Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

În vigoare de la 26.04.2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile art. 24 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE),

luând în considerare că obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2012/19/UE în legislaţia naţională până cel târziu la data de 14 februarie 2014 nu a fost dusă la îndeplinire,

întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2012/19/UE, Comisia Europeană a declanşat procedura prealabilă a acţiunii în constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene Notificarea de punere în întârziere nr. 4.835 din data de 31 martie 2014,

întrucât în data de 17 octombrie 2014 Comisia Europeană a emis Avizul motivat nr. 15.710 la care România a răspuns în data de 16 decembrie 2014, angajându-se să adopte actul normativ de transpunere a Directivei 2012/19/UE până la finele primului semestru al anului 2015, aceasta reprezentând ultima etapă precontencioasă a acţiunii în constatare a neîndeplinirii obligaţiilor de conformare şi comunicare a măsurilor de transpunere a acestei directive, înainte de a sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

având în vedere faptul că o întârziere în ceea ce priveşte respectarea obligaţiei de comunicare a măsurilor de transpunere poate atrage înaintarea la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de către Comisia Europeană împotriva României a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

ţinând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) şi (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligaţiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită pentru România la 1.740.000 de euro, cât şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu, cuprinse între 2.000 şi 124.0000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 februarie 2014,

având în vedere că deşeurile de echipamente electrice şi electronice reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar, ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ, sunt afectate, pe de o parte, interesele şi obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a sănătăţii umane, iar, pe de altă parte, neîndeplinirea condiţionalităţii ex-ante 6.2 pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Obiect

Art. 1.

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse, potrivit prevederilor art. 1 şi 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, pentru a contribui astfel la o dezvoltare durabilă.

Domeniu de aplicare

Art. 2.

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică echipamentelor electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, după cum urmează:

a) până la data de 14 august 2018, pentru EEE incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia celor prevăzute la art. 4;

b) de la data de 15 august 2018, pentru toate EEE clasificate în categoriile prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor prevăzute la art. 4 şi 5.

(2) Anexa nr. 3 cuprinde lista EEE care fac parte din categoriile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Anexa nr. 4 cuprinde lista EEE care fac parte din categoriile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3.

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei privind siguranţa şi sănătatea, legislaţiei privind produsele chimice, în special Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, precum şi legislaţiei privind gestionarea deşeurilor şi legislaţiei privind proiectarea produselor.

Art. 4.

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru următoarele EEE:

a) echipamente necesare pentru protecţia intereselor naţionale esenţiale de securitate, inclusiv armele, muniţiile şi materialul de război destinate scopurilor specific militare;

b) echipamente care sunt proiectate şi instalate special ca parte a unui alt tip de echipament ce este exclus sau nu intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă, care îşi pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în echipamentul respectiv;

c) becuri cu filament.

Art. 5.

În plus faţă de echipamentele prevăzute la art. 4, începând cu data de 15 august 2018, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru următoarele EEE:

a) echipamente proiectate pentru a fi trimise în spaţiu;

b) unelte industriale fixe de mari dimensiuni;

c) instalaţii fixe de mari dimensiuni, cu excepţia echipamentelor care sunt în astfel de instalaţii, dar care nu sunt special proiectate şi instalate ca parte a instalaţiilor respective;

d) mijloace de transport de persoane sau de marfă, cu excepţia vehiculelor electrice cu două roţi care nu sunt omologate;

e) echipamente mobile fără destinaţie rutieră accesibile exclusiv pentru uz profesional;

f) echipamente proiectate special doar în scopuri de cercetare şi dezvoltare şi accesibile doar în cadrul unor tranzacţii între întreprinderi;

g) dispozitive medicale şi dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro, atunci când se preconizează că aceste dispozitive vor fi infectate înaintea încheierii ciclului de viaţă, precum şi dispozitive medicale implantabile active.

Definiţii

Art. 6.

(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, semnificaţia termenilor şi expresiilor specifice este prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă se completează cu definiţiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată.

Proiectarea produsului

Art. 7.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului promovează cooperarea dintre producători şi reciclatori pentru identificarea de măsuri care să promoveze proiectarea şi producerea de EEE, în special pentru a facilita reutilizarea, demontarea şi valorificarea acestora sau a componentelor şi materialelor atunci când devin DEEE, fără a aduce atingere cerinţelor privind buna funcţionare a pieţei şi proiectarea produselor, inclusiv prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

Art. 8.

Producătorii care introduc în fabricaţie EEE sunt obligaţi:

a) să aplice cerinţele de proiectare ecologică ce facilitează reutilizarea şi tratarea DEEE prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 55/2011;

b) să nu împiedice reutilizarea DEEE prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu, în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de siguranţă.

Colectarea separată

Art. 9.

(1) Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către:

a) serviciul public de colectare a DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) distribuitori, potrivit prevederilor art. 11;

c) centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE care acţionează în baza unui contract cu producători/organizaţii colective sau a unui contract cu operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţilor colective.

(2) Activitatea desfăşurată de distribuitori potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) nu se supune cerinţelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată.

(3) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) sunt obligaţi să predea DEEE colectate către centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sau direct operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a DEEE în vederea valorificării, în numele producătorilor.

(4) Centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) au obligaţia de a prelua toate DEEE de la deţinători şi distribuitori, în mod gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredinţate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităţilor specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi.

(5) Se interzice eliminarea DEEE sub formă de deşeuri municipale nesortate, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (4) pct. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, precum şi predarea DEEE către, respectiv, preluarea DEEE de către alţi operatori economici decât cei prevăzuţi la alin. (1).

Art. 10.

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) şi art. 11, producătorii organizează şi exploatează sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodării particulare, cu obligaţia preluării tuturor DEEE rezultate de la EEE introduse pe piaţă, cu condiţia ca aceste sisteme să respecte obiectivele prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi reglementările legale în vigoare legate de protecţia mediului.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile deliberative asigură, potrivit dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare, prin cel puţin una din următoarele:

a) centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială;

b) puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile populaţiei ca amplasament şi perioadă de timp disponibilă;

c) colectare periodică, cu operatori desemnaţi, cel puţin o dată pe trimestru.

(3) Unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile deliberative stabilesc înfiinţarea şi/sau operarea centrelor publice de colectare menţionate la alin. (2) de către autorităţile executive sau de către operatori economici, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Centrele şi punctele de colectare publice prevăzute la alin (2) lit. a) şi b) se amplasează în locuri şi la distanţe care să asigure un acces facil, ţinându-se seama în special de densitatea populaţiei.

(5) Producătorii sau organizaţiile colective care acţionează în numele acestora sunt obligaţi să asigure preluarea tuturor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la gospodăriile particulare colectate separat potrivit art. 9 alin. (1).

(6) Obligaţia prevăzută la alin. (5) se aplică inclusiv pentru DEEE care nu conţin componentele esenţiale sau a celor care conţin alte deşeuri decât DEEE şi în special şi prioritar în ceea ce priveşte echipamentele de transfer termic care conţin substanţe care depreciază stratul de ozon şi gaze fluorurate cu efect de seră, lămpile fluorescente care conţin mercur, panourile fotovoltaice şi echipamentele de mici dimensiuni prevăzute la pct. 5 şi 6 din anexa nr. 2.

Art. 11.

(1) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligaţi să preia DEEE în sistem "unul la unul", în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat şi să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziţionarea produsului.

(2) Distribuitorii care au spaţii de vânzare în domeniul EEE de cel puţin 400 m2 au obligaţia să asigure colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligaţia de a cumpăra EEE de un tip echivalent.

Art. 12.

(1) Pentru DEEE care, în urma unei contaminări, prezintă riscuri pentru sănătatea şi siguranţa personalului în materie de sănătate şi siguranţă, distribuitorul poate refuza preluarea potrivit prevederilor art. 11, pe bază de proces-verbal disponibil pentru organele de control.

(2) Deţinătorul de DEEE are obligaţia de a preda DEEE prevăzute la alin. (1) împreună cu procesul-verbal prevăzut la alin. (1) direct la centrele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c).

Art. 13.

Pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodării particulare şi fără a aduce atingere prevederilor art. 33, producătorii asigură colectarea acestor DEEE, printr-unul din sistemele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Eliminarea şi transportul DEEE colectate

Art. 14.

Se interzice eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operaţiilor specifice de tratare potrivit prevederilor art. 20-24.

Art. 15.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi transport al DEEE colectate separat trebuie să asigure condiţii optime pentru ca acestea să poată fi pregătite pentru reutilizare, reciclare şi pentru izolarea substanţelor periculoase.

Art. 16.

(1) Pentru a maximiza gradul de pregătire pentru reutilizare, în centrele de colectare publice a DEEE prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) trebuie să se asigure, înainte de efectuarea oricărui transfer, separarea la punctul de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, împreună cu personalul din unităţile specializate având ca domeniu de activitate şi reutilizarea DEEE.

(2) Unităţile specializate având ca domeniu de activitate reutilizarea DEEE sunt obligate să asigure predarea componentelor şi a materialelor rezultate de la DEEE preluate conform alin. (1), care nu pot fi reutilizate, la centrul de colectare respectiv.

Rata de colectare

Art. 17.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, fără a aduce atingere prevederilor art. 10, producătorii de EEE sunt obligaţi să realizeze ratele de colectare minime prevăzute în tabelul din anexa nr. 6, calculate ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv potrivit art. 9-16 şi masa medie a cantităţii totale de EEE introduse pe piaţă în cei 3 ani precedenţi.

Art. 18.

Până la data de 31 decembrie 2015, producătorii de EEE sunt obligaţi să organizeze colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare astfel încât să realizeze o rată medie de colectare separată la nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an.

Art. 19.

Pentru a se stabili dacă s-a atins rata minimă de colectare, producătorii sau organizaţiile colective care acţionează în numele acestora şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului informaţiile privind DEEE colectate separat, potrivit art. 9-12, incluzând în raport cel puţin date referitoare la DEEE care:

a) au fost preluate de centrele de colectare şi tratare;

b) au fost preluate de distribuitori;

c) au fost colectate separat de către producători sau operatori economici care colectează în numele acestora.

Tratarea corespunzătoare

Art. 20.

Operaţiile de tratare şi de valorificare sau reciclare, exceptând pregătirea pentru reutilizare, desfăşurate de operatorii economici autorizaţi trebuie să cuprindă cel puţin înlăturarea tuturor lichidelor şi o tratare selectivă a materiilor şi componentelor DEEE în conformitate cu anexa nr. 7.

Art. 21.

Operatorii economici care efectuează operaţiuni de colectare şi/sau de tratare sunt obligaţi să stocheze şi să trateze DEEE potrivit cerinţelor tehnice prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 22.

(1) Producătorii sunt obligaţi să instituie sisteme care să permită valorificarea DEEE, utilizând cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

(2) Producătorii pot institui sistemele prevăzute la alin. (1) în mod individual sau colectiv.

Art. 23.

(1) Se consideră că sunt respectate obligaţiile referitoare la tratarea DEEE dacă sunt respectate standardele europene şi standardele române originale, după caz, pentru tratare, inclusiv valorificare, reciclare şi pregătire pentru reutilizare, a DEEE.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene şi standardele române originale din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a DEEE, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Se consideră a fi respectate cerinţele tehnice stabilite în anexa nr. 7, în situaţia în care operatorii economici autorizaţi pentru efectuarea operaţiunilor de tratare aplică standardele cuprinse în lista prevăzută la alin. (2).

Art. 24.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin facilitarea accesului la informaţie, încurajează operatorii economici care efectuează operaţiuni de tratare să introducă sisteme certificate de management de mediu potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei.

se încarcă...