Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 842/2015 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi ale statelor membre în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2014 [notificată cu numărul C(2015) 3519] Număr celex: 32015D0842

În vigoare de la 19.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 51 şi articolul 54 alineatul (5),

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de statele membre, însoţite de informaţiile necesare pentru validarea conturilor şi de un certificat privind integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, şi pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, validează conturile agenţiilor de plăţi menţionate la articolul 7 din regulamentul respectiv.

(2) În conformitate cu articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, exerciţiul financiar agricol începe la data de 16 octombrie a anului N-1 şi se sfârşeşte la data de 15 octombrie a anului N. La verificarea conturilor pentru exerciţiul financiar 2014, pentru a alinia perioada de referinţă privind cheltuielile din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) la cea a Fondului european de garantare agricolă (FEGA), ar trebui să se ţină seama de cheltuielile efectuate de statele membre între 16 octombrie 2013 şi 15 octombrie 2014, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei.

(3) Articolul 33 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia, în conformitate cu decizia privind verificarea conturilor menţionată la articolul 33 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv, se calculează prin scăderea plăţilor intermediare pentru exerciţiul financiar în cauză din cheltuielile recunoscute pentru acelaşi exerciţiu în conformitate cu articolul 33 alineatul (1). Comisia scade suma respectivă din următoarea plată intermediară sau o adaugă la aceasta.

(4) Comisia a verificat informaţiile prezentate de statele membre şi le-a comunicat acestora, înainte de 30 aprilie 2015, rezultatele verificărilor sale, însoţite de modificările necesare.

(5) În cazul anumitor agenţii de plăţi, conturile anuale şi documentele însoţitoare permit Comisiei să ia o decizie în ceea ce priveşte integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor anuale prezentate.

(6) Informaţiile prezentate de alte agenţii de plăţi necesită investigaţii suplimentare, conturile acestora neputând fi validate prin prezenta decizie.

(7) În conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia poate reduce sau suspenda temporar plăţile intermediare efectuate către statele membre. Comisia ar trebui să informeze statul membru sau statele membre respectiv (e) în acest sens. La adoptarea prezentei decizii, Comisia ar trebui să ţină seama de sumele reduse sau suspendate, pentru a evita realizarea unor plăţi necorespunzătoare sau neefectuate la timp sau rambursarea unor sume care ar putea face, mai târziu, obiectul unei corecţii financiare. În special, a patra declaraţie trimestrială din 2013 şi prima declaraţie trimestrială din 2014 au inclus sumele de 51 543 EUR şi, respectiv, de 26 892 EUR pentru Programul de dezvoltare rurală al regiunii Lazio din Italia (Programul CCI 2007IT06RPO005). Aceste sume au fost, de asemenea, incluse în declaraţia anuală pentru exerciţiul financiar 2014. Sumele în discuţie au făcut obiectul unei reduceri în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, astfel cum se prevede prin Deciziile de punere în aplicare C (2014) 3268 şi C (2014) 5156 ale Comisiei, ca urmare a nerespectării termenelor pentru verificarea obligatorie. Deoarece procedura prevăzută la articolul 34 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 este încă în desfăşurare, acest reduceri ar trebui menţinute. În ceea ce priveşte programul de dezvoltare rurală pentru Bulgaria (CCI 2007BG06RPO001), sumele de 420 467,77 EUR şi 598 402,41 EUR au fost declarate în al treilea trimestru al anului 2014 în temeiul măsurilor 311 şi, respectiv, 312. Aceste sume au fost, de asemenea, incluse în declaraţia anuală pentru exerciţiul financiar 2014. Sumele în cauză ar trebui excluse, prin prezenta decizie, de la finanţarea din partea Uniunii, deoarece ar trebui să se ţină seama de orice reducere în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Orice reducere are de fapt un caracter provizoriu şi nu aduce atingere deciziilor care urmează să fie luate în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(8) În temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, 50% din consecinţele financiare ale nerecuperării sumelor cheltuite în urma unor neregularităţi trebuie suportate de statul membru în cauză dacă recuperarea nu se produce în termen de patru ani de la cererea de recuperare sau în termen de opt ani în cazul în care se iniţiază o acţiune de recuperare în instanţele naţionale. Articolul 54 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede că statele membre trebuie să introducă în conturile anuale sumele pe care urmează să le suporte în temeiul alineatului (2) din articolul menţionat. Normele de aplicare privind obligaţia statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014. Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede modelul de tabel pe care statele membre trebuie să îl utilizeze pentru a furniza informaţii cu privire la sumele care urmează a fi recuperate în 2015. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia decide asupra consecinţelor financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregularităţilor mai vechi de patru ani sau, respectiv, de opt ani.

(9) În conformitate cu articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre pot decide să nu iniţieze procedurile de recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate şi cele susceptibile a fi suportate totalizează o sumă mai mare decât suma care trebuie recuperată sau în cazul în care recuperarea se dovedeşte imposibilă din cauza insolvenţei, înregistrate şi recunoscute în temeiul dreptului naţional, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru neregularitate. Dacă decizia a fost luată în decurs de patru ani de la data cererii de recuperare sau în decurs de opt ani de la iniţierea unei acţiuni într-o instanţă naţională în vederea recuperării, consecinţele financiare ale nerecuperării trebuie să fie suportate în proporţie de 100% din bugetul Uniunii. Sumele pentru care un stat membru a decis să nu iniţieze procedurile de recuperare şi motivele acestei decizii trebuie incluse în conturile anuale în conformitate cu articolul 29 litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, menţionat la articolul 102 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Prin urmare, sumele în cauză nu trebuie imputate statelor membre respective, ci suportate din bugetul Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...