Back

Parlamentul României

Legea nr. 4/1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor

În vigoare de la 14.07.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Preşedintele României va primi lunar suma de 19.000 lei.

Preşedintele României se bucură de imunităţi ca şi membrii parlamentului. Imunitatea Preşedintelui României nu poate fi ridicată cît timp, potrivit legii, mandatul său nu a încetat.

Art. 2. -

Senatorii şi deputaţii primesc lunar o indemnizaţie de 10.000 lei.

În cazul senatorilor şi deputaţilor care fac parte din Biroul permanent al Senatului sau al Adunării Deputaţilor ori sînt preşedinţi, vicepreşedinţi sau secretari ai comisiilor permanente ale celor două adunări, indemnizaţia lunară este următoarea:

- preşedintele Senatului sau al Adunării Deputaţilor 12.000 lei
- vicepreşedinţii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 11.500 lei
- secretarii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 11.000 lei
- chestorii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 10.500 lei
- preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului sau ale Adunării Deputaţilor 11.000 lei
- vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului sau ale Adunării Deputaţilor 10.500 lei.

Art. 3. -

Sumele prevăzute la art. 1 şi 2 nu sînt impozabile.

Art. 4. -

Senatorilor şi deputaţilor care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti li se asigură cazarea gratuită sau, la alegerea acestora, vor primi o indemnizaţie de cazare, în limita sumei de 120 lei pe zi, pe toată durata sesiunii parlamentare, cu excepţia perioadelor de concedii aprobate.

Prevederile alin. 1 se aplică şi senatorilor sau deputaţilor care nu domiciliază în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pe timpul deplasării în aceste circumscripţii.

Art. 5. -

Senatorii sau deputaţii care efectuează o deplasare în ţară, dispusă de preşedintele Senatului sau al Adunării Deputaţilor, beneficiază de o indemnizaţie de cazare şi diurnă de 200 lei pe zi, în cazul în care deplasarea se efectuează în altă localitate decît municipiul Bucureşti sau cea în care domiciliază.

Pe perioada desfăşurării lucrărilor în plen şi în comisii, senatorii şi deputaţii prezenţi, cu domiciliul în provincie, au dreptul la o diurnă de 200 lei pe zi, iar cei cu domiciliul în municipiul Bucureşti, la o diurnă de 100 lei pe zi.

Pentru deplasările în străinătate dispuse de preşedintele Senatului sau al Adunării Deputaţilor, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna, în valută, se aprobă de către preşedintele care a dispus deplasarea.

Art. 6. -

Preşedintele României, senatorii şi deputaţii au dreptul la transportul gratuit pe căile ferate române şi pe liniile auto, navale şi aeriene interne.

Biletele de călătorie pentru mijloacele de transport prevăzute la alin. 1 se vor elibera pe baza carnetelor de senator sau deputat ori a unor legitimaţii speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.

Senatorii sau deputaţii care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa din localitatea unde domiciliază la parlament şi înapoi vor primi contravaloarea carburanţilor utilizaţi în acest scop.

Senatorilor sau deputaţilor li se va rambursa şi contravaloarea taxelor de poştă sau telecomunicaţii, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei adunări.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Pe durata exercitării mandatului de senator sau deputat, contractul de muncă al persoanei în cauză se suspendă, cu excepţia cazurilor în care biroul permanent, la cererea senatorului sau deputatului, decide altfel. La încetarea exercitării mandatului, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceluiaşi contract de muncă.

În cazul în care pe durata exercitării mandatului au loc reorganizări ale unităţilor, acestea sînt obligate să comunice senatorilor sau deputaţilor noul loc de muncă stabilit, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.

Art. 8. -

Activitatea desfăşurată în funcţiile prevăzute la art. 1 şi art. 2 constituie vechime în muncă, vechime neîntreruptă în muncă şi în specialitate, iar la revenirea în funcţia deţinută anterior sau la încadrarea într-o funcţie echivalentă, se ia în calcul pentru stabilirea vechimii neîntrerupte în aceeaşi unitate.

Prevederile alin. 1 se aplică numai persoanelor al căror contract de muncă a fost suspendat pe timpul exercitării mandatului de senator sau deputat.

Drepturile menţionate la art. 1 alin. 1 şi art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salariul tarifar şi se iau în calcul la stabilirea pensiei. Contribuţia prevăzută de lege pentru fondul de asigurări sociale se suportă din bugetul Preşedinţiei, Senatului sau, după caz, al Adunării Deputaţilor, iar contribuţia pentru pensia suplimentară se plăteşte de către cei în cauză.

Pe durata exercitării mandatului, Preşedintele, senatorii sau deputaţii beneficiază de sporul de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate.

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte în cuantumul stabilit anterior exercitării mandatului, pe baza dovezii eliberate de unitatea la care s-a stabilit alocaţia.

La încetarea mandatului, senatorii sau deputaţii pensionari pot cere recalcularea pensiei, luîndu-se în calcul indemnizaţ● primită şi perioada mandatului.

Drepturile prevăzute la art. 2 se cumulează, după caz, cu pensia sau alte venituri.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 5 iulie 1990.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 9 iulie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,

promulgăm Legea privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureşti, 13 iulie 1990.

Nr. 4.

se încarcă...