Back

Act Internaţional

Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.12.1974

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere

Părţile la prezenta convenţie, dorind să menţină la un nivel ridicat siguranţa pe mare, conştiente de necesitatea de a revizui şi actualiza Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare, anexate în actul final al Conferinţei internaţionale din 1960 pentru ocrotirea vieţii umane pe mare, examinând aceste reguli în lumina faptelor noi survenite după aprobarea lor, au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL I Obligaţii generale

Părţile la prezenta convenţie se angajează să aplice regulile şi celelalte anexe care alcătuiesc Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare (denumit în continuare regulament), anexat la prezenta convenţie.

ARTICOLUL II Semnare, ratificare, acceptare, aprobare şi aderare

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării până la 1 iulie 1973 şi în continuare rămâne deschisă aderării.

2. Statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale oricăreia dintre instituţiile sale specializate sau ale Agenţiei internaţionale pentru energia atomică, ori părţi la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, pot să devină părţi la prezenta convenţie prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare;

c) aderare.

3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se face prin depunerea unui instrument la Organizaţia Interguvernamentală Consultativă a Navigaţiei Maritime (denumită în continuare organizaţia). Aceasta informează guvernele statelor care au semnat prezenta convenţie sau care au aderat la ea despre depunerea fiecărui instrument şi despre data acestei depuneri.

ARTICOLUL III Aplicare teritorială

1. Organizaţia Naţiunilor Unite, în cazul când este responsabilă de administrarea unui teritoriu, sau orice parte contractantă însărcinată să asigure relaţiile internaţionale ale unui teritoriu, pot oricând să extindă aplicarea prezentei convenţii la acel teritoriu, printr-o notificare scrisă adresată secretarului general al organizaţiei (denumit în continuare secretar general).

2. Aplicarea prezentei convenţii se extinde asupra teritoriului arătat în notificare, începând de la data primirii notificării sau de la o dată indicată în cuprinsul ei.

3. Orice notificare făcută în conformitate cu paragraful I din prezentul articol poate să fie retrasă în privinţa unuia dintre teritoriile menţionate în această notificare; extinderea aplicării prezentei convenţii asupra acestui teritoriu ia sfârşit la expirarea unui termen de un an sau un alt termen mai lung specificat în momentul retragerii notificării.

4. Secretarul general informează toate părţile contractante despre notificarea oricărei extinderi sau despre retragerea oricărei extinderi făcute în baza prezentului articol.

ARTICOLUL IV Intrarea în vigoare

1.

a) Prezenta convenţie intră în vigoare după 12 luni de la data la care cel puţin 15 state, ale căror flote comerciale reprezintă un total de cel puţin 65 la sută fie ca număr de nave, fie ca tonaj al flotei mondiale al navelor de 100 tone registru brut sau mai mult, au devenit părţi la această convenţie, urmând a fi luată în considerare aceea dintre cele două condiţii care va fi îndeplinită prima.

b) Cu toate prevederile alin. a) din prezentul paragraf, prezenta convenţie nu intră în vigoare mai înainte de 1.01.1976.

2. Data intrării în vigoare pentru statele care ratifică, acceptă, aprobă convenţia sau aderă la ea conform art. II, după ce condiţiile prescrise la alin. a) din paragraful 1 au fost reunite şi înainte ca convenţia să fi intrat în vigoare, este aceea a intrării în vigoare a convenţiei.

3. Pentru statele care ratifică, acceptă, aprobă convenţia sau aderă la ea după data intrării sale în vigoare, convenţia intră în vigoare la data depunerii unuia dintre instrumentele prevăzute la art. II.

4. După data intrării în vigoare a unui amendament la prezenta convenţie, conform paragrafului 3 din art. VI, orice ratificare, aprobare sau aderare se referă la textul modificat al convenţiei.

5. La data intrării în vigoare a prezentei convenţii, regulamentul înlocuieşte şi abrogă Regulile internaţionale din 1960 pentru prevenirea abordajelor pe mare.

6. Secretarul general va informa guvernele statelor care au semnat prezenta convenţie sau care au aderat la ea, asupra datei intrării sale în vigoare.

ARTICOLUL V Conferinţa însărcinată cu revizuirea textelor

1. Organizaţia poate să convoace o conferinţă în scopul revizuirii prezentei convenţii sau a regulamentului ori a convenţiei şi regulamentului.

2. La cererea a cel puţin o treime din părţile contractante, organizaţia va convoca o conferinţă a părţilor contractante în scopul revizuirii prezentei convenţii sau a regulamentului ori a convenţiei şi regulamentului.

ARTICOLUL VI Amendamente la regulament

1. Orice amendament la regulament, propus de o parte contractantă, va fi examinat în cadrul organizaţiei, la cererea acestei părţi.

2. În cazul adoptării cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenţi şi votanţi ai Comitetului Securităţii Maritime al organizaţiei, amendamentul va fi comunicat tuturor părţilor contractante şi tuturor membrilor organizaţiei cu cel puţin 6 luni înainte de a fi examinat de adunarea organizaţiei. Orice parte contractantă care nu este membră a organizaţiei are dreptul să participe la examinarea amendamentului de către adunare.

3. În cazul adoptării cu o majoritate de 2/3 din membri prezenţi şi votanţi ai adunării, amendamentul va fi comunicat de către secretarul general tuturor părţilor contractante, pentru aprobare.

4. Amendamentul intră în vigoare la o dată care va fi stabilită de către adunare în momentul adoptării sale, cu excepţia cazului în care, la o dată anterioară stabilită de adunare în momentul adoptării, mai mult de 1/3 din părţile contractante vor fi notificat organizaţiei obiecţia lor la amendament. Hotărârea adunării referitoare la datele menţionate în prezentul paragraf se ia cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenţi şi votanţi.

5. Orice amendament în momentul când intră în vigoare înlocuieşte şi anulează, pentru toate părţile contractante care nu au formulat vreo obiecţie la acest amendament, orice dispoziţie anterioară la care se referă.

6. Secretarul general va informa toate părţile contractante şi pe toţi membrii organizaţiei despre orice cerere şi despre orice comunicare primită în aplicarea prezentului articol, precum şi despre data intrării în vigoare a oricărui amendament.

ARTICOLUL VII Denunţare

1. Prezenta convenţie poate fi denunţată de către o parte contractantă în orice moment după expirarea unei perioade de 5 ani, socotiţi de la data la care convenţia a intrat în vigoare faţă de această parte.

2. Denunţarea se efectuează prin depunerea unui instrument pe lângă organizaţie. Secretarul general va informa toate celelalte părţi contractante despre primirea instrumentului de denunţare şi despre data depunerii sale.

3. Denunţarea are efect la un an după data depunerii instrumentului sau la expirarea oricărui alt termen mai lung specificat în instrument.

ARTICOLUL VIII Depunere şi înregistrare

1. Prezenta convenţie şi regulamentul sunt depuse la organizaţie şi secretarul general va transmite copii certificate pentru conformitate tuturor guvernelor statelor care au semnat prezenta convenţie sau au aderat la ea.

2. La intrarea în vigoare a prezentei convenţii, secretarul general va transmite textul Secretarului Organizaţiei Naţiunilor Unite, în vederea înregistrării şi publicării conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL IX Limbi

Prezenta convenţie şi regulamentul sunt întocmite într-un singur exemplar în limbile franceză şi engleză, cele două texte având aceeaşi valoare.

Au fost întocmite traduceri oficiale în limbile rusă şi spaniolă, care sunt depuse împreună cu exemplarul original semnat.

Drept care subsemnaţii, autorizaţi în modul cuvenit de către guvernele lor în acest scop, am semnat rezenta convenţie.

Încheiată la Londra la 20 octombrie 1972.

ANEXĂ

REGULAMENTUL
INTERNAŢIONAL DIN 1972
pentru prevenirea abordajelor pe mare

se încarcă...