Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 514/2015 privind informaţiile care trebuie furnizate de către autorităţile competente Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe în temeiul articolului 67 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0514

În vigoare de la 27.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010, în special articolul 67 alineatul (5),

întrucât:

(1) Este necesar să se precizeze conţinutul informaţiilor pe care autorităţile competente din statele membre au obligaţia de a le furniza trimestrial Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) în conformitate cu articolul 67 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE pentru a-i permite să evalueze funcţionarea paşaportului pentru administratorii din UE ai unor fonduri de investiţii alternative (AFIA din UE) care administrează sau distribuie în Uniune unităţi sau acţiuni ale unor fonduri de investiţii alternative din UE (FIA din UE), condiţiile de funcţionare pentru FIA şi administratorii acestora, precum şi impactul potenţial al unei extinderi a paşaportului.

(2) Este important să se asigure faptul că informaţiile furnizate de autorităţile competente sunt pertinente şi susceptibile să stea la baza unei evaluări în cunoştinţă de cauză. Toate autorităţile competente ar trebui, prin urmare, să ofere informaţii care permit o evaluare coerentă pe întreg teritoriul Uniunii, menţinând, în acelaşi timp, posibilitatea de a furniza şi orice informaţii suplimentare pe care le consideră utile pentru evaluarea funcţionării generale a paşaportului UE, a normelor naţionale privind plasamentele private, precum şi a oricărui impact potenţial al extinderii paşaportului la fondurile şi administratorii de fonduri din ţări terţe. Pentru a se asigura o aplicare directă a unui set uniform de cerinţe de raportare în cazul tuturor autorităţilor competente, este necesar să se stabilească normele referitoare la informaţiile care trebuie furnizate ESMA sub forma unui regulament.

(3) Pentru a evalua gradul de utilizare a paşaportului UE, este important să se colecteze date cantitative privind AFIA şi FIA care utilizează paşapoartele prevăzute la articolele 32 şi 33 din Directiva 2011/61/UE, date referitoare la jurisdicţiile în care au loc activităţi transfrontaliere, precum şi la tipurile de activităţi transfrontaliere.

(4) Cooperarea efectivă dintre autorităţile competente este un aspect esenţial al funcţionării globale a paşaportului UE. Pentru a evalua eficacitatea, este esenţial să se colecteze informaţii referitoare la cooperarea dintre autorităţile competente în ceea ce priveşte exercitarea responsabilităţilor care le revin în conformitate cu articolele 45 şi 50 din Directiva 2011/61/UE. Aceasta implică evaluarea situaţiilor în care sunt activate diferite competenţe, măsurile active luate, precum şi eficacitatea cooperării în ceea ce priveşte punctualitatea, pertinenţa şi gradul de detaliere.

(5) Paşaportul UE se bazează pe sistemul de notificare prevăzut la articolele 32 şi 33 din Directiva 2011/61/UE. Autorităţile competente ar trebui, prin urmare, să furnizeze informaţii privind funcţionarea unui astfel de sistem, în special din punctul de vedere al punctualităţii, al fluidităţii, al calităţii informaţiilor notificate şi al oricăror eventuale divergenţe care decurg din aplicarea acestuia.

(6) Pentru a permite o evaluare obiectivă, autorităţile competente ar trebui să aibă obligaţia de a furniza informaţii referitoare la funcţionarea paşaportului şi din perspectiva investitorilor, în special în ceea ce priveşte impactul asupra protecţiei investitorilor. Autorităţile competente ar trebui să furnizeze, de asemenea, informaţii referitoare la reclamaţiile depuse de investitori cu privire la AFIA sau FIA stabilite în alte state membre decât cel în care îşi are domiciliul investitorul, la întrebările adresate de investitori privind repartizarea competenţelor între autorităţile competente din diferite state membre şi la orice probleme apărute în legătură cu mecanismele de distribuire.

(7) Evaluarea funcţionării paşaportului trebuie să ţină seama în mod corespunzător de rolul pe care îl joacă ESMA în soluţionarea divergenţelor dintre autorităţile competente în ceea ce priveşte administrarea sau distribuirea la nivel transfrontalier. Prin urmare, autorităţile competente ar trebui să comunice punctul lor de vedere în ceea ce priveşte utilitatea, punctualitatea, calitatea sau orice alte aspecte legate de implicarea ESMA.

(8) Pentru a evalua funcţionarea actualelor regimuri naţionale care permit AFIA din afara UE şi FIA din afara UE să îşi desfăşoare activitatea în statele membre, este necesar să se cunoască pe deplin detaliile privind cadrele juridice adoptate de fiecare stat membru în parte, particularităţile acestora şi diferenţele în raport cu normele aplicabile AFIA şi FIA din UE. De asemenea, este important să se culeagă informaţii cantitative în ceea ce priveşte numărul de FIA din afara UE ale căror unităţi sau acţiuni sunt distribuite în statele membre şi numărul de AFIA din afara UE care administrează sau distribuie unităţi sau acţiuni ale unor FIA în statele membre. Aceste informaţii ar trebui să conţină şi date privind acţiunile de asigurare a respectării normelor şi de supraveghere, precum şi informaţii suplimentare primite de la autorităţile de supraveghere din afara UE, la cerere.

(9) Autorităţile competente ar trebui să comunice informaţii cu privire la orice mecanism de cooperare cu autorităţile de supraveghere din ţări terţe care nu este deja cunoscut de ESMA în urma participării sale în cadrul negocierii unor memorandumuri de înţelegere multilaterale. Pentru a putea evalua funcţionarea mecanismelor de cooperare, este important să se colecteze informaţii privind eficacitatea unor astfel de mecanisme de cooperare, precum informaţii cantitative şi calitative privind modul de utilizare a diferitelor competenţe prevăzute în aceste mecanisme. Printre acestea se numără cereri de informaţii, vizite la faţa locului şi schimburi de informaţii. Eficienţa cooperării ar trebui evaluată din punct de vedere al relevanţei, al gradului de detaliere, al punctualităţii şi al integralităţii asistenţei primite.

(10) Autorităţile competente ar trebui să ofere informaţii privind orice caracteristici ale regimului ţării terţe care, de facto sau de jure, creează restricţii sau dificultăţi în ceea ce priveşte exercitarea funcţiilor de supraveghere de către autoritatea competentă a unui stat membru sau în ceea ce priveşte primirea directă a informaţiilor de la entităţi din afara UE. În plus, ar trebui culese informaţii referitoare la reclamaţiile din partea investitorilor, precum şi la măsurile luate de autorităţile competente ca răspuns la astfel de reclamaţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...