pentru opozabilitate, cesiunea creanţelor afectate garantării unei emisiuni de instrumente financiare securitizate se înscrie la arhivă cu cel puţin 15 zile înainte de emiterea prospectului, se notifică de către cedent debitorilor cedaţi prin scrisoare recomandată şi se aduce la cunoştinţă creditorilor cedentului fie individual, prin scrisoare recomandată, fie prin afişare la sediul cedentului, cu indicarea cesionarului şi a preţului la care s-a efectuat cesiunea.

(2) Acţiunea pentru anularea cesiunii de creanţe care afectează interesele creditorilor cedentului se prescrie în termen de 45 de zile de la data întrunirii cumulative a cerinţelor de publicitate privind înscrierea la arhivă şi notificarea creditorilor cedentului, potrivit alin. (1), şi nu se poate exercita de către administratori, lichidatori ori creditori în cadrul unei proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment, deschise conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004.

Art. 9. -

În cazul în care realizarea unui drept de creanţă este asigurată cu garanţii reale imobiliare, cesiunea de creanţă este supusă formalităţilor de publicitate prevăzute în legea privind obligaţiunile ipotecare.

Art. 10. -

Cesiunea efectuată potrivit prezentei legi este scutită de taxa pe valoarea adăugată, potrivit art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. -

În schimbul creanţelor cesionate cedentul poate primi titluri de participare sau obligaţiuni securitizate emise în baza acestora.

CAPITOLUL III Emitenţi

SECŢIUNEA 1 Reguli comune

Art. 12. -

Vehiculul investiţional este o entitate constituită ca fond de securitizare pe baza unui contract de societate civilă sau ca societate de securitizare organizată sub forma unei societăţi comerciale pe acţiuni.

Art. 13. -

Vehiculul investiţional nu are personal angajat propriu.

Art. 14. -

Vehiculul investiţional nu are dreptul:

a) să vândă, să transfere cu orice titlu, să greveze cu sarcini sau să dispună în alt mod de portofoliul de creanţe sau de o parte a acestuia, altfel decât în limitele prevăzute de prospect;

b) să efectueze compensări sau reţineri asupra sumelor încasate de la debitorii cedaţi, cu excepţia impozitelor prin reţinere la sursă prevăzute de lege şi a costurilor cu serviciile de agent, de administrare, de audit şi a altor asemenea costuri, în limitele prevăzute în prospectul de emisiune;

c) să contracteze orice fel de împrumuturi, în afară de cele prevăzute în prospect;

d) să schimbe sediul social, fără notificarea cu 30 de zile înainte a agentului sau a fiecărui deţinător de instrumente financiare securitizate;

e) să modifice, fără aprobarea adunării generale a deţinătorilor de instrumente financiare securitizate: actul constitutiv, prevederile contractului încheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu, prevederile contractului de cesiune de creanţe;

f) să noveze contractul de cesiune de creanţe sau contractul încheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu fără aprobarea adunării generale a deţinătorilor de instrumente financiare securitizate.

Art. 15. -

Dizolvarea, fuziunea ori divizarea unui vehicul investiţional se hotărăşte cu votul tuturor deţinătorilor de instrumente financiare securitizate emise de acesta şi se aduce la cunoştinţă Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M.

Art. 16. -

(1) Vehiculul investiţional este supus autorizării prealabile de către C.N.V.M., care decide cu privire la autorizarea acestuia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute în regulamentul emis în aplicarea prezentei legi.

(2) Orice modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost autorizată funcţionarea unui vehicul investiţional se notifică C.N.V.M., în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii organului statutar competent. Obiectul de activitate şi forma juridică a vehiculelor investiţionale nu pot fi modificate.

(3) În cazul în care constată că modificările operate contravin normelor legale în vigoare, iar emitentul nu remediază această situaţie în termenul acordat în acest scop, C.N.V.M. modifică, suspendă ori revocă autorizaţia, după caz, cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru protecţia investitorilor.

(4) C.N.V.M. ţine un registru special de evidenţă a fondurilor şi societăţilor de securitizare. Registrul special de evidenţă are caracter public.

(5) Fondurile şi societăţile de securitizare sunt obligate să înscrie, în toate actele, documentele şi corespondenţa lor, numărul de înregistrare din registrul special prevăzut la alin. (4).

SECŢIUNEA a 2-a Constituirea, autorizarea şi funcţionarea fondurilor de
securitizare şi a societăţii de securitizare

Puneri în aplicare (1)

Art. 17. -

(1) Fondul de securitizare se constituie în baza unui contract de societate civilă, încheiat de către un număr de cel puţin 5 membri fondatori, persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine. Capitalul iniţial minim al fondului de securitizare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

(2) Fondul de securitizare se constituie pentru o singură operaţiune de securitizare, la data realizării creanţelor din portofoliu fondul intrând de drept în procedura de dizolvare şi lichidare.

Art. 18. -

Prin contractul de societate civilă se stabilesc condiţiile pentru conducerea, administrarea, funcţionarea fondului, transferul titlurilor, convocarea şi ţinerea adunărilor membrilor fondului, aderarea ulterioară la fond, retragerea şi excluderea din acesta, dizolvarea şi lichidarea fondului.

Art. 19. -

Titlurile de participare securitizate încorporează fracţiuni din dreptul de proprietate indiviză asupra portofoliului de creanţe achiziţionat de fond.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

Constituirea unei societăţi de securitizare se realizează conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea societăţii de securitizare la oficiul registrului comerţului se face numai după autorizarea prealabilă a acesteia de către C.N.V.M., în conformitate cu art. 16.

CAPITOLUL IV Administrarea vehiculelor investiţionale

Art. 21. - Puneri în aplicare (1)

(1) Administrarea fondurilor şi societăţilor de securitizare se realizează de către persoane juridice constituite sub forma societăţii comerciale pe acţiuni. Înregistrarea la oficiul registrului comerţului a unei societăţi având ca obiect de activitate administrarea de vehicule investiţionale se face numai cu autorizarea prealabilă a acesteia de către C.N.V.M.

(2) O societate comercială se autorizează de către C.N.V.M. pentru administrarea de vehicule investiţionale dacă îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:

a) capitalul social subscris şi vărsat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro;

b) are ca obiect de activitate exclusiv administrarea de vehicule investiţionale;

c) cel puţin 2 acţionari semnificativi sunt instituţii financiare şi/sau de credit în înţelesul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată;

d) are un consiliu de administraţie format din minimum 3 persoane; membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă o bună reputaţie profesională şi morală, iar majoritatea acestora trebuie să întrunească cerinţele de experienţă în domeniul financiar-bancar, stabilite de C.N.V.M.

(3) Documentaţia şi procedura de autorizare a societăţilor de administrare a vehiculelor investiţionale se stabilesc prin norme ale C.N.V.M.

(4) Orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei trebuie notificată C.N.V.M. în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii organului statutar competent.

(5) În cazul în care constată că modificările operate contravin normelor legale în vigoare, iar societatea nu remediază această situaţie în termenul acordat în acest scop, C.N.V.M. poate modifica, suspenda ori revoca autorizaţia, după caz, cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru protecţia investitorilor.

(6) C.N.V.M. ţine un registru special de evidenţă a societăţilor de administrare de vehicule investiţionale. Registrul special de evidenţă are caracter public.

(7) Societăţile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să înscrie, în toate actele, documentele şi corespondenţa lor, numărul de înregistrare din registrul special prevăzut la alin. (6).

se încarcă...