Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea (UE) nr. 856/2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/12) Număr celex: 32015O0012

În vigoare de la 02.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit (denumit în continuare "Regulamentul privind MUS"), în special articolul 6 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Banca Centrală Europeană (BCE) acordă o importanţă deosebită abordării de guvernanţă corporativă care plasează în centrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) asumarea responsabilităţii, transparenţa şi cele mai înalte standarde etice. Aderarea la aceste principii constituie elementul cheie al credibilităţii MUS şi este esenţială pentru asigurarea încrederii cetăţenilor europeni.

(2) În acest context, se apreciază că este necesară instituirea unui cadru etic pentru MUS care să stabilească standardele etice prin a căror respectare să se asigure credibilitatea şi reputaţia acestuia, precum şi încrederea publicului în integritatea şi imparţialitatea membrilor personalului şi ai organelor BCE şi ale autorităţilor naţionale competente (ANC) din statele membre care participă la MUS (denumit în continuare "Cadrul etic al MUS"). Cadrul etic al MUS ar trebui să fie constituit din prezenta orientare, prin care sunt stabilite principiile, un set de bune practici privind implementarea acestor principii şi regulile şi practicile interne adoptate de BCE şi fiecare ANC.

(3) Ar trebui ca prin standarde minime referitoare la prevenirea utilizării necorespunzătoare a informaţiilor privilegiate să se consolideze prevenirea unei astfel de utilizări necorespunzătoare de către membrii personalului sau ai organelor BCE sau ANC şi să se excludă potenţialele conflicte de interese generate de tranzacţii financiare private. În acest scop, Cadrul etic al MUS ar trebui să definească în mod clar principalele concepte, precum şi rolurile şi responsabilităţile diferitelor organe implicate. În plus, acesta ar trebui să prevadă, dincolo de interdicţia generală de a folosi în mod necorespunzător informaţii privilegiate, restricţii suplimentare pentru persoanele care au acces la informaţii privilegiate. Cadrul etic al MUS ar trebui, de asemenea, să prevadă cerinţele privind monitorizarea respectării sale şi raportarea cazurilor de nerespectare.

(4) În plus, acesta ar trebui să includă şi standarde minime privind evitarea conflictelor de interese şi acceptarea de cadouri şi ospitalitate.

(5) Cadrul etic al MUS ar trebui aplicat în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere. Este de dorit ca BCE şi ANC să aplice standarde echivalente în ceea ce priveşte membrii personalului sau agenţii externi implicaţi în îndeplinirea altor atribuţii.

(6) Dispoziţiile prezentei orientări nu aduc atingere legislaţiei naţionale aplicabile. Atunci când o ANC nu poate implementa o dispoziţie a prezentei orientări din motive legate de legislaţia naţională aplicabilă, aceasta ar trebui să informeze BCE cu privire la această situaţie. În plus, ANC în cauză ar trebui să aibă în vedere posibilitatea de a lua unele dintre măsurile aflate la dispoziţia sa pentru a depăşi obstacolul din legislaţia naţională.

(7) Dispoziţiile prezentei orientări nu aduc atingere Codului de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (1) şi Codului de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere (2).

(1) Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor adoptat de Banca Centrală Europeană (JO C 123, 24.5.2002).

(2) Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (JO C 93, 20.3.2015).

(8) De vreme ce Cadrul etic al MUS este limitat la îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere, Consiliul guvernatorilor a adoptat un cadru etic echivalent pentru îndeplinirea misiunilor Eurosistemului de către BCE şi băncile centrale naţionale (3),

(3) Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului şi de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene şi băncilor centrale naţionale cu ocazia efectuării operaţiunilor de politică monetară, a operaţiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE şi a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE (BCE/2015/11).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...