Back

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională - CPUN

Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine

În vigoare de la 25.04.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine pot avea reprezentanţe în România pe bază de autorizaţie eliberată, în acest scop, în condiţiile prezentului decret-lege.

De asemenea, societăţile comerciale sau organizaţiile economice străine pot fi reprezentate în România, pe bază de contract, şi de birouri româneşti specializate, inclusiv cele înfiinţate din iniţiativă proprie.

Art. 2. -

Autorizaţiile pentru funcţionarea reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de Ministerul Comerţului Exterior.

Art. 3. -

Societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine reprezentate răspund, în condiţiile legii, pentru actele şi activitatea reprezentanţelor lor în România.

Art. 4. -

Societatea comercială sau organizaţia economică străină care solicită eliberarea unei autorizaţii de reprezentanţă va menţiona în cererea adresată Ministerului Comerţului Exterior următoarele:

a) sediul social;

b) obiectul activităţii reprezentanţei, în concordanţă cu obiectul de activitate al societăţii comerciale sau organizaţiei economice solicitante;

c) durata de funcţionare a reprezentanţei.

d) numărul şi funcţiile persoanelor propuse a se încadra la reprezentanţă, iar dacă sînt străini, numele, prenumele şi domiciliul lor în străinătate, cu menţionarea funcţiilor pe care le au la societatea comercială sau la organizaţia economică şi la reprezentanţă.

Serviciile privind întocmirea şi îndeplinirea formalităţilor necesare înfiinţării şi funcţionării reprezentanţelor din România pot fi prestate, la cererea societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine şi de Camera de Comerţ şi Industrie a României sau de alte organisme autorizate.

Art. 5. -

La cererea de eliberare a autorizaţiei se vor anexa următoarele acte:

a) o atestare, în original, din partea camerei de comerţ sau a altui organ competent din ţara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină care să confirme existenţa sa legală, obiectul activităţii şi capitalul său social;

b) o confirmare asupra bonităţii din partea băncii prin care societatea sau organizaţia îşi desfăşoară principalele operaţiuni financiare;

c) statutul sau alte acte dovedind forma de organizare şi modul de funcţionare a societăţii sau organizaţiei;

d) împuternicirea autentificată privind reprezentanţii desemnaţi să angajeze valabil societatea, respectiv organizaţia ce a solicitat autorizaţia.

Art. 6. -

Ministerul Comerţului Exterior este obligat ca, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, să emită autorizaţia sau, motivat, să o respingă.

Prin autorizaţia pentru funcţionare se vor stabili obiectul, condiţiile de exercitare a activităţii, durata şi sediul reprezentanţei.

Art. 7. -

În termen de cel mult 15 zile de la data eliberării autorizaţiei, reprezentanţa se înregistrează la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi la administraţia financiară în a cărei rază teritorială îşi are sediul.
Modificări (1)

Art. 8. -

Reprezentanţa efectuează în numele societăţii comerciale sau al organizaţiei economice străine numai acte juridice şi activităţi conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizaţia de funcţionare. Reprezentanţele şi personalul acestora îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale din România.

Art. 9. -

Societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine răspund solidar cu angajaţii încadraţi la reprezentanţe pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de angajaţii lor în exercitarea activităţii sau în legătură cu exercitarea acesteia.

Art. 10. -

Societăţile comerciale sau organizaţiile economice străine reprezentate în România au obligaţia să comunice Ministerului Comerţului Exterior, în termen de cel mult 30 de zile, eventualele modificări intervenite în statutul lor juridic, în special în legătură cu obiectul de activitate, capitalul social sau sediul, şi să solicite modificarea autorizaţiei de funcţionare. În acest sens, Ministerul Comerţului Exterior poate modifica autorizaţia de funcţionare.

Art. 11. -

Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă de Ministerul Comerţului Exterior, înainte de expirarea valabilităţii, pentru următoarele motive:

a) încălcarea de către personalul reprezentanţei a dispoziţiilor legale din România privind ordinea publică;

b) depăşirea obiectului de activitate stabilit prin autorizaţie;

c) nerespectarea obligaţiilor fiscale.

Ministerul Comerţului Exterior va notifica societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine şi reprezentanţei din România retragerea autorizaţiei, acordînd un termen de 90 de zile pentru lichidarea activităţii.

Art. 12. -

Funcţionarea reprezentanţei încetează de drept atunci cînd societatea comercială sau organizaţia economică încetează de a mai funcţiona.

În cazul în care societatea comercială sau organizaţia economică străină dispune încetarea activităţii reprezentanţei, va înştiinţa despre aceasta Ministerul Comerţului Exterior. Lichidarea activităţii se va efectua în termen de 90 de zile de la înştiinţare.

Art. 13. -

La cererea de eliberare şi la eliberarea autorizaţiilor, societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine vor achita taxele prevăzute de lege.

Art. 14. -

Pentru activitatea desfăşurată în România reprezentanţele sînt obligate să plătească impozitele şi taxele stabilite în condiţiile legii.

Art. 15. -

Operaţiunile financiar-bancare ale reprezentanţelor se efectuează prin conturi în valută, deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 16. -

Personalul reprezentanţei poate fi format din cetăţeni români cu domiciliul în România sau în străinătate şi din cetăţeni străini.

Cetăţenii străini, ca şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, pot fi angajaţi numai pe bază de permis de muncă eliberat de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

Alegerea personalului român pentru a fi angajat la reprezentanţă aparţine societăţii comerciale sau organizaţiei economice străine.

Contractele de muncă se vor negocia şi încheia direct de către cetăţenii români cu firma comercială sau organizaţia economică străină.

Regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentanţelor şi personalului acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea în lei şi în valută a personalului român, inclusiv asigurările sociale ale acestuia, vor fi reglementate prin hotărâre a guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului Comerţului Exterior, cu consultarea Camerei de Comerţ şi Industrie.

Pînă la împlinirea termenului prevăzut la alin. 5, impozitele şi taxele aplicabile reprezentanţelor şi personalului acestora, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea în lei şi în valută, şi de asigurări sociale ale personalului român încadrat, sînt cele stabilite de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Comerţului Exterior şi Camera de Comerţ şi Industrie.

Art. 17. -

Personalul reprezentanţelor poate contacta în mod direct orice întreprindere productivă sau de comerţ exterior, instituţii sau autorităţi, pentru discutarea problemelor legate de obiectul lor de activitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data respectivă.

Art. 18. -

Pe perioada în care un cetăţean român lucrează în cadrul unei reprezentanţe nu poate cumula o altă funcţie într-o unitate de stat cu sediul în România.

Art. 19. -

În cazul în care, prin convenţii sau acorduri internaţionale la care România este parte, se stabilesc alte condiţii de autorizare şi funcţionare a reprezentanţelor decît cele prevăzute în prezentul decret-lege, se vor aplica dispoziţiile cuprinse în acele convenţii sau acorduri.

Art. 20. -

Decretul nr. 15/1971 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret-lege, se abrogă.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
ION ILIESCU

Bucureşti, 24 aprilie 1990.

Nr. 122.

se încarcă...