Back

Act Internaţional

Convenţia europeană cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare din 06.11.1990 *)

În vigoare de la 21.01.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, şi celelalte state care au aderat la Convenţia culturală europeană,

considerând că scopul Consiliului Europei este să realizeze o unitate mai strânsă între membrii săi,

ţinând seama de Convenţia europeană cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, semnată la Paris la 15 decembrie 1956, care se referă la studiul limbilor moderne,

convinse de faptul că se va aduce o contribuţie importantă la cauza înţelegerii dintre ţările europene, dacă un număr mai mare de studenţi de la toate disciplinele ar putea efectua o parte din studii în străinătate şi dacă examenele absolvite şi cursurile urmate de aceştia ar putea fi recunoscute de universitatea de la care provin,

decise să instaureze, în acest scop, principiul echivalării generale a perioadelor de studii universitare,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

În accepţiunea prezentei convenţii, termenul instituţii de învăţământ superior desemnează:

a) universităţile;

b) alte instituţii de învăţământ superior, recunoscute de către autorităţile competente ale părţii contractante în al cărei stat sunt situate aceste instituţii.

ARTICOLUL 2

1. Părţile, în măsura în care, pe teritoriul lor, statul constituie autoritatea competentă în materie, recunosc întreaga perioadă de studii, efectuată de un student într-o instituţie de învăţământ superior a unei alte părţi, ca fiind echivalentă cu o perioadă similară, efectuată în instituţia din care acesta provine, cu condiţia ca:

- un acord prealabil să fi fost încheiat între instituţia de învăţământ superior de origine sau autoritatea competentă a părţii unde este situată această instituţie pe de o parte, şi instituţia de învăţământ superior sau autoritatea competentă a părţii pe teritoriul căreia s-a efectuat perioada de studii, pe de altă parte;

- autorităţile instituţiei de învăţământ superior unde s-a efectuat perioada de studii să fi eliberat studentului un certificat care să ateste că el a participat în mod satisfăcător la sus-numita perioadă de studii.

2. Durata perioadei de studii la care se referă paragraful precedent este stabilită de autorităţile competente ale părţii pe teritoriul căreia se află instituţia de învăţământ superior de origine.

ARTICOLUL 3

Părţile, în măsura în care, pe teritoriul lor, instituţiile de învăţământ superior constituie autoritatea competentă în materie, vor transmite textul prezentei convenţii autorităţilor instituţiilor implicate, aflate pe teritoriul lor, şi le vor încuraja să examineze cu bunăvoinţă şi să aplice principiile enunţate la art. 2.

ARTICOLUL 4

Dispoziţiile prezentei convenţii nu afectează pe cele ale Convenţiei europene privind echivalarea perioadelor de studii universitare, deschisă spre semnare la Paris la 15 decembrie 1956.

ARTICOLUL 5

1. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei şi altor state părţi ale Convenţiei culturale europene, care pot exprima consimţământul lor de a se angaja prin:

a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 6

1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea termenului de o lună de la data la care două state membre ale Consiliului Europei şi-au exprimat consimţământul de a se angaja prin convenţie, conform dispoziţiilor art. 5.

2. Pentru orice stat semnatar, care-şi va exprima ulterior consimţământul de a se angaja prin convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o lună de la data semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 7

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, precum şi Comunitatea Economică Europeană să adere la prezenta convenţie, printr-o decizie luată cu o majoritate prevăzută la art. 20 lit. d) al Statutului Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante care au dreptul de a fi reprezentate în Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei.

2. Pentru orice stat care aderă sau pentru Comunitatea Economică Europeană, în cazul aderării, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de o lună după data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 8

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să precizeze teritoriul sau teritoriile pentru care va fi aplicată prezenta convenţie.

2. Orice stat poate, în orice alt moment ulterior, printr-o declaraţie adresată Secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenţii oricărui alt teritoriu precizat în declaraţie.

Convenţia va intra în vigoare, în ceea ce priveşte acest teritoriu, în prima zi a lunii care urmează expirării termenului de o lună de la data primirii declaraţiei de către Secretarul general al Consiliului Europei.

3. Orice declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu precizat în această declaraţie, printr-o notificare adresată Secretarului general al Consiliului Europei.

Retragerea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o lună de la data primirii notificării de către Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 9

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta convenţie, adresând o notificare Secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni de la data primirii notificării de către Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 10

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, altor părţi ale Convenţiei culturale europene, tuturor statelor care au aderat la prezenta convenţie şi Comunităţii Economice Europene aderente:

a) toate semnăturile;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) toate datele de intrare în vigoare a prezentei convenţii, conform art. 6 şi 7;

d) orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezenta convenţie.

În cunoştinţă de cauză, subsemnaţii, deplin autorizaţi în acest sens, au semnat prezenta convenţie.

Elaborat la Roma, la 6 noiembrie 1990, în limbile franceză şi engleză, ambele texte având valoare egală, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite fiecărui stat membru şi Consiliului Europei o copie certificată de pe aceasta.

se încarcă...