Back

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi - CECCAR

Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, 23.10.1995

În vigoare de la 27.11.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE

1. Principiile fundamentale care trebuie să-i ghideze pe profesioniştii contabili în conduita lor, în relaţiile profesionale cu ceilalţi, se referă la:

a) Integritate. Profesionistul contabil trebuie să fie drept, cinstit şi sincer în executarea lucrărilor sale.

b) Obiectivitate. Profesionistul contabil trebuie să nu cedeze unor prejudecăţi sau concepte apriorice care ar putea să-i împiedice obiectivitatea.

El trebuie să aibă o comportare imparţială atunci când întocmeşte un raport privind executarea lucrărilor sale.

c) Independenţa. Când îşi exercită profesiunea cu titlu liber, profesionistul contabil trebuie să fie şi să se manifeste liber faţă de orice interes care ar putea fi avut în vedere, oricare ar fi realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea şi obiectivitatea sa, cum ar fi:

- implicarea financiară, directă sau indirectă, în activităţile unui client, ca de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, deţinerea de participaţii la capital, darea sau luarea cu împrumut de bunuri, servicii sau bani, acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni de la sau pentru clienţii săi;

- implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client, în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat sub controlul direcţiunii acestuia;

- acte de comerţ sau slujbe asigurate în acelaşi timp cu exercitarea unei profesii liberale, care pot sfârşi printr-un conflict de interese, sau care sunt prin natura lor incompatibile sau în contradicţie cu exercitarea liberală a profesiei contabile, sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenţă, integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil;

- incidenţa relaţiilor familiale şi personale asupra independenţei;

- condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totală a societăţii de expertiză sau a unui practician individual; aceasta presupune să nu se ocupe majoritatea activităţii profesioniştilor contabili cu executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială, respectiv societate comercială;

- acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat în sumă absolută, prin contract sau convenţie.

Lista incompatibilităţilor cu condiţia de independenţă a profesiunii contabile nu este limitativă şi orice membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de natură a-i ştirbi independenţa, chiar dacă nu se află sub incidenţa cazurilor de incompatibilitate arătate mai sus.

d) Secretul profesional. Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge nici una dintre aceste informaţii către terţi, cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare (de exemplu: nedenunţarea unor infracţiuni).

e) Norme tehnice şi profesionale. Profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale care îi sunt aplicabile.

f) Competenţa profesională. Profesionistul contabil trebuie să-şi menţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale şi să nu efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea comercială din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională.

g) Comportare deontologică. Profesionistul contabil trebuie să se comporte într-un mod compatibil cu buna reputaţie a profesiunii şi trebuie să se abţină de la orice conduită de natură să aducă atingere acestei reputaţii.

2. Prevederile acestui cod au ca raţiune protecţia fiecărui profesionist luat individual, cât şi a terţilor, deoarece Corpul este garant:

- pentru public, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi;

- pentru membrii Corpului, al unei sănătoase şi libere concurenţe, asigurată îndeosebi prin principiile liberei alegeri, de către client, a expertului contabil sau a contabilului autorizat pe care-l doreşte, al independenţei profesionale a acestora.

3. Necesitatea de a se asigura apărarea onoarei şi independenţei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor membri să aibă calităţi esenţiale, cum sunt:

- ştiinţă, competenţă şi conştiinţă profesională;

- independenţă spirituală şi dezinteres material;

- moralitate, probitate şi demnitate.

Se impune ca fiecare membru al Corpului să facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi:

a) să-şi îmbogăţească necontenit cunoştinţele profesionale, inclusiv pe cele de cultură generală, capabile să-i întărească discernământul;

b) să acorde fiecărei operaţiuni şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri;

c) să-şi exprime opinia fără nici o reţinere faţă de dorinţa, chiar ascunsă, a celui care îl consultă şi să se pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri, exprimându-şi, dacă e nevoie, rezervele asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate;

d) să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să-şi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale;

e) să considere că independenţa sa trebuie să îşi găsească manifestarea deplină în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrală a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.

4. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi sunt obligaţi să execute lucrările lor după tehnica şi ştiinţa contabilităţii; de ei depinde aplicarea lor corectă, exactă şi conform reglementărilor legale.

TITLUL II ÎNDATORIRI CE REVIN MEMBRILOR CORPULUI

CAPITOLUL 1 Comportamentul personal

Secţiunea 1 Viaţa individuală

5. Moralitatea ireproşabilă este una dintre condiţiile esenţiale pentru admiterea şi menţinerea în Corp; orice atingere ce va fi adusă acestei condiţii constituie o abatere care se sancţionează.

6. Toate condamnările de drept comun şi alte fapte susceptibile să aducă atingere demnităţii profesiei atrag după sine sancţiuni, mergând până la radierea din Tabloul Corpului a celui vinovat.

7. Toţi membrii Corpului trebuie să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei lor, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesionale şi de la orice acţiuni contrare probităţii, independenţei şi onoarei sau care sunt susceptibile să aducă ştirbirea demnităţii Corpului şi membrilor săi.

Secţiunea a 2-a Publicitatea personală

8. Membrii Corpului pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de şcoli, sau de instituţii de învăţământ atestate de Ministerul Învăţământului.

9. Membrii Corpului pot afişa la uşa domiciliului lor o placă de dimensiunile 10x5 cm cuprinzând numele, prenumele, calificarea profesională - expert contabil sau contabil autorizat - şi menţiunea Tabloului Corpului filialei de care aparţin, excluzând orice marcă sau indicaţie cu caracter comercial sau prezentând un interes publicitar.

10. Orice publicitate personală a profesioniştilor contabili este interzisă; termenul profesionist contabil cuprinde experţii contabili şi contabilii autorizaţi, care îşi exercită profesiunea cu titlu personal, individual sau în cadrul unor societăţi comerciale de profil; în acest sens:

- prin publicitate se înţelege comunicarea către public a informaţiilor asupra serviciilor oferite sau a calificărilor pe care le posedă un profesionist contabil, în scopul obţinerii de lucrări;

- anunţul este comunicarea către public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate promovării acestuia sau a societăţii sale comerciale;

- oferta, directă sau indirectă, este concretizată în demersurile făcute pe lângă un eventual client în scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales prin deplasarea într-un loc public sau la sediul unei societăţi comerciale sau al altui agent economic.

11. În înţelesul enunţat la art. 10, publicitatea şi oferta sunt interzise. În acest sens se exemplifică:

- inserările personale făcute în presă, în publicaţiile profesionale sau altele, prin scrisori, afişe, circulare, reclame, cinema, televiziune, radiodifuziune şi în general toate procedeele publicitare;

- oferta sau atribuirea de comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, precum şi uzul de mandat politic sau de funcţie administrativă.

Nu sunt supuse prevederilor de mai sus publicitatea şi oferta pentru participare la licitaţiile organizate potrivit normelor legale în vigoare.

12. Anunţurile sunt interzise, cu excepţia:

a) anunţurilor în presă pentru angajare de colaboratori, precum şi în publicaţiile destinate studenţilor, care sunt autorizate sub rezerva ca ele să nu servească drept pretext pentru publicitate şi să nu contravină regulilor de etică profesională, trebuind:

- să aibă un caracter sobru şi informativ în legătură cu postul în discuţie;

- să respecte un format corespunzător pentru fiecare publicaţie, similar cu cel mai frecvent utilizat în rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mari de 30x40 mm, conform uzanţelor internaţionale;

- să folosească pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care să nu fie de mărimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este făcut anunţul;

- să evite orice repetare fără legătură cu recrutarea urmărită;

b) inserării în presa locală a unor avize informând publicul despre o primă deschidere de cabinet sau schimbare de adresă, indicându-se numai: numele şi prenumele, adresa, numărul de telefon şi orele de primire; acest anunţ trebuie să aibă caracter discret;

c) inserării în anuare, cărţi de telefon, cataloage de firme etc. a singurelor informaţii necesare utilizatorilor pentru a contacta cabinetul: numele şi prenumele, adresa, numărul de telefon şi profesia.

Aceste inserări nu sunt autorizate, dacă se apreciază că anuarul sau cataloagele respective fac publicitate persoanelor care sunt menţionate în ele.

Sunt interzise, de asemenea, orice inserări cu plată în listele profesionale din aceste anuare sau cataloage, prin care se măresc caracterele tipografice sau care sunt încadrate în chenar.

13. O societate comercială de expertiză poate oferi beneficiarilor o listă a lucrărilor şi a serviciilor pe care este în măsură să le execute.

Se pot tipări broşuri de prezentare a cabinetului sau a societăţii comerciale de expertiză ce se vor distribui elevilor, studenţilor sau candidaţilor la un post oferit de acestea; broşura va trebui să cuprindă, obligatoriu, numai informaţii despre istoricul, principiile de comportament, lucrările executate, numele clienţilor, modalitatea de recrutare şi de formare şi perfecţionarea profesională a membrilor cabinetului sau ai societăţii comerciale.

14. Cu privire la publicaţii şi interviuri:

- când un profesionist contabil, persoană fizică, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia de expert contabil sau contabil autorizat, el poate menţiona calificările sale profesionale;

- dacă profesionistul contabil este membru al unei societăţi comerciale de expertiză, el poate să-i menţioneze numele; în nici un caz nu pot fi date informaţii asupra lucrărilor şi serviciilor pe care le poate oferi societatea respectivă;

- prevederile pct. 12 lit. a) şi b) sunt aplicabile şi în cazul participării profesionistului contabil la un interviu reprodus şi difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totuşi, ceea ce scrie sau spune nu trebuie să aibă un caracter promoţional pentru el însuşi sau pentru societatea comercială căreia îi aparţine; el trebuie să obţină asigurarea că ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigenţe.

15. Membrii Corpului pot folosi emblema acestuia pe hârtia cu antet destinată corespondenţei. Emblema Corpului este compusă din:

- o carte-registru, simbolizând însemnul profesiei;

- un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, având ca însemn divin doi şerpi încolăciţi, preţuit în Grecia antică ca având şi valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizează rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care îl are atunci când redă imaginea fidelă, corectă şi completă a patrimoniului contabilizat sau expertizat;

- deviza: ştiinţă, independenţă, moralitate, atribute esenţiale ale exercitării profesiei.

16. Consiliile Corpului pot efectua sau autoriza efectuarea oricărei publicităţi colective pe care o consideră utilă în interesul profesiei.

Detaliile şi modalităţile de aplicare a acestei dispoziţii sunt reglementate prin decizia Consiliului superior şi, când este vorba de o publicitate colectivă locală, pe baza reglementării consiliilor filialelor respective.

Secţiunea a 3-a Exercitarea profesiei

A. Definiţii

17. Prin societate de expertiză contabilă se înţelege societatea comercială care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi este înscrisă în Tabloul Corpului.

18. Prin experţi contabili şi contabili autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în mod individual, se înţelege: persoanele care au dobândit această calitate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, înscrise în Tabloul Corpului, care îşi exercită profesia cu titlu independent, individual în cadrul propriilor cabinete sau sunt salariaţi fie la o societate comercială de profil, fie la alte unităţi patrimoniale. În această categorie se includ, de asemenea, şi experţii contabili şi contabilii autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului care exercită mandatul de cenzor la societăţile comerciale în conformitate cu prevederile legii.

19. Prin raport se înţelege exprimarea în scris a opiniilor profesionistului contabil privind executarea lucrărilor de audit legal în cadrul mandatelor de cenzori încredinţate de adunările generale ale societăţilor comerciale.

B. Prevederi privind exercitarea profesiei

20. Membrii Corpului care îşi exercită individual profesia pot să o facă numai în nume propriu.

21. Experţii contabili pot să execute lucrări care intră în atribuţiile contabililor autorizaţi.

22. Un membru al Corpului nu poate colabora cu un coleg pedepsit printr-o măsură disciplinară de suspendare sau interzicere a exercitării profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat.

23. Un expert contabil sau un contabil autorizat poate participa la administrarea unei singure societăţi comerciale recunoscute de Corp.

24. Membrii Corpului pot accepta mandatul care le este încredinţat pentru a fi arbitri între două părţi ce doresc să-şi stingă litigiile pe probleme care intră în competenţa lor, pe cale amiabilă, dacă există acceptul ambelor părţi pentru aceasta.

CAPITOLUL 2 Comportamentul în raport cu clientela

Secţiunea 1 Relaţiile cu clientela

25. Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.

26. În afara primirii de onorarii pentru lucrările executate, orice altă relaţie financiară cu un client, cum ar fi: participaţii la capital, dare sau luare de împrumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibilă de a afecta obiectivitatea şi de a determina terţii să considere că această obiectivitate este compromisă.

27. Membrii Corpului trebuie să vegheze ca în cadrul îndeplinirii lucrărilor lor să se rezume numai la acordarea de avize de consultanţă profesională şi să nu impieteze asupra activităţii de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.

28. Membrii Corpului trebuie să acorde o atenţie aparte relaţiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienţii, asigurându-se că aceste relaţii nu aduc atingere independenţei lor.

29. Stabilirea şi întreţinerea relaţiilor profesionale cu clienţii sunt susceptibile de a antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau numai moral pentru membrii Corpului. Este bine să se acorde o atenţie specială atât criteriilor de alegere a unor noi clienţi, cât şi menţinerii celor vechi. O altă apreciere a membrilor Corpului, privind riscurile, constă în a prevedea situaţia lor în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei.

30. Factorii de risc sunt foarte variaţi şi trebuie să fie apreciaţi în funcţie de lucrările de executat; se pot aminti astfel unii factori ca: întârzieri importante şi repetate privind închiderea periodică a conturilor; limitarea controalelor; limitarea onorariilor; riscuri fiscale anormale; situaţie financiară dezechilibrată etc.

31. Orice nou client, cât şi lucrările noi, cerute de un client vechi, trebuie să facă obiectul, prealabil acceptării şi încheierii contractului, al:

a) unei evaluări a riscurilor;

b) unei verificări privind respectarea principiului independenţei profesiei;

c) unei aprecieri a eficienţei executării lucrărilor în raport, îndeosebi, cu competenţa şi cu mijloacele societăţii comerciale.

Decizia finală aparţine expertului contabil sau contabilului autorizat.

32. Membrii Corpului trebuie să aprecieze periodic dacă eventualele schimbări intervenite în situaţia clienţilor sau a cabinetului/societăţii lor comerciale nu sunt susceptibile de a aduce atingere principiului independenţei sau să îi expună la noi riscuri.

33. Dacă în cursul executării lucrărilor se constată necesitatea modificării sau extinderii lucrărilor, se va încheia un act adiţional la contract.

34. De asemenea, în cursul derulării lucrărilor, membrii Corpului pot exprima în scris, faţă de clienţii lor, recomandări sau rezerve; în caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratorii de responsabilitate a profesioniştilor contabili. Aceştia nu trebuie să abuzeze de această posibilitate.

35. O descărcare de responsabilitate, semnată de client în favoarea unui profesionist contabil, nu-l scuteşte pe acesta din urmă de acţiunile privind stabilirea răspunderii sale, atunci când a comis greşeli.

36. Membrii Corpului care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate, datorită neprimirii datelor şi informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau lipsei de cooperare a conducătorului unităţii, trebuie să rezilieze, motivat, contractul cu acest client.

se încarcă...