Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 848/2015 privind procedurile de insolvenţă (reformare) Număr celex: 32015R0848

În vigoare de la 25.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 81,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 5 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi poziţia în primă lectură a Consiliului din 12 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 20 mai 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) La 12 decembrie 2012, Comisia a adoptat un raport privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului. În raportul Comisiei se concluzionează că regulamentul funcţionează, în general, bine, dar că ar fi de dorit să se îmbunătăţească aplicarea unora dintre dispoziţiile acestuia în vederea perfecţionării administrării efective a procedurilor transfrontaliere de insolvenţă. Întrucât regulamentul menţionat a fost deja modificat de mai multe ori şi urmează să se efectueze noi modificări, acesta ar trebui să fie reformat în interesul clarităţii.

(2) Uniunea şi-a stabilit ca obiectiv instituirea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

(3) Buna funcţionare a pieţei interne impune ca procedurile transfrontaliere de insolvenţă să funcţioneze eficient şi efectiv. Adoptarea prezentului regulament este necesară pentru atingerea obiectivului menţionat, care este de domeniul cooperării judiciare în materie civilă, în sensul articolului 81 din tratat.

(4) Activităţile întreprinderilor au din ce în ce mai des efecte transfrontaliere şi sunt, prin urmare, într-o măsură tot mai mare reglementate în dreptul Uniunii. Insolvenţa unor astfel de întreprinderi aduce deopotrivă atingere şi bunei funcţionări a pieţei interne, fiind nevoie de un act al Uniunii care să impună coordonarea măsurilor ce urmează să fie adoptate în privinţa activelor unui debitor insolvent.

(5) Pentru buna funcţionare a pieţei interne, este necesar să se evite ca părţile să fie tentate să transfere active sau proceduri judiciare dintr-un stat membru în altul, în încercarea de a obţine o situaţie juridică mai favorabilă în detrimentul masei credale (turism judiciar).

(6) Prezentul regulament ar trebui să includă dispoziţii care să reglementeze competenţa de a deschide proceduri de insolvenţă şi acţiuni care decurg direct din proceduri de insolvenţă şi sunt strâns legate de acestea. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să conţină dispoziţii privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cadrul unor astfel de proceduri, precum şi dispoziţii privind legea aplicabilă procedurii de insolvenţă. În plus, prezentul regulament ar trebui să conţină norme privind coordonarea procedurilor de insolvenţă care se referă la acelaşi debitor sau la mai multe societăţi care fac parte din acelaşi grup.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...