Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 479/2015 privind instituirea unui regimul comun aplicabil exporturilor (text codificat) Număr celex: 32015R0479

În vigoare de la 16.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 februarie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 2 martie 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1061/2009 al Consiliului a fost modificat în mod substanţial(3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(3) A se vedea anexa II.

(2) Politica comercială comună ar trebui să se bazeze pe principii unitare.

(3) Este necesar, prin urmare, să se stabilească regimul comun aplicabil exporturilor Uniunii.

(4) În toate statele membre exporturile sunt liberalizate aproape în totalitate. În aceste condiţii, este posibil să se ia în considerare, la nivelul Uniunii, principiul conform căruia exporturile destinate unor ţări terţe nu sunt supuse niciunei restricţii cantitative, sub rezerva derogărilor prevăzute de prezentul regulament şi fără a aduce atingere măsurilor pe care statele membre le pot adopta în conformitate cu tratatul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...