Back

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională - CPUN

Decretul-lege nr. 141/1990 privind organizarea activităţii de informare şi documentare

În vigoare de la 12.05.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În scopul valorificării intensive a surselor de informare, al accelerării circulaţiei informaţiilor şi creşterii eficienţei întregii activităţi de informare şi documentare,

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pe data prezentului decret-lege se organizează Sistemul Naţional de Informare şi Documentare care funcţionează pe baza autonomiei unităţilor care îl compun, prin cooperarea şi colaborarea între acestea, pentru realizarea următoarelor obiective principale:

a) formularea şi implementarea unei politici naţionale în domeniul informării şi documentării, care să pună în legătură cerinţele de informare ale diverselor categorii de beneficiari, persoane fizice şi juridice, cu sursele de informare corespunzătoare acestor cerinţe şi să asigure achiziţionarea şi valorificarea în ţară a acestor surse;

b) asigurarea accesului liber şi operativ al tuturor factorilor interesaţi la informaţiile de semnalare şi la materialele documentare semnalate, prin promovarea la scară naţională a programelor privind controlul bibliografic internaţional, accesul la publicaţii şi la documentele de arhivă;

c) valorificarea surselor de informare, pe baza principiului prelucrării unice şi unitare şi utilizării multiple a informaţiilor din toate domeniile;

d) asigurarea compatibilităţii tehnice şi metodologice între serviciile specializate de informare şi documentare, în scopul facilitării schimbului de informaţii atît pe plan intern, cît şi în cadrul relaţiilor externe;

e) promovarea pe scară largă a colaborării internaţionale în domeniul informării şi documentării, în scopul intensificării schimbului de publicaţii şi informaţii, inclusiv prin intermediul reţelelor automatizate de schimb Internaţional de date şi informaţii;

f) constituirea de bănci şi baze de date de interes naţional pe domenii de cunoştinţe, respectiv tipuri de documente, precum şi bănci de date specifice diferitelor activităţi, în scopul formării unei reţele naţionale de informare şi documentare automatizate pentru accesul direct la informaţie.

Art. 2. -

Sistemul Naţional de Informare şi Documentare include:

- Institutul Naţional de Informare şi Documentare şi alte unităţi de informare şi documentare care desfăşoară activităţi de nivel naţional, cum sînt Institutul român de standardizare, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Arhivele Statului, Biblioteca centrală de stat, Biblioteca Academiei, Biblioteca centrală universitară din Bucureşti, Muzeul naţional;

- unităţile specializate de informare şi documentare, cu sau fără personalitate juridică - la nivel de ramură sau domeniu de activitate -, centre sau oficii de informare şi documentare ale ministerelor şi unităţi asimilate acestora;

- unităţi de informare şi documentare la nivel teritorial, cum sînt biblioteci, arhive, muzee;

- compartimente distincte de informare şi documentare, cum sînt sectoare, servicii, birouri, biblioteci din unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare, din unităţile de învăţămînt sau din unităţile economice şi social-culturale.

Activitatea de informare şi documentare se poate desfăşura şi de alte unităţi decît cele prevăzute la alin. 1, precum şi de persoanele fizice.

Art. 3. -

Institutul Naţional de Informare şi Documentare se reorganizează şi va funcţiona în subordinea Guvernului României.

Atribuţiile şi structura organizatorică a Institutului Naţional de Informare şi Documentare, precum şi salarizarea personalului şi a centrelor de informare documentară, se stabilesc prin hotărîre a guvernului.

Art. 4. -

Pentru fundamentarea şi elaborarea programelor care decurg din obiectivele Sistemului Naţional de Informare şi Documentare şi stabilirea măsurilor privind strategia realizării acestora se constituie Consiliul ştiinţific al Sistemului Naţional de Informare şi Documentare din care fac parte reprezentanţi ai ministerelor şi organelor centrale, Academiei Române şi academiilor de ştiinţe, personalităţi marcante din unităţile de informare şi documentare, biblioteci, unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare, din instituţii de învăţămînt şi cultură şi unităţi economice. Consiliul funcţionează la Institutul Naţional de Informare şi Documentare.

Modul de organizare şi funcţionare al consiliului ştiinţific se stabileşte prin regulament aprobat de Guvernul României.

Art. 5. -

Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale, Academia Română şi academiile de ştiinţe înfiinţează şi stabilesc atribuţiile şi structura de organizare şi modul de finanţare, de la bugetul de stat sau prin autofinanţare, a unităţilor de informare şi documentare din ramura sau domeniul lor de activitate, cu acordul Consiliului ştiinţific al Sistemului Naţional de Informare şi Documentare.

Art. 6. -

Unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare, instituţiile de învăţămînt, unităţile economice şi social-culturale pot organiza activităţi de informare şi documentare în compartimente distincte, cu mijloace financiare proprii, în funcţie de interesele, posibilităţile şi necesităţile lor.

Art. 7. -

Activitatea de informare şi documentare se desfăşoară pe bază de contracte, comenzi, abonamente sau alte forme convenite cu beneficiarii din ţară sau din străinătate - persoane juridice sau fizice - pe bază de tarife stabilite prin acordul părţilor.

Unităţile de informare şi documentare cu personalitate juridică ce funcţionează pe baza autofinanţării hotărăsc de sine stătător asupra modului de utilizare a fondurilor financiare obţinute pe această bază.

Art. 8. -

Cheltuielile efectuate de unităţile cu autofinanţare pentru funcţionarea bibliotecii publice specializate, dezvoltarea fondului documentar, procurarea de utilaje şi echipamente de calcul se suporta de la bugetul de stat.

Art. 9. -

Decretul nr. 138/1974 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile de informare documentară, HCM nr. 1.598/1974 pentru aplicarea Decretului nr. 138/1974, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret-lege, se abrogă.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
ION ILIESCU

Bucureşti, 11 mai 1990.

Nr. 141.

se încarcă...