Back

Comisia Europeană

Regulamentulnr. 340/2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0340

În vigoare de la 26.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, în special articolul 8c alineatul (10) şi articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1) Controlorii de trafic aerian, precum şi persoanele şi organizaţiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea şi în examinarea şi evaluarea medicală a respectivilor controlori de trafic aerian trebuie să se conformeze cerinţelor esenţiale aplicabile prevăzute în anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În special, trebuie să li se elibereze certificate sau licenţe după ce au demonstrat că îndeplinesc cerinţele esenţiale.

(2) Acordarea licenţelor europene s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de a recunoaşte şi a certifica competenţa controlorilor de trafic aerian, a căror profesie joacă un rol unic în desfăşurarea în condiţii de siguranţă a controlului traficului aerian. Standardul de competenţă la nivelul Uniunii a redus fragmentarea în acest domeniu, ceea ce a permis o organizare mai eficientă a activităţii în actualul context al unei colaborări regionale din ce în ce mai strânse între furnizorii de servicii de navigaţie aeriană. Păstrarea şi ameliorarea regimului comun de eliberare a licenţelor pentru controlorii de trafic aerian care lucrează în Uniune reprezintă o parte importantă a sistemului european de control al traficului aerian. În acest scop, ar trebui prevăzute în prezent cerinţe tehnice şi proceduri administrative referitoare la licenţele şi certificatele acordate controlorilor de trafic aerian care să reflecte stadiul actual al tehnologiei în acest domeniu.

(3) Furnizarea de servicii de navigaţie aeriană necesită un personal cu înaltă calificare, şi în special controlori de trafic aerian, ale căror competenţe să fie demonstrate de o licenţă eliberată pe baza cerinţelor detaliate stabilite în prezentul regulament. Calificarea înscrisă într-o licenţă ar trebui să indice tipul de serviciu de trafic aerian pe care un controlor de trafic aerian este competent să îl furnizeze. Autorizările înscrise într-o licenţă ar trebui să reflecte atât competenţele profesionale specifice ale controlorului, cât şi autorizarea acordată de autorităţile competente pentru a furniza servicii pentru un anumit sector, grup de sectoare şi/sau pentru anumite posturi de lucru.

(4) Autorităţile care efectuează sarcinile de supraveghere şi de verificare a conformităţii în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie suficient de independente faţă de controlorii de trafic aerian atunci când eliberează licenţe sau prelungesc valabilitatea autorizărilor şi atunci când suspendă sau retrag licenţe, calificări, autorizări sau certificate, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a acestora. Autorităţile respective ar trebui să fie, de asemenea, suficient de independente faţă de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi de organizaţiile de pregătire. Ele ar trebui să fie în permanenţă capabile de a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient. Autoritatea sau autorităţile competente cărora le revine responsabilitatea prevăzută în prezentul regulament poate sau pot fi organismul sau organismele desemnate sau înfiinţate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului. Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (denumită în continuare "agenţia") ar trebui să acţioneze în calitate de autoritate competentă pentru eliberarea şi reînnoirea certificatelor organizaţiilor de pregătire a controlorilor de trafic aerian situate în afara teritoriului statelor membre şi, dacă este cazul, ale personalului acestora. Ca atare, agenţia ar trebui să îndeplinească aceleaşi cerinţe.

(5) Având în vedere caracteristicile speciale ale traficului aerian din Uniune, ar trebui introduse şi aplicate efectiv standarde comune de competenţă pentru controlorii de trafic aerian angajaţi de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care oferă publicului servicii de gestionare a traficului aerian şi de navigaţie aeriană (ATM/ANS).

(6) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să aplice prezentul regulament în cazul personalului militar care oferă publicului servicii, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7) Comunicarea deficitară este deseori un factor care contribuie în mare parte la incidente şi accidente. Prin urmare, ar trebui prevăzute cerinţe detaliate privind competenţa lingvistică a controlorilor de trafic aerian. Cerinţele respective se bazează pe cerinţele adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi constituie un mijloc de aplicare a acestor standarde acceptate la nivel internaţional. În ceea ce priveşte cerinţele privind competenţa lingvistică, se aplică principiile de nediscriminare, transparenţă şi proporţionalitate, pentru a încuraja libera circulaţie a lucrătorilor, asigurând în acelaşi timp siguranţa. Valabilitatea unei autorizări de competenţă lingvistică ar trebui să ţină seama de nivelul de competenţă stabilit în prezentul regulament.

(8) Normele comune pentru eliberarea şi menţinerea licenţelor pentru controlorii de trafic aerian sunt esenţiale pentru a spori încrederea reciprocă a statelor membre în sistemele lor. Prin urmare, pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranţă, ar trebui stabilite cerinţe uniforme în ceea ce priveşte pregătirea, calificările şi competenţele controlorilor de trafic aerian. Acest lucru contribuie, de asemenea, la furnizarea unor servicii de control al traficului aerian sigure, de înaltă calitate şi la recunoaşterea licenţelor în întreaga Uniune, crescând astfel libertatea de circulaţie şi disponibilitatea controlorilor de trafic aerian.

(9) Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (Eurocontrol) a stabilit standarde adecvate pentru pregătirea iniţială, prevăzute în orientările privind programa comună de bază pentru pregătirea iniţială a controlorilor de trafic aerian ("Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training"). Pentru a ţine seama de progresul ştiinţific şi tehnic şi pentru a facilita o abordare uniformă a pregătirii iniţiale, care reprezintă elementul esenţial pentru asigurarea mobilităţii controlorilor de trafic aerian, aceste standarde ar trebui să fie prevăzute în legislaţia Uniunii. De asemenea, ar trebui stabilite cerinţe pentru pregătirea în cadrul unităţii şi pentru pregătirea continuă, ţinând seama de cerinţele esenţiale aplicabile menţionate la articolul 8c din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În absenţa unor cerinţe de pregătire la nivel european, statele membre se pot baza în continuare pe standardele de pregătire elaborate de OACI.

(10) În colaborare cu un grup de experţi, Eurocontrol a elaborat cerinţe pentru evaluarea medicală a controlorilor de trafic aerian, care au fost deja utilizate de statele membre alături de anexa 1 a OACI. Aceste cerinţe ar trebui să fie transpuse în legislaţia Uniunii pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...