Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.09.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. -

Serviciile supuse taxelor consulare şi cuantumul acestor taxe sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă, cu excepţia cazurilor cînd, pe baza înţelegerilor internaţionale la care România este parte, se stabileşte altfel.

Art. 2. -

Taxele consulare se plătesc, anticipat, în ţară în lei, iar în străinătate în valută.

Art. 3. -

Sînt scutite de taxe consulare:

a) eliberarea ori prelungirea valabilităţii paşaportului diplomatic;

b) cererile privind redobîndirea cetăţeniei române de către persoanele cărora li s-a ridicat cetăţenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile, precum şi descendenţii acestora;

c) dovada prin care se atestă acordarea cetăţeniei române;

d) vizele acordate funcţionarilor străini la organizaţiile internaţionale la care România este parte;

e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate.

Art. 4. -

Şefii instituţiilor autorizate să presteze servicii consulare, pe bază de reciprocitate sau în situaţii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce sau scuti de plata taxelor consulare.

Art. 5. -

Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri:

a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat;

b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o greşită interpretare a legii.

Art. 6. -

Cuantumul în lei al taxelor prevăzute în anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne şi Ministerului Economiei şi Finanţelor, în raport cu evoluţia preţurilor pe întreaga economie.

Art. 7. -

Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 8. -

Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Năstase
p. Ministrul de interne,
Gheorghe Carp,
secretar de stat
Ministrul economiei şi finanţelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
şi controlului financiar,
Florian Bercea

Bucureşti, 21 august 1992.

Nr. 24.
Referințe (1)

ANEXA Nr. 1

TAXE CONSULARE
pentru servicii prestate în ţară

Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa
- lei -
0 1 2
A. Eliberări de paşapoarte
1. Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui paşaport sau a altui document de trecere a frontierei 4.500
2. Eliberarea sau prelungirea unui paşaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu 4.500
3. Eliberarea unui paşaport în care sînt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană 1.000
4. Înscrierea ulterioară în paşaport a unor copii sub 14 ani, de fiecare persoană 500
B. Vize pentru trecerea frontierei sau de şedere temporară
1. Vize de ieşire pentru cetăţeni străini veniţi temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România 2.000
2. Viza de ieşire definitivă acordată străinilor domiciliaţi în România 3.000
3. Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, transformate în lei proveniţi din schimb valutar
C. Servicii privind cetăţenia, repatrierea şi stabilirea domiciliului în România
1. Acordarea cetăţeniei române 30.000
2. Renunţarea la cetăţenia română 5.000
3. Clarificarea cetăţeniei române 4.000
4. Repatrierea 6.000
5. Redobîndirea cetăţeniei române prin efectul repatrierii 7.000
6. Stabilirea domiciliului unui cetăţean străin în România 20.000
D. Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare şi extrajudiciare, identificări de persoane
1. Legalizarea sigiliului şi semnăturilor de pe actele judiciare şi extra-judiciare eliberate de autorităţile române 3.500
2. Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România 7.000
3. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine 3.000
4. Identificarea de persoane pe teritoriul României 5.000
E. Alte servicii şi prestaţii consulare 3.000
NOTĂ:
1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A. - E. 500
2. Pentru serviciile prestate, în regim de urgenţă, cetăţenilor străini, se percepe o taxă suplimentară în lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A.

ANEXA Nr. 2

SERVICII
prestate în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României

Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa
- dolari S.U.A. -
0 1 2
A. Eliberări de paşapoarte
1. Cerere pentru eliberarea paşaportului, includerea unei persoane în paşaport ori prelungirea valabilităţii unui paşaport sau oricărui document de trecere a frontierei:
- individual 7
- de fiecare persoană, pentru a fi înscrisă în documentul titularului 5
2. Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui paşaport sau oricărui document de călătorie, inclusiv a carnetului de marinar:
- individual 35
- de fiecare persoană înscrisă în documentul titularului 15
B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a României
1. Vize oficiale şi de şedere temporară:
- o călătorie 25
- călătorii multiple 60
2. Vize turistice:
- turism neorganizat 25
- turism cu servicii plătite anticipat 15
3. Vize de tranzit:
- simplu tranzit 15
- dublu tranzit 25
NOTĂ: Pentru fiecare persoană inclusă în paşaportul titularului, indiferent de natura vizei supuse taxei consulare, se percepe o taxă de 10 dolari S.U.A.
C. Servicii notariale
1. Redactarea şi autentificarea unui mandat, indiferent de natura acestuia:
- un exemplar 35
- pentru fiecare exemplar în plus 7
2. Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autorităţile române, inclusiv de pe declaraţiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act 20
3. Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de autorităţile străine, care urmează să producă efecte juridice în România 20
4. Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar;
- pentru valori pînă la 50.000 dolari S.U.A. 150
- pentru valori între 50.001 - 100.000 dolari S.U.A. 250
- pentru valori între 100.001 - 500.000 dolari S.U.A. 500
- pentru valori între 500.001 - 1.000.000 dolari S.U.A. 1.000
- pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A. 2.500
5. Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare pagină 25
6. Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină 40
7. Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea 20
8. Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular 15
9. Eliberarea unui certificat de cutumă 30
10. Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă 25
11. Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor 20
12. Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini 25
13. Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa 100
D. Servicii diverse
1. Înregistrarea cererii pentru acordarea sau redobîndirea cetăţeniei române 75
2. Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română 350
3. Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetăţeniei române 25
4. Înregistrarea cererii de repatriere 75
5. Înregistrarea cererii privind stabilirea în România a unui cetăţean străin 150
6. Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane în România 25
7. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din ţară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 25
8. Primirea în depozit, pe timp limitat, de înscrisuri, obiecte sau valori, în funcţie de valoare sau volum 20-70
9. Alte servicii, care nu sînt incluse în anexele nr. 1 şi 2 20
10. Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe în plus o taxă de 6

NOTĂ:

a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxă de 10% din sumele efectiv realizate.

b) Cheltuielile de deplasare ale funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), precum şi cele privind comunicările telefonice, telex, fax, corespondenţă prin poştă şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare.

c) Contravaloarea blanchetelor de viză se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare peste taxele percepute.

d) Statul român este scutit de taxe consulare pentru actele şi serviciile ce i se prestează în străinătate, cînd acţionează în nume propriu pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale.

e) În străinătate, taxele consulare se pot percepe direct în dolari S.U.A. sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, în raport cu cursul acesteia faţă de dolarul S.U.A.

se încarcă...