Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva (UE) nr. 849/2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015L0849

În vigoare de la 25.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1)

(1) JO C 166, 12.6.2013.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

(2) JO C 271, 19.9.2013.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 11 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi poziţia în primă lectură a Consiliului din 20 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 20 mai 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Fluxurile de bani iliciţi pot deteriora integritatea, stabilitatea şi reputaţia sectorului financiar şi pot ameninţa piaţa internă a Uniunii, precum şi dezvoltarea internaţională. Spălarea de bani, finanţarea terorismului şi criminalitatea organizată rămân probleme semnificative care ar trebui abordate la nivelul Uniunii. Pe lângă o mai mare dezvoltare a abordării bazate pe dreptul penal la nivelul Uniunii, prevenirea ţintită şi proporţionată a utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului este indispensabilă şi poate aduce rezultate complementare.

(2) Soliditatea, integritatea şi stabilitatea instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare şi încrederea în sistemul financiar în ansamblu ar putea fi puse grav în pericol de eforturile infractorilor şi ale complicilor acestora fie de a disimula originea produselor infracţiunii, fie de a canaliza fonduri legale sau ilegale în scopuri teroriste. Cei care spală bani şi cei care finanţează terorismul ar putea încerca să profite, pentru a-şi facilita activităţile infracţionale, de libera circulaţie a capitalurilor şi de libertatea de a presta servicii financiare pe care le implică spaţiul financiar integrat al Uniunii. În consecinţă, sunt necesare anumite măsuri de coordonare la nivelul Uniunii. În acelaşi timp, obiectivele de protecţie a societăţii împotriva criminalităţii şi de protecţie a stabilităţii şi integrităţii sistemului financiar al Uniunii ar trebui puse în balanţă cu necesitatea de a crea un mediu de reglementare care să permită societăţilor să îşi dezvolte propriile afaceri fără cheltuieli disproporţionate legate de conformitate.

(3) Prezenta directivă este a patra directivă care abordează ameninţarea reprezentată de spălarea banilor. Directiva 91/308/CEE a Consiliului a definit spălarea banilor în funcţie de infracţiunile legate de droguri şi a impus obligaţii exclusiv asupra sectorului financiar. Directiva 2001/97/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a extins domeniul de aplicare al Directivei 91/308/CEE atât în ceea ce priveşte infracţiunile cât şi în ceea ce priveşte gama de profesii şi activităţi vizate. În iunie 2003, Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI) a revizuit recomandările sale pentru a include şi finanţarea terorismului şi a formulat cerinţe mai detaliate în ceea ce priveşte identificarea şi verificarea clientelei, situaţiile în care un risc mărit de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului poate justifica măsuri sporite şi, de asemenea, situaţiile în care un risc redus poate justifica controale mai puţin riguroase. Respectivele modificări s-au reflectat în Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi în Directiva 2006/70/CE a Comisiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...