Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul-lege nr. 30/1990 privind trecerea în proprietatea statului a patrimoniului fostului Partid Comunist Român

În vigoare de la 19.01.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În timpul dictaturii ceauşiste fostul Partid Comunist Român a acumulat bunuri materiale şi fonduri băneşti care i-au dat o forţă economică puternică şi l-au situat practic în afara economiei naţionale.

Toate mijloacele economice acumulate erau folosite pentru a servi pe dictator şi clanul acestuia, nomenclatura superioară de partid, precum şi pentru realizarea unor obiective politice pe plan intern şi extern fixate de dictator.

Numai la dispoziţia dictatorului şi familiei sale se găseau în Bucureşti şi în împrejurimile acestuia 21 palate şi vile, iar în judeţele ţării 41 palate şi vile rezidenţiale, precum şi 22 cabane de vînătoare.

Din circuitul agricol al ţării au fost scoase circa 55.000 hectare de teren agricol care au fost utilizate pentru organizarea a 45 unităţi agroindustriale, producţia realizată fiind folosită în mare măsură pentru interesele organelor superioare de partid, pentru încasări valutare care nu erau supuse regimului legal ce se aplica în economie.

În plus, fostul Partid Comunist Român avea întreprinderi economice de producţie, construcţii-montaj, transporturi, poligrafice, de turism şi prestări de servicii, de comerţ exterior, institute de proiectare şi altele. Toate aceste unităţi erau reunite în cadrul Oficiului economic central "Carpaţi" şi foloseau peste 48.000 salariaţi, realizînd anual un volum de circa 16.000.000.000 lei producţie marfă, prestaţii şi desfaceri.

Ţinînd seama de această situaţie anormală din punct de vedere economic şi social şi avînd în vedere că fostul Partid Comunist Român, în forma, structura şi cu regimul vieţii interne din timpul dictaturii ceauşiste, a încetat să mai existe o dată cu revoluţia din 22 decembrie 1989, precum şi necesitatea ca bunurile aparţinînd acestuia să fie preluate în interesul întregii societăţi,

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Întregul patrimoniu care a aparţinut fostului Partid Comunist Român trece în proprietatea statului, ca bunuri ale întregului popor.

Patrimoniul ce se preia în proprietatea statului cuprinde unităţile economice, mijloacele de producţie şi de transport, terenurile, indiferent de destinaţie, clădirile şi dotările acestora, bunurile cu caracter cultural şi artistic, instituţiile de învăţămînt, sanitare, muzeistice, bazele sportive, de odihnă şi turism şi altele asemenea, precum şi orice alte bunuri materiale şi fonduri băneşti şi valutare, inclusiv creanţele care au aparţinut fostului Partid Comunist Român, organizaţiilor şi unităţilor din subordinea acestuia, indiferent de data şi de sursa dobîndirii lor.

Art. 2. -

Identificarea şi preluarea în patrimoniul statului a unităţilor economice, instituţiilor, bunurilor şi fondurilor băneşti şi valutare prevăzute la art. 1 se fac de către o comisie stabilită prin hotărîre a guvernului.

Comisia va fi alcătuită din specialişti din domeniul economiei, finanţelor, transporturilor, culturii, sănătăţii publice, învăţămîntului şi din alte sectoare de activitate, în funcţie de natura bunurilor ce urmează să fie preluate.

Preluarea bunurilor se face pe baza bilanţului ce se va întocmi pentru fiecare unitate în parte, potrivit legii.

Art. 3. -

Trec în proprietatea statului şi bunurile a căror apartenenţă la patrimoniul fostului Partid Comunist Român va fi stabilită ulterior identificării şi preluării, potrivit art. 2.

Art. 4. -

Guvernul va stabili, la propunerea comisiei instituite potrivit art. 2, modul de folosire a fiecărei categorii de bunuri trecute în proprietatea statului, precum şi repartizarea, în subordinea unor ministere şi altor organe centrale şi locale de profil, a unităţilor economice şi instituţiilor preluate.

De asemenea, guvernul va asigura reintroducerea în circuitul public a valorilor culturale şi artistice de interes naţional.

Art. 5. -

Guvernul va prezenta Consiliului Frontului Salvării Naţionale, pînă la data de 1 martie 1990, un raport privind trecerea în patrimoniul statului a bunurilor ce au aparţinut fostului Partid Comunist Român şi modul în care aceste bunuri urmează să fie folosite în interesul poporului.

De asemenea, guvernul va lua măsuri pentru informarea opiniei publice asupra valorii bunurilor trecute în proprietatea statului potrivit prezentului decret-lege, precum şi cu privire la modul de punere în valoare şi utilizare a principalelor categorii ale acestor bunuri.

Art. 6. -

Personalul unităţilor economice şi instituţiilor trecute în proprietatea statului în condiţiile prezentului decret-lege, preluat o dată cu acestea, se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul devenit disponibil primeşte, timp de trei luni, 50 la sută din drepturile băneşti cuvenite anterior.

Personalul disponibil care se încadrează în alte unităţi în termen de trei luni beneficiază, pe această perioadă, de vechime în muncă şi îşi păstrează vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate.

Nu beneficiază de prevederile prezentului articol personalul care a îndeplinit funcţii de conducere politică.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 18 ianuarie 1990.

Nr. 30.

se încarcă...