Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale

În vigoare de la 01.09.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. -

Impozitele şi taxele nominalizate în anexa la prezenta ordonanţă constituie surse ale bugetelor locale sau judeţene, după caz.

Art. 2. -

Nivelurile impozitelor şi taxelor locale, după caz, stabilite de actele normative în vigoare la data prezentei ordonanţe, menţionate în anexă, constituie limite minime obligatorii.

Acestea pot fi majorate de către consiliile locale şi judeţene, respectiv de Consiliul municipiului Bucureşti, după caz, corespunzător competenţelor pe care acestea le au şi cu încadrarea în limitele maxime de majorare, prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă.

Art. 3. -

Majorările de impozite şi taxe locale prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanţă se pot face numai după analizarea riguroasă a situaţiei economico-sociale a contribuabililor, corelat cu necesităţile de cheltuieli finanţate din bugetul local.

Art. 4. -

În cazul în care prin legi speciale se modifică nivelurile minime ale impozitelor şi taxelor locale, limitele maxime de majorare a acestora, stabilite potrivit art. 2, se vor aplica la noile niveluri.

Art. 5. -

Pentru serviciile publice nou create la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, în scopul satisfacerii necesităţilor personale ale locuitorilor, consiliile locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, pot stabili taxe care să asigure cel puţin acoperirea cheltuielilor cu înfiinţarea, întreţinerea şi funcţionarea acestor servicii.

Art. 6. -

Consiliile locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, pot stabili taxe speciale, limitate în timp, care se încasează numai de la cei care beneficiază de serviciile pentru care s-au introdus taxele respective. Determinarea şi procedura de încasare a acestora se vor face în condiţiile stabilite prin reglementările aprobate de consiliile locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.

Veniturile din taxele speciale, precum şi cheltuielile care se vor aproba pe seama acestora se vor administra în afara bugetelor locale, ca fonduri speciale, în condiţiile legii.

Art. 7. -

Instituirea şi modificarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea unor taxe speciale se publică în presă şi se afişează la sediile consiliilor locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, precum şi în alte locuri publice, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicare.

Art. 8. -

Încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale şi asigurarea utilizării veniturilor în conformitate cu destinaţiile prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate de către consiliile locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se fac prin aparatul de specialitate al direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 9. -

Începînd cu anul 1993, Guvernul va avea în vedere includerea, prin legea bugetară, a defalcării diferenţiate, pe unităţi administrativ-teritoriale, a unor cote din impozitele şi taxele destinate bugetului de stat, în scopul creşterii autonomiei financiare a comunelor, oraşelor şi municipiilor şi diminuarea corespunzătoare a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale.

Art. 10. -

Procedura de stabilire, încasare, urmărire la plată şi contestare privind impozitele şi taxele locale este cea prevăzută de legile speciale care reglementează aceste impozite şi taxe.

Art. 11. -

Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începînd cu data de 1 septembrie 1992, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi finanţelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului şi
controlului financiar,
Florian Bercea
Secretari de stat în Departamentul pentru
Administraţia Publică Locală,
Doru Viorel Ursu
Teodor Mircea Vaida

Bucureşti, 19 august 1992.

Nr. 15.

ANEXĂ

LISTA
impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale

Denumirea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri Actele normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri Limite maxime de majorare
CAPITOLUL I
Impozite, taxe şi alte venituri din competenţa consiliilor judeţene, al sectorului agricol Ilfov şi al municipiului Bucureşti
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea judeţului, a sectorului agricol Ilfov şi a municipiului Bucureşti Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, cu completările ulterioare -
2. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat Hotărîrea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decît producţia vegetală, agricolă sau silvică 50%
3. Impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice Legea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Decretul nr. 425/1981 şi Legea nr. 45/1992 30%
4. Impozitul pe spectacole Hotărîrea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole 40%
5. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea judeţului, a sectorului agricol Ilfov şi a municipiului Bucureşti Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale -
6. Venituri din concesiuni Hotărîrea Guvernului nr. 1.228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii 50%
7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice de interes judeţean Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice -
8. Penalităţi şi majorări pentru venituri nevărsate în termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. I Actul normativ care reglementează venitul în cauză 50%
CAPITOLUL II
Impozite, taxe şi alte venituri din competenţa primăriilor (comunelor, oraşelor, municipiilor, inclusiv municipiul Bucureşti)
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordinea oraşelor, municipiilor Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, cu completările ulterioare -
2. Vărsăminte din profitul net al regiilor din subordonarea oraşelor şi municipiilor Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale -
3. Impozitul pe terenurile agricole ale populaţiei Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol 50%
4. Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale Decretul nr. 153/1954 cu privire la impozitele pe veniturile populaţiei, cu modificările ulterioare; Decretul-lege nr. 54/1990; Decretul nr. 394/1973 cu privire la impunerea veniturilor din închirieri de imobile; Hotărîrea Guvernului nr. 201/1990 privind aprobarea Normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 30%
5. Impozitul pe clădirile populaţiei Legea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale 30%
6. Impozitul pe terenurile populaţiei din municipii şi oraşe Idem 30%
7. Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice Idem; Legea nr. 45/1992 40%
8. Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie Decretul nr. 199/1955; H.C.M. nr. 911/1955, cu modificările ulterioare; Hotărîrile Guvernului nr. 1.295/1990, nr. 318/1991; Legile nr. 71/1991, nr. 45/1992 40%
9. Alte impozite şi taxe de la populaţie (taxe pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, taxe asupra vinurilor şi rachiurilor naturale, taxe de publicitate, afişaj şi reclamă, taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere, taxe pentru deţinerea de cîini, taxe pentru şederea în staţiunile balneoclimatice, taxe pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie etc.) Legea nr. 25/1981; Decretul nr. 425/1981; Legea nr. 45/1992; Decretul nr. 504/1957 40%
10. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri sau din aplicarea Legii Codul penal, Codul civil şi Codul muncii; Legea nr. 18/1968 -
11. Venituri din amenzi Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, legile specifice care prevăd, sancţiuni contravenţionale care se fac venit la bugetele locale -
12. Penalităţi şi majorări pentru venituri nevărsate în termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. II Actul normativ care reglementează venitul în cauză 50%
13. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice de interes local Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice -

Modificări (6)
se încarcă...