Back

Parlamentul României

Legea nr. 150/2005 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu metroul

În vigoare de la 24.06.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În sensul prezentei legi, se consideră contravenient la călătoria cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane persoana care săvârşeşte una dintre faptele prevăzute în prezenta lege.

Art. 2. -

Constituie contravenţii la călătoria cu metroul următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni:

a) intrarea persoanelor în incinta peroanelor staţiilor de metrou fără cartelă magnetică, cu cartelă magnetică cu modificări sau ştersături sau cu cartelă magnetică nevalidată, precum şi călătoria cu metroul în aceleaşi condiţii;

b) neprezentarea la cererea personalului autorizat a actului de identitate sau a actului doveditor din care să rezulte dreptul de utilizare a cartelelor magnetice gratuite sau cu reducere;

c) introducerea în incintele aparţinând metroului sau transportarea cu metroul a materialelor inflamabile, explozibile, corozive, caustice, otrăvitoare, precum şi a oricăror substanţe care se încadrează în categoria substanţelor periculoase;

d) intrarea persoanelor neautorizate în spaţii tehnice şi în alte incinte aparţinând metroului unde accesul este interzis;

e) forţarea deschiderii uşilor în timpul mersului sau staţionării vagoanelor, precum şi acţionarea semnalului de alarmă din trenuri, a butoanelor de oprire a escalatoarelor sau a butoanelor de deconectare de urgenţă a tensiunii fără a exista iminenţa producerii unui pericol pentru siguranţa circulaţiei sau a călătorilor;

f) aruncarea asupra trenurilor de metrou, aflate în mers sau staţionare, cu orice fel de obiecte sau cu substanţe inflamabile, iritante, paralizante sau corozive;

g) aruncarea de obiecte de orice fel pe ferestrele sau uşile vagoanelor;

h) extragerea pietrei, nisipului şi lutului, depozitarea de materiale în şanţurile de scurgere a apelor, afectarea lucrărilor de apărare şi consolidare a platformei căii de rulare şi a lucrărilor de artă sau efectuarea de lucrări neautorizate în zona căii de rulare;

i) inscripţionarea, fără drept, deteriorarea sau degradarea bunurilor aparţinând agentului economic care administrează şi exploatează metroul;

j) aruncarea gunoaielor, reziduurilor industriale de orice fel, resturilor alimentare şi de altă natură, în staţii sau în zona acestora, în alte spaţii şi incinte care aparţin metroului, inclusiv pe terenurile aferente, precum şi infestarea acestora cu substanţe poluante sau dejecţii de altă natură;

k) consumul de alcool în vagoane, staţii, spaţii şi incinte aparţinând metroului;

l) fumatul în staţii şi vagoane, precum şi în alte locuri unde interzicerea fumatului este adusă la cunoştinţă prin afişe sau alte semne corespunzătoare;

m) transportul cu metroul al animalelor şi păsărilor vii, excepţie făcând cele mici aflate în cuşti sau colivii, precum şi câinii cu botniţă şi lesă;

n) transportul bagajelor care pot murdări călătorii sau a celor agabaritice care îi pot incomoda;

o) exercitarea comerţului în vagoane, staţii şi incinte aparţinând metroului fără aprobare eliberată de agentul economic care administrează şi exploatează metroul;

p) lipirea de afişe sau alte materiale în staţii, în/sau pe trenuri ori vagoane, fără aprobarea agentului economic care administrează şi exploatează metroul;

q) dezlipirea, înlăturarea, deteriorarea sau distrugerea fără drept a reclamelor, anunţurilor şi afişelor expuse în mod legal în incinta sau zona staţiilor de metrou;

r) folosirea bicicletelor, trotinetelor, a skateboard-urilor etc. pentru deplasare în staţii, spaţii şi incinte aparţinând metroului;

s) comportarea necuviincioasă faţă de personalul angajat sau care prestează activităţi pentru agentul economic care administrează şi exploatează metroul în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, ori obstrucţionarea sau împiedicarea în orice mod a acestui personal de a-şi îndeplini sarcinile de serviciu.

Art. 3. -

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 2, săvârşite de persoane fizice, se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b), d), m), n), o), p), q), r), s);

b) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. f), g), j);

c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. k), l);

d) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, cele prevăzute la lit. c), e), h), i).

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 2, săvârşite de persoane juridice, se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele prevăzute la lit. o);

b) de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. j);

c) de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele prevăzute la lit. h).

Art. 4. -

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor stabilite de prezenta lege se fac, după caz, de către personalul împuternicit în baza legitimaţiilor speciale emise de agentul economic care administrează şi exploatează metroul ori de organele de poliţie şi jandarmerie.

Art. 5. -

(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(2) Plata amenzii se face la o unitate a Trezoreriei Statului, iar o copie a chitanţei se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă agentului economic care administrează şi exploatează metroul, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Sumele provenite din amenzile aplicate se fac venit integral la bugetul de stat.

Art. 6. -

În cazul în care prin săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 2 s-a cauzat o pagubă, persoana împuternicită să aplice sancţiunea consemnează detaliat în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pagubele produse. Procesul-verbal constatator va fi semnat de contravenient, iar în caz de refuz va fi validat prin semnarea de către cel puţin doi martori.

Art. 7. -

În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2, săvârşite de salariaţi ai agentului economic care administrează şi exploatează metroul, răspunderea contravenţională nu înlătură răspunderea disciplinară.

Art. 8. -

Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 314/1980 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind călătoria cu metroul, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 83 din 16 octombrie 1980, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 20 mai 2005.

Nr. 150.

se încarcă...