Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.08.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

În România, în toate domeniile de activitate, se utilizează unităţile de măsură legale, stabilite de prezenta ordonanţă.

Unităţile de măsură folosite pe teritoriul României sînt obligatorii şi pentru importuri.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor, toate mijloacele de măsurare aflate pe teritoriul ţării vor utiliza, ca referinţă unică, Sistemul naţional de etaloane al României.

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

În vederea protejării persoanelor fizice şi juridice împotriva efectului nociv al unor măsurări incorecte sau false, mijloacele de măsurare şi măsurările din domeniile de interes public, cum sînt: relaţiile şi tranzacţiile comerciale, supravegherea traficului de mărfuri şi persoane, protecţia muncii şi a mediului, sănătatea publică, fabricarea şi controlul medicamentelor, operaţiunile fiscale şi poştale, expertizele judiciare şi altele, sînt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului.
Jurisprudență (2)

Art. 4. -

Cadrul tehnico-organizatoric pentru asigurarea utilizării unităţilor de măsură legale, a racordării etaloanelor şi verificărilor metrologice la Sistemul naţional de etaloane şi a controlului metrologic al statului se stabileşte potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 5. - Modificări (2)

Politica statului în domeniul metrologiei se realizează de Guvern prin Biroul Român de Metrologie Legală, organ de specialităţi al administraţiei publice centrale, subordonat acestuia.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Unităţi de măsură
Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (2)

În România se utilizează unităţile de măsură aparţinînd Sistemului Internaţional de Unităţi, simbolizat SI, adoptat de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi şi recomandat de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală.

Art. 7. - Modificări (2)

Unităţile de măsură legale sînt cele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale şi ale multiplilor şi submultiplilor lor, regulile de formare şi utilizare a acestora, factorii de transformare în unităţi SI a unităţilor de măsură legale care nu fac parte din SI şi, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.
Modificări (1)

Art. 8. -

În cazul contractelor pentru export, la cererea partenerilor externi, agenţii economici pot folosi şi alte unităţi de măsură convenite între părţi.

CAPITOLUL III Mijloace de măsurare

Art. 9. - Modificări (1)

Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalaţiile, precum şi mostrele de materiale şi substanţe care materializează şi conservă unităţi de măsură şi furnizează informaţii de măsurare.

Art. 10. -

Mijloacele de măsurare trebuie să indice rezultatele măsurărilor în unităţi de măsură legale şi să corespundă condiţiilor de funcţionare şi prescripţiilor metrologice aprobate.

Art. 11. - Modificări (2)

Toţi utilizatorii au obligaţia şi răspund de asigurarea exactităţii, buna întreţinere, funcţionarea corectă şi trasabilitatea mijloacelor de măsurare pe care le folosesc în cadrul activităţii lor.

CAPITOLUL IV Sistemul naţional de etaloane şi transmiterea unităţilor de măsură

Art. 12. - Modificări (2)

Mijloacele de măsurare destinate să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă unităţile de măsură, în scopul de a le transmite altor mijloace de măsurare, sînt etaloane.

Etaloanele care prezintă cele mai înalte performanţe metrologice în domeniul respectiv sînt etaloane primare.

Etaloanele primare ale mărimii respective, recunoscute prin hotărîre a Guvernului ca bază unică legală pentru reproducerea, conservarea şi transmiterea unităţilor de măsură tuturor celorlalte etaloane din România, sînt etaloane naţionale şi reprezintă bunuri publice.

Etaloanele naţionale împreună cu celelalte etaloane atestate din România formează - prin unicitate şi structură unitară pe niveluri de exactitate - Sistemul naţional de etaloane şi constituie baza ştiinţifică, tehnică şi legală, de referinţă, a tuturor măsurărilor efectuate pe întreg teritoriul ţării, precum şi în relaţiile economice şi tehnico-ştiinţifice cu alte ţări.

Art. 13. - Modificări (2)

În scopul asigurării uniformităţii, exactităţii şi legalităţii măsurărilor, mijloacele de măsurare sînt cuprinse obligatoriu în acţiunea de transmitere a unităţilor de măsură. Transmiterea unităţilor de măsură se realizează prin etalonare sau verificare metrologică, pornind de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosind celelalte etaloane, pînă la mijloacele de măsurare de lucru, potrivit standardelor şi normelor de metrologie emise conform legii.

Transmiterea unităţilor de măsură se efectuează de către laboratoare de metrologie şi persoane autorizate, în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 14. - Modificări (1)

Etaloanele naţionale sînt deţinute, perfecţionate, conservate şi utilizate de instituţii specializate, stabilite prin hotărîre a Guvernului.

Atestarea, conservarea, compararea cu etaloanele naţionale ale altor state şi racordarea la etaloanele internaţionale se fac conform instrucţiunilor de metrologie legală, emise potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe.

CAPITOLUL V Controlul metrologic al statului
Modificări (1)

Secţiunea 1 Controlul metrologic al mijloacelor de măsurare
Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzătoare oricărui nivel de exactitate şi categoriile de mijloace de măsurare de lucru, destinate utilizării în domeniile de interes public, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.
Jurisprudență (1)

Art. 16. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Controlul metrologic al statului se exercită, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:
Modificări (1)

a) autorizări;

b) aprobări de model;

c) avizul de punere în funcţiune a unor categorii de mijloace de măsurare;

d) etalonări;

e) verificări metrologice iniţiale ale mijloacelor de măsurare noi;

f) verificări metrologice periodice ale mijloacelor de măsurare în serviciu;

g) verificări metrologice după reparare sau modificări;

h) verificări şi testări inopinate în locurile unde se utilizează mijloace de măsurare;

i) supravegherea metrologică.

Art. 17. - Modificări (1)

Pentru fiecare din categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor prevăzute în art. 12 alin. 2, Biroul Român de Metrologie Legală elaborează şi difuzează norme de metrologie legală, care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare, condiţiile de exactitate pe care trebuie să le satisfacă, metodele de verificare metrologică a acestora, intervalul de timp optim între două etalonări sau verificări periodice succesive, precum şi modalităţile de control de la art. 16, care le sînt aplicabile.

Art. 18. - Modificări (2)

Mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic al statului devin mijloace de măsurare legale. Această calitate se atestă prin documente specifice şi, după caz, prin mărci metrologice de stat: marca metrologică de model şi marca metrologică de verificare.

Marca metrologică de model este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

Marca metrologică de verificare este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare după verificarea metrologică, atestă că acesta este un mijloc de măsurare legal.

Mărcile metrologice aplicate sub formă de sigiliu sînt supuse dispoziţiilor legale referitoare la sigiliile statului şi beneficiază de aceeaşi protecţie juridică.

Metodologia eliberării documentelor specifice şi a investirii cu mărci metrologice de stat a mijloacelor de măsurare legale se stabileşte prin instrucţiuni de metrologie legală.

Art. 19. - Modificări (1)

Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de măsurare legale şi ca urmare, utilizarea lor este interzisă. Deţinătorii acestor mijloace de măsurare sînt obligaţi să le scoată din uz sau, după caz, să le modifice sau să le repare.
Modificări (1)

Dacă se constată utilizarea de mijloace de măsurare nelegale, acestea sînt sigilate şi, după caz, confiscate. În cazul săvîrşirii vreunei infracţiuni, se iau măsuri să nu dispară urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă, potrivit prevederilor Codului de procedură penală, şi sînt sesizate organele de urmărire penală.

Art. 20. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală, prin personal propriu împuternicit sau, după caz, prin laboratoare de metrologie autorizate de acesta.

Secţiunea a 2-a Controlul metrologic al măsurărilor
Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Se supun controlului metrologic al statului măsurările care se încadrează în următoarele categorii:
Modificări (1)

a) măsurările efectuate în cadrul unor tranzacţii comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, taxe, daune, impozite şi altele;

b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează interesele cetăţenilor, cum sînt: concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în lapte şi unt, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică din sînge şi altele;

c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează sănătatea publică sau protecţia mediului, cum sînt: poluanţii organici şi metalici din apă, poluanţii din pesticide şi alte substanţe toxice, gazul de eşapament al autovehiculelor, conţinutul de noxe din atmosferă etc;

d) măsurările care privesc produsele şi mărfurile care se livrează şi se vînd preambalate, conţinînd cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă;
Modificări (1)

e) alte măsurări din domeniile care pot afecta sănătatea şi securitatea persoanelor şi protecţia mediului.
Modificări (1)

Pentru domeniile în care se utilizează aceste categorii de măsurări, Guvernul, prin organismele sale, specializate, va elabora reglementări specifice.

Art. 22. - Modificări (1)

Controlul metrologic al statului asupra măsurărilor se exercită potrivit art. 16, precum şi prin:
Modificări (2)

a) ridicarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor de măsurare declarate;

b) inspecţii şi testări inopinate în locurile unde se efectuează măsurările;

c) avizarea reglementărilor specifice elaborate, conform art. 21, de alte organisme specializate;

d) expertize metrologice.

CAPITOLUL VI Obligaţiile persoanelor fizice şi persoanelor juridice în domeniul metrologiei
Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (4), Jurisprudență (1)

Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrică, construiesc, importă, montează, repară, modifică, verifică, închiriază sau vînd mijloace de măsurare sînt obligate să solicite, în prealabil, Biroului Român de Metrologie Legală, următoarele:

a) avizul şi/sau autorizaţia pentru exercitarea activităţii de fabricare, construire, import, reparare, verificare, închiriere, vînzare şi instalare a mijloacelor de măsurare;

b) aprobarea de model pentru fabricaţia sau importul mijloacelor de măsurare prevăzute în anexa nr. 2;

c) autorizarea verificatorilor metrologi;
Modificări (1)

d) expertizarea şi autorizarea laboratoarelor de metrologie şi de încercări ale mijloacelor de măsurare.

Condiţiile de obţinere a acestor avize, autorizaţii şi aprobări de model se stabilesc prin instrucţiuni de metrologie legală.

Art. 24. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Deţinătorii de mijloace de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 sînt obligaţi să asigure legalitatea acestora şi să le declare la organele Biroului Român de Metrologie Legală, pentru luare în evidenţă şi supraveghere metrologică.
Jurisprudență (2)

Anumite categorii de mijloace de măsurare din anexa nr. 2, stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală, trebuie declarate la organele Biroului Român de Metrologie Legală înainte de instalare, în vederea obţinerii de la acestea a avizului de punere în funcţiune.

Art. 25. - Modificări (3)

Mijloacele de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 nu pot fi puse în circulaţie fără aprobare de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală şi fără marca metrologică de model.

Producătorii şi importatorii mijloacelor de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 au obligaţia să obţină aprobarea de model înainte de începerea fabricaţiei sau derularea importului, conform metodologiei stabilite prin instrucţiuni de metrologie legală.

Mijloacele de măsurare fabricate sau importate în baza unei aprobări de model vor trebui să respecte eventualele condiţionări impuse de aceasta şi să aibă, în mod obligatoriu, aplicată marca metrologică de model.

se încarcă...