Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul nr. 85/1990 privind restabilirea regimului de funcţionare al Automobil Clubului Român

În vigoare de la 02.02.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Începînd cu data prezentului decret se restabileşte regimul de organizare şi funcţionare al "Automobil Clubului Român" (A.C.R.) potrivit actului prin care a fost autorizată înfiinţarea acestei asociaţii.

Art. 2. -

Activităţile de asistenţă tehnică rutieră şi de ateliere, precum şi de însuşire şi perfecţionare a conducerii auto, trec de la primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti la "Automobil Clubul Român".

Baza materială aferentă acestor activităţi, precum şi spaţiile de cazare din cabanele turistice şi ambarcaţiunile din Delta Dunării, preluate de către fostele consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Decretului nr. 128 din 27 aprilie 1985, se restituie "Automobil Clubului Român" pe bază de protocol.

Restituirea bunurilor prevăzute în alin. 2 se face fără plată.

Art. 3. -

Personalul aferent activităţilor ce se preiau potrivit prezentului decret va trece la "Automobil Clubul Român" pe baza protocoalelor încheiate în conformitate cu dispoziţiile Decretului nr. 128 din 27 aprilie 1985 şi se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii ca niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice.

Art. 4. -

Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului unităţilor obligate la restituire la data publicării prezentului decret, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele încheiate, trec la "Automobil Clubul Român".

Art. 5. -

Se autoriză "Automobil Clubul Român" să reînfiinţeze în subordinea sa Întreprinderea de turism automobilistic, care va avea ca obiect de activitate organizarea de acţiuni turistice automobilistice interne şi internaţionale, precum şi alte operaţiuni economice legate de aceste activităţi.

Art. 6. -

Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor supune spre aprobare guvernului, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, măsuri privind indicatorii de plan economici şi financiari şi din bugetul de stat, iar la propunerea "Automobil Clubului Român", indicatorii proprii de încasări şi plăţi valutare ce revin acestuia pentru onorarea scrisorilor de credit, a documentelor de circulaţie rutieră internaţională, a scrisorilor de garanţie emise în condiţiile legii şi a altor activităţi specifice.

Art. 7. -

Operaţiunile de predare-primire şi protocoalele aferente se vor efectua în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret.

Art. 8. -

Decretul nr. 128 din 27 aprilie 1985 şi prevederile art. 1 şi 3 referitoare la Întreprinderea de turism internaţional automobilistic şi ale art. 9 din Decretul nr. 22 din 24 ianuarie 1984 se abrogă.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 1 februarie 1990.

Nr. 85.

se încarcă...