Back

Parlamentul României

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.12.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Disponibil şi în en

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (24), Referințe în cărți (2)

(1) Comercianţii au obligaţia ca, înainte de începerea comerţului, să ceară înmatricularea în registrul comerţului, iar în cursul exercitării şi la încetarea comerţului, să ceară înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.
Modificări (3), Jurisprudență (12)

(2) În sensul prezentei legi, comercianţii sunt persoanele fizice care exercită în mod obişnuit acte de comerţ, societăţile comerciale, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste.
Modificări (4), Jurisprudență (66)

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică meseriaşilor şi ţăranilor care îşi desfac produsele din gospodăria proprie.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Registrul comerţului se ţine de către oficiul registrului comerţului, organizat în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege.
Jurisprudență (1)

(2) Registrul central al comerţului se ţine de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, organizat pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Modificări (1), Jurisprudență (3)

Art. 3. - Jurisprudență (2)

Comercianţii cer înmatricularea la oficiul registrului comerţului din judeţul sau din municipiul Bucureşti, unde îşi au sediul.
Jurisprudență (2)

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (8), Proceduri (1)

(1) Registrul comerţului este public.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

(3) Actele prevăzute la alin. (2) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenţă.

Art. 5. - Jurisprudență (41), Referințe în cărți (1)

(1) Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în registrul comerţului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicaţie, acolo unde legea dispune astfel.
Jurisprudență (34), Reviste (1)

(2) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceştia.
Jurisprudență (9)

Art. 6. - Modificări (1), Acțiuni respinse (15), Jurisprudență (103)

Înregistrările în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti definitive, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (52), Proceduri (1)

Art. 7. - Jurisprudență (124)

(1) Instanţele judecătoreşti sunt obligate să trimită oficiului registrului comerţului, în termen de 15 zile de la data când au rămas definitive, copii legalizate de pe dispozitivul hotărârilor definitive şi de pe încheierile ce se referă la acte şi menţiuni a căror înregistrare este cerută de lege.
Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

(2) În aceste încheieri şi hotărâri instanţele judecătoreşti vor dispune şi efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului.
Jurisprudență (39)

Art. 8. - Jurisprudență (19)

(1) Controlul legalităţii operaţiunilor efectuate de oficiul registrului comerţului se face de către unul dintre judecătorii tribunalului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, delegat anual de preşedintele acestui tribunal.
Jurisprudență (4)

(2) Judecătorul delegat va controla operaţiunile registrului comerţului cel puţin o dată pe lună.

(3) Controlul efectuat de judecătorul delegat nu exonerează de răspundere personalul oficiului care conduce şi execută operaţiunile registrului comerţului pentru conformitatea cu legea a datelor înscrise.

(4) Lucrările de grefă, secretariat şi arhivă ale judecătorului delegat se asigură de către personalul oficiului registrului comerţului.
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Oficiul registrului comerţului

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Referințe în cărți (1)

(1) Oficiul registrului comerţului se organizează şi funcţionează pe lângă fiecare cameră de comerţ şi industrie teritorială.
Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (3)

(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se organizează şi funcţionează pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

(3) Oficiile registrului comerţului prevăzute la alin. (1) vor comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului orice înmatriculare sau menţiune operată în termen de 15 zile de la efectuare.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

Art. 10. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Structura organizatorică, numărul de personal şi nivelul de salarizare a personalului oficiilor registrului comerţului din judeţe şi din municipiul Bucureşti se stabilesc în mod unitar de către Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(2) În acelaşi mod se stabilesc normele de organizare şi funcţionare interioară a oficiilor.

(3) Personalul necesar funcţionării oficiilor registrului comerţului se încadrează prin concurs de către camerele de comerţ şi industrie teritoriale. Cheltuielile necesare funcţionării şi fondurile de salarizare se asigură din bugetul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale.
Modificări (2)

Art. 11. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Pentru operaţiunile efectuate, oficiul registrului comerţului percepe taxe, potrivit unui tarif stabilit de Camera de Comerţ şi Industrie a României împreună cu Ministerul Finanţelor.
Puneri în aplicare (1), Derogări (2),

(2) Din taxele percepute, o cotă de 8% se cuvine Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, se încasează prin oficiul registrului comerţului, care efectuează înregistrarea, şi se virează lunar Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. De asemenea, o cotă de 2% din taxele percepute pentru înregistrările care se efectuează, în baza încheierilor judecătorilor delegaţi, se va vira lunar, de către fiecare cameră de comerţ şi industrie teritorială, Ministerului Justiţiei.
Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(3) Taxele, cu excepţia celor datorate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerului Justiţiei, se fac venit la bugetul camerelor de comerţ şi industrie pe lângă care este organizat oficiul.

(4) Nevirarea cotelor prevăzute la alin. (2), până în ultima zi a lunii următoare încasării, atrage plata unei penalităţi de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Referințe în cărți (1)

(1) Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianţilor, persoane fizice, şi un altul pentru înregistrarea comercianţilor, persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se ţin în sistem computerizat.
Modificări (3)

(2) Fiecare comerciant înregistrat va purta un număr de ordine, începând de la numărul 1 în fiecare an.
Modificări (1)

(3) Oficiul registrului comerţului va mai ţine şi dosare, pentru fiecare comerciant, cu actele depuse. Înregistrările efectuate în registru vor fi evidenţiate şi în dosarul comerciantului.
Modificări (1)

(4) Modul de ţinere a registrelor, precum şi de efectuare a înregistrărilor se stabileşte unitar, pentru toate oficiile, prin norme emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României, împreună cu Ministerul Justiţiei, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi*).
Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

*) Legea nr. 12/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998.

CAPITOLUL III Efectuarea înregistrărilor
Puneri în aplicare (1)

Art. 13. - Referințe în cărți (1)

(1) Înmatricularea unui comerciant, persoană fizică, în registrul comerţului, va cuprinde:
Modificări (1)

a) numele şi prenumele, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii, starea civilă, averea şi modul de evaluare a acesteia şi activitatea comercială anterioară;
Modificări (1)

b) firma comercială şi sediul acesteia;

c) obiectul comerţului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizaţia pentru exercitarea comerţului;

d) numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei pentru exercitarea comerţului.

(2) Cererea de înmatriculare va fi însoţită de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.

(3) Oficiul va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere.
Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență (8)

Înmatricularea unei societăţi comerciale în registrul comerţului va cuprinde datele prevăzute în încheierea de înmatriculare a judecătorului delegat.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

Art. 15. -

Înmatricularea unei regii autonome, companii naţionale sau societăţi naţionale în registrul comerţului va cuprinde:
Modificări (1)

a) actul de înfiinţare, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema acesteia;

b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;

c) unităţile componente ce pot intra în relaţii contractuale cu terţii, persoanele împuternicite să le reprezinte şi limitele împuternicirilor acordate;

d) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia persoanelor împuternicite să le reprezinte, precum şi limitele puterilor conferite.

Art. 16. - Jurisprudență (2)

Organizaţiile cooperatiste se înmatriculează în registrul comerţului, cu respectarea reglementărilor privind cooperaţia meşteşugărească, cooperaţia de consum şi cooperaţia de credit.

Art. 17. - Jurisprudență (4)

Cererea de înmatriculare în registrul comerţului se face, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile:

a) pentru comercianţi, persoane fizice, de la data autorizării;
Modificări (1)

b) pentru societăţi comerciale, de la data autentificării actului constitutiv;
Modificări (2)

c) pentru regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale şi organizaţii cooperatiste, de la data actului de înfiinţare.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

(1) Cererea de înmatriculare a unui comerciant, persoană fizică, va fi făcută personal sau prin împuternicit, cu procură specială şi autentică.

(2) Pentru dovedirea specimenului de semnătură, comerciantul va semna la oficiul registrului comerţului, în prezenţa judecătorului delegat sau a conducătorului oficiului ori a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
Modificări (1)

(3) În absenţa comerciantului, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public.
Modificări (1)

Art. 19. - Jurisprudență (2)

(1) Cererea de înmatriculare în registrul comerţului a unei societăţi comerciale va fi semnată cel puţin de un administrator sau, după caz, de reprezentantul acestuia ori, în condiţiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale sau organizaţii cooperatiste, de către persoanele împuternicite, potrivit legii, să le reprezinte.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi, după caz, a reprezentanţilor societăţilor comerciale, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3).
Modificări (1)

Art. 20. - Jurisprudență (4)

(1) Cererea de înmatriculare va fi însoţită de acte doveditoare.

(2) La orice înmatriculare se vor menţiona numărul şi data încheierii judecătorului delegat.

Art. 21. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (48)

În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la:

a) donaţia, vânzarea, locaţiunea sau gajul fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înmatriculărilor sau menţiunilor sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ;
Modificări (1), Jurisprudență (28), Proceduri (1)

b) numele, cetăţenia, data şi locul naşterii împuternicitului; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală ori filială, menţiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala ori filiala. Semnătura reprezentantului va fi dată în forma prevăzută de art. 18 alin. (2) şi (3);
Modificări (1), Jurisprudență (7), Proceduri (1)

c) brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă, firma, emblema şi alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizaţia cooperatistă sau comerciantul, persoană fizică, are un drept;
Modificări (2), Jurisprudență (1), Proceduri (1)

d) hotărârea de divorţ al comerciantului, precum şi cea de împărţire a bunurilor comune pronunţate în cursul exercitării comerţului;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

e) hotărârea de punere sub interdicţie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum şi hotărârea prin care se ridică aceste măsuri;
Jurisprudență (5)

f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, precum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare;
Jurisprudență (1)

g) hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita această profesie;
Modificări (1), Jurisprudență (22)

h) orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate.
Jurisprudență (23)

Art. 22. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (30)

(1) Comerciantul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare.
Jurisprudență (39)

(2) Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
Jurisprudență (8)

(3) Menţiunile se vor înregistra din oficiu, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii copiei legalizate de pe dispozitivul hotărârii definitive pentru faptele şi actele prevăzute la art. 21 lit. d), e) şi g).
Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3)

(4) Faptul că menţiunile pot fi înregistrate şi la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteşte pe comerciant de obligaţia de a cere efectuarea lor.
Jurisprudență (5)

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Comerciantul care are sucursale trebuie să ceară înmatricularea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecărei sucursale.

(2) În cerere, pe lângă datele prevăzute în prezenta lege pentru înmatricularea comerciantului, se va arăta şi oficiul unde a fost înmatriculată firma sediului principal.
Proceduri (2)

(3) Oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei va transmite oficiului registrului comerţului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe înregistrarea efectuată, pentru a fi menţionată în registrul comerţului respectiv.

se încarcă...