Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.08.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Pînă la adoptarea prin lege a unor reglementări speciale privind protejarea patrimoniului cultural naţional, persoanele fizice sau juridice deţinătoare, cu orice titlu, a unor bunuri culturale mobile sau imobile au obligaţia de a le păstra şi conserva, ţinînd seama de condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.

Art. 2. -

Calitatea de bun imobil aparţinînd patrimoniului cultural naţional este atestată prin clasificarea acestuia în Lista monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, aprobată de Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice. Lista se revizuieşte anual şi se comunică deţinătorilor împreună cu obligaţiile ce le revin.

În ce priveşte bunurile mobile, calitatea de bun aparţinînd patrimoniului cultural naţional este atestată, la solicitarea administraţiei publice sau a autorităţii judecătoreşti, prin expertiză de către specialiştii oficiilor locale pentru patrimoniul cultural naţional. Pentru situaţii de contraexpertiză sau atunci cînd nu există specialişti la oficii, desemnarea specialiştilor se face de Comisia Muzeelor şi Colecţiilor şi de Ministerul Culturii.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Circulaţia bunurilor culturale mobile

Art. 3. -

Bunurile culturale mobile deţinute la data prezentei ordonanţe de muzee, colecţii, biblioteci, în calitate de instituţii publice, nu pot fi scoase din inventarul acestora pînă la apariţia legii speciale.

Art. 4. -

Magazinele, anticariatele, consignaţiile, galeriile, precum şi casele de licitaţie care comercializează bunuri culturale, cu excepţia creaţiei artistice curente, au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare de la Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor, eliberat pe baza angajamentului scris de respectare a Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale cu bunuri culturale, întocmit de Comisia Muzeelor şi Colecţiilor.

Art. 5. -

Scoaterea din ţară a bunurilor culturale mobile, temporar sau definitiv, de către persoanele fizice sau juridice, se poate face numai cu prezentarea la unităţile vamale a adeverinţei eliberate de oficiul local pentru patrimoniul cultural naţional de pe raza de domiciliu al solicitantului, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele Ministerului Culturii şi Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor.
Modificări (1)

Scoaterea din ţară a bunurilor culturale mobile deţinute de muzee, colecţii şi biblioteci, în calitate de instituţii publice, se poate face numai temporar şi numai cu aprobarea Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor şi a Ministerului Culturii, în conformitate cu normele emise de Ministerul Culturii şi Comisia Muzeelor şi Colecţiilor.

CAPITOLUL III Competenţele Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi
Siturilor Istorice

Art. 6. -

Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, în afara atribuţiilor stabilite prin alte acte normative, are şi următoarele atribuţii:

a) avizează executarea lucrărilor la monumente, ansambluri şi situri istorice, inclusiv pentru lucrările prevăzute la art. 8 lit. a)-j) din Legea nr. 50/1991, de asemenea, avizează executarea lucrărilor şi în zonele de protecţie a monumentelor situate pe o rază de 100 m în localităţile urbane, 200 m în localităţile rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsuraţi de la limita externă a acestora;
Referințe (1)

b) avizează planurile urbanistice generale şi locale, programele de organizare şi dezvoltare urbanistică a localităţilor, precum şi programele de amenajare a teritoriului, dacă acestea includ monumente, ansambluri şi situri istorice cu zonele lor de protecţie;

c) avizează trecerea în domeniul public naţional şi local a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a terenurilor pe care sînt situate acestea;

d) emite norme privind obligaţiile de folosinţă a terenurilor care pot fi exploatate agricol şi după descoperirea de situri istorice;

e) emite avize privind modificare destinaţiei şi funcţiunilor monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, oricare ar fi forma de proprietate.

Se instituie Comisia de atestare tehnică a specialiştilor pe domeniile specifice lucrărilor la monumente istorice, care vor fi înscrişi în Registrul specialiştilor, deschis la Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice.

Stabilirea domeniilor, a numărului membrilor şi numirea acestora în Comisia de atestare tehnică se fac la propunerea Ministerului Culturii şi Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor ş]i Siturilor Istorice, prin hotărîre a Guvernului.

Art. 7. -

În executarea atribuţiilor sale, Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice poate delega competenţele prevăzute la art. 6 lit. a), d) şi e) comisiilor zonale ale monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.

Direcţia monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, ca organ operativ al Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, îşi exercită competenţele în teritoriu prin specialiştii desemnaţi în acest scop ai oficiilor locale ale patrimoniului cultural naţional.
Modificări (1)

CAPITOLUL IV Sancţiuni

Art. 8. -

Trecerea peste frontieră fără autorizaţie, a bunurilor aparţinînd patrimoniului cultural naţional constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi confiscarea parţială a averii.

Tentativa se pedepseşte.

În cazul în care bunurile care au făcut obiectul infracţiunii nu au fost găsite, cel în cauză datorează taxele vamale aferente.

Art. 9. - Modificări (1)

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) trecerea peste frontieră, fără autorizaţie, a bunurilor culturale mobile care nu aparţin patrimoniului cultural naţional;

b) efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri culturale, fără autorizaţia prevăzută la art. 4 din prezenta ordonanţă;

c) nerespectarea prevederilor Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale cu bunuri culturale prevăzut la art. 4 din prezenta ordonanţă.

Contravenţiile prevăzute la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, iar cele de la lit. b) şi c), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) şi b), bunurile se confiscă.

Contravenţia prevăzută la lit. c) duce la anularea autorizaţiei de funcţionare privind activitatea cu bunuri culturale.

Art. 10. -

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) executarea lucrărilor la monumente, ansambluri şi situri istorice, precum şi în zonele de protecţie ale acestora, fără avizul prevăzut la art. 6 lit. a) sau cu încălcarea acestuia;

b) încălcarea normelor prevăzute la art. 6 lit. d);

c) modificarea destinaţiei funcţiunilor monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice fără avizul prevăzut la art. 6 lit. c) sau cu încălcarea acestuia.

Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) şi b), agentul constatator va dispune sistarea lucrărilor.

Pentru contravenţia prevăzută la lit. c), agentul constatator va dispune sistarea activităţilor neautorizate.

Art. 11. -

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 lit. a) sînt de competenţa organelor vamale.

Art. 12. -

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 lit. b) şi c) sînt de competenţa organelor specializate ale Ministerului Culturii, poliţiei şi ale primăriilor.

Art. 13. -

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 lit. a)-c) sînt de competenţa organelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi primăriilor.

Art. 14. -

Contravenţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 15. -

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să solicite organelor competente autorizaţiile şi avizele prevăzute la art. 4 şi art. 6 lit. e).

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Ludovic Spiess

Bucureşti, 26 august 1992.

Nr. 27.

se încarcă...